Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TIRSDAG 15. mai 2018kl. 10:45.00 på Marinbiologisk stasjon, Espelandsveien 232 5258 Blomsterdalen

I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II PROTOKOLL FRA MØTET 06.04.2018

29.  BUDSJETTFORSLAG 2019 – PROSESSFORBEREDELSE

30.  ENTEK – BYGGET – VIDERE PROSESS

31.  RISIKOVURDERINGER – PRIORITERINGER OG TILTAK

32.  HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

33.  UNIVERSITETSLEKTOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

34.  FØRSTEAMANUENSIS I KLASTISK SEDIMENTOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

35.  1404 PROFESSOR – TILSETTING
Unntatt offentlighet

36.  FØRSTEAMANUENSIS II I METEOROLOGI - TILSETTING
Unntatt offentlighet

37.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I SUPERKLIMAMODELLERING – TILSETTING
Unntatt offentlighet

38.  FØRSTEAMANUENSIS II I METEOROLOGISK MÅLETEKNOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

39.  FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER (SERVICE SCIENTIST, CBU) – TILSETTING
Unntatt offentlighet

40.  FØRSTEAMANUENSIS II I HAVTEKNOLOGI - TILSETTING
Unntatt offentlighet

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER
a  Kandidattall

b  Rekneskapsrapport per april

c  HMS-AVVIK

 Løypemelding: Oppfølging av strategi 2016-2022 – Dypere innsikt – Felles innsats – Sterkere innflytelse

e  Oppnevning av arbeidsgruppe knyttet til plastforsøpling i marine miljø

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

b  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d  Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

07.05.2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder      

Helge Dahle
dekan