Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 6. september 2018
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I  Godkjenning av innkalling og saksliste

Faglig presentasjon: Frank Nilsen fra Lakselussenteret 

II  Protokoll fra møtet 13.06.2018
Vedlegg - Fakultetets svar på høring om valgreglement og styringsreglement

63. A - Budsjettforslag 2019
        B - Budsjettforslag 2019 
for UiB klima og energiomstilling og UiB marin

64. Opprettelse av to ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger - UTSATT

65. Generiske ferdigheter

66. Praktisering av innstegsstillinger ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

67. Møtekalender 2019

68. Førsteamanuensis i sedimentologi og strukturgeologi (vikariat, 25 %) – tilsetting
Unntatt offentlighet

69. Professor II i bassenganalyse og deponering av Co2 – tilsetting
Unntatt offentlighet

70. Førsteamanuensis II i informatikk – tilsetting
Unntatt offentlighet

71. Førsteamanuensis II i informatikk – tilsetting
Unntatt offentlighet

72. Innstilling fra bedømmelseskomité – Ph.D.-grad
Unntatt offentlighet

73. Fast eksternfinansiert forsker i metorologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

74. Professor/førsteamanuensis i energiteknologi/prosessikkerhetsteknologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

75. Førsteamanuensis II i bærekraftig arv og miljøforvaltnint - anvendt økologi - tilsetting
Unntatt offentlighet

76. Førsteamanuensis II i bærekraftig arv og miljøforvaltning anvendt etikk - tilsetting
Unntatt offentlighet

77. Førsteamanuensis II i bærekraftig arv og miljøforvaltning - adaptiv styring - tilsetting
Unntatt offentlighet

78. Førsteamanuensis II i romfysikk – tilsetting
Unntatt offentlighet

79. Førsteamanuensis II i stråleonkologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

80. Førsteamanuensis II i stråleonkologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

EVENTUELT 

ORIENTERINGSSAKER 
a Kandidattall 

b Regnskapsrapport per juli

c HMS-avvik

d EnTek - statusorientering

e Bygge innovasjonskultur blant nye studenter (muntlig)

f  Studiestart (muntlig)

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018 

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

30.08.2018/GPA

Jo Døhl
Styreleder (fung.)
                        
Helge Dahle
dekan