Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 13. juni 2018
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II    PROTOKOLL FRA MØTET 15.05.2018

41. BUDSJETT 2019 – PRIORITERTE SATSNINGER

42. HANDLINGSPLAN FOR REDUSERT MIDLERTIDIGHET - STATUS

43. REKRUTTERING TIL FAST VITENSKAPELIGE STILLINGER

44. REKRUTTERINGSARBEID STUDENTER – KOMMUNIKASJONSARBEID KNYTTET TIL SAMORDNA OPPTAK 2018

45. OPPRETTELSE AV ANSETTELSESGRUPPE (MED FORBEHOLD OM VEDTAK I UNIVERSITETSSTYRET 31.08.18)

46. EVALUERING AV STYRETS ARBEID

Unntatt offentlighet

47. OPPRETTING AV FELLESGRAD – INTERNATIONAL MASTER OF SCIENCE IN MARINE BIOLOGICAL RESOURCES (IMBRSea)

48. INTERN HØRING – VALGREGLEMENT OG REGLER FOR STYRINGSORGANENE

49. GODKJENNE VALG FAKULTETSSTYRET (GRUPPE B OG D) 2018 - 2019

50. PRAKTISERING AV INNSTEGSSTILLINGER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

51. FAST EKSTERNFINANSIERT FORSKER I TEORETISK FYSIKK – TILSETTING

Unntatt offentlighet

52. KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I KJEMI 2017 – GODKJENNING AV BEDØMMELSE
Unntatt offentlighet

53. FØRSTEAMANUENSIS II I MILJØ OG ENERGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

54. PROFESSOR II I AKVATISK MATPRODUKSJON – TILSETTING
Unntatt offentlighet

55. FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN BIOTEKNOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

56. PROFESSOR II I FARMAKOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

57. PROFESSOR II I FISKEHELSE – TILSETTING
Unntatt offentlighet

58. PROFESSOR II I ANSVARLIG FANGST – TILSETTING
Unntatt offentlighet

59. PROFESSOR II I AKUSTISK MÅLEMETODIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

60. PROFESSOR II I POPULASJONSGENETIKK – TILSETTING
Unntatt offentlighet

61. PROFESSOR II I ERNÆRINGSBIOLOGI (FISKEERNÆRING) – TILSETTING
Unntatt offentlighet

62. PROFESSOR I MOLEKYLÆRBIOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

EVENTUELT 

ORIENTERINGSSAKER 
a Kandidattall 

b Rekneskapsrapport per mai - ettersendes  

c HMS-AVVIK

d EnTek - statusorientering

e Energikartlegging

f Bygge innovasjonskultur blant nye studenter (muntlig)

g Generiske ferdigheter

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018 

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

08.06.2017/GPA

Jannicke Hilland
styreleder
                        
Helge Dahle
dekan