Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 4. april 2018

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Onsdag 4. april 2018 kl. 1015-1200

Til stede: Jarle Berntsen (Matematisk institutt), Haakon Ervik (studentrepresentant), Pål Magnus Gunnestad (Institutt for informatikk), Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Bjørn Tore Hjertaker (siv.ing.-utdanningene), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Stian Torset (studentrepresentant), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Birthe Gjerdevik (fungerende studiesjef), Stine Balevik (studieseksjon), Ingrid Solhøy (studieseksjon)

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 14. februar 2018
VEDTAK: Protokollen ble godkjent

 

SAK 18/6
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER FOR HØSTSEMESTERET 2018
Vedtakssak (Saksnr. 2017/11118)

VEDTAK: Studiestyret tar til etterretning forslaga til små endringar i emneskildringar som programstyra har fremja.

 

SAK 18/7
UTDANNINGSMELDING 2017
Vedtakssak (Saksnr. 2018/1410, 2018/1158)

VEDTAK: Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2017 og prioriteringer for 2018 med de endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren etter godkjenning i fakultetsstyret.

 

SAK 18/8
PROGRAMEVALUERINGER FRA INSTITUTT FOR INFORMATIKK
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDTAK:
Studiestyret tar følgende evalueringsrapportene til etterretning

  • Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi
  • Masterprogram i informatikk

Rapportene blir lagt ut i studiekvalitetsbasen. Masterprogram i fysikk får utsatt frist for evalueringsrapporten til 1. juni 2018.

 

SAK 18/9
SENSURFRIST OG FORSINKET SENSUR
Diskusjons- og vedtakssak (Saksnr. 2018/3795)

VEDTAK:
Studiestyret vedtar å nedfelle følgende i fakultetets utfyllende regler:
Sensurfrist på emner med sen eksamen er 30. juni i vårsemesteret og 10. januar i høstsemesteret, selv om dette er mindre enn tre uker etter eksamen.

Det implementeres nødvendige informasjonstiltak i forkant av vårens sensur basert på diskusjonen i møtet.

Dersom situasjonen på fakultetet rundt forsinket sensur ikke bedres vesentlig ved vårens sensur og UiB ikke innfører dagbøter sentralt, anbefaler Studiestyret at fakultetet ensidig innfører bøter ved forsinket sensur fra og med høsten 2018.

 

SAK 18/10
EVENTUELT

Ingen saker

 

ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak våren 2018
  2. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

 

Harald Walderhaug
leder

Birthe Gjerdevik
sekretær

MN/INSO
Bergen, 4.4.18