Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 6. juni 2018

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Onsdag 6. juni 2018 kl. 1015-1200

Til stede: Jarle Berntsen (Matematisk institutt), Haakon Ervik (studentrepresentant), Pål Magnus Gunnestad (Institutt for informatikk), Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Bjørn Tore Hjertaker (siv.ing.-utdanningene), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Andreas Midlang (studentrepresentant), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Birthe Gjerdevik (studieseksjon), Ingrid Solhøy (studieseksjon)


I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 4. april 2018
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 18/11
Programevalueringer fra Institutt for fysikk og teknologi

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDTAK: Studiestyret tar evalueringsrapporten for masterprogrammet i fysikk til etterretning. Rapporten blir lagt ut i studiekvalitetsbasen.

Institutt for fysikk og teknologi får en ny frist 1. oktober 2018 for å levere en programevaluering for bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi, masterprogram i petroleumsteknologi og masterprogram i prosessteknologi.


SAK 18/12
Foreløpige anbefalinger fra rapporten fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen

Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)

VEDTAK: Studiestyret har diskutert de foreløpige hovedanbefalingene fra arbeidsgruppen for generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen.

Under diskusjonen var studiestyret spesielt opptatt av følgende punkter:

 • Obligatorisk programmeringsemne i første studieår og aktiv bruk av programmeringskunnskap i senere disiplinfaglige emner:
  • Studiestyret er positiv til innføring av et obligatorisk emne for alle MN-studenter
  • Det er riktig å standardisere til ett programmeringsverktøy i det obligatoriske emne, men en bør likevel kunne bruke andre verktøy i andre emner
  • Det må komme et opplegg for opplæring av undervisere i programmeringsverktøy
  • Matematisk institutt vil bli bedt om å utvikle et nytt brukeremne som etterfølger MAT101 eller å revidere MAT102, slik at emnet som etterfølger MAT101 blir tilpasset både skjerpede opptakskrav (R2) i matematikk og bedre programmeringskunnskaper fra det nye informatikkemnet.  Emnet skal dekke fellesbehov i matematikk for studier som i dag kun inneholder ett matematikk/statistikkemne ut over MAT101.
 • Ex.phil.:
  • Studiestyret er positiv til at ex.phil. legges senere i bachelorstudiet og at det får et mer fagtilpasset innhold. MN sine undervisere kan bidra med fagnære problemstillinger innen etikk.
  • Ex.phil. bør tilbys i både høst- og vårsemesteret.
  • Ex.phil. kan være egnet for å introdusere generell tekstbehandling og bruk av EndNote
 • Annet:
  • Tiltakene som er foreslått fra arbeidsgruppen er bra og fornuftige, men krevende og kan gå på bekostning av disiplinfaglige deler av studiet
  • Mange krav og tiltak gjør at studieprogrammene blir veldig låst og det blir vanskelig å samtidig bygge opp tverrfaglig kompetanse. Her bør fakultetet prøve å tenke begge tanker samtidig.
  • Praksis og samhandling er meget viktig, men det krever mye administrasjon og oppfølging. Erfaringen fra siving.-programmene sier at det er vanskelig å skaffe praksisplasser for så mange studenter.
  • Arbeidsgivere etterlyser spesielt ferdigheter til samhandling og kommunikasjon. Det er viktig at studentene får god og fagnær opplæring gjennom hele studiet, ikke bare gjennom noen nettbaserte moduler.

Studiestyrets innspill og kommentarer blir tatt med videre når endelig rapport blir ferdigstilt.


SAK 18/13
Godkjenning av utfyllende regler for mastereksamen ved Institutt for geovitenskap

Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)

VEDTAK: Studiestyret vedtar å godkjenne de utfyllende regler for mastereksamen ved Institutt for geovitenskap.


SAK 18/14
Oppretting av fellesgrad International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSea)

Vedtakssak (Saksnr. 2018/6315)

VEDTAK: Studiestyret vedtar å anbefale at det internasjonale Erasmus Mundus Joint masterprogram International Master of Science in Marine Biological Resources (IMBRSea) opprettes ved UiB.


SAK 18/15
EVENTUELT

Ingen saker

ORIENTERINGSSAKER

 1. Masteropptak høsten 2018 - Lokalt masteropptak: Søkere per program/studieretning, Søkertall i internasjonalt og lokalt opptak
 2. Søkertall fra Samordna Opptak og videre prosess
 3. Sensurfrist og forsinket sensur: Brev til instituttene med oversikt over sensurfrist for alle skriftlige eksamener vår 2018
 4. Nytt fra meritteringsordningen. Muntlig orientering.
 5. SIU-rapport: Fleire eller betre? Rekruttering av gradstudentar til Noreg
 6. NOKUT-rapport: Slik lykkes de med tilbakemelding og veiledning
  Notat om fellestrekk ved de studieprogrammene som scorer høyt på tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret.
 7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning


Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 7.6.18