Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 19. september 2018

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Onsdag 19. september 2018 kl. 1015-1200

Til stede: Johan Alme (Institutt for fysikk og teknologi), Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Kristine Lysnes (Matematisk institutt), Andreas Midlang (studentrepresentant), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Solveig Siqveland (studentrepresentant), Sigurd Stefansson (siv.ing.-utdanningene), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan), Michal Walicki (Institutt for informatikk)
Fra administrasjonen: Ingrid Christensen (studieseksjon), Ingrid Solhøy (studieseksjon)


I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 6. juni 2018
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 18/15
Endring i de utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)  

VEDTAK: Studiestyret vedtar å stryke §7 Skifte mellom muntlig og skriftlig eksamen fra de utfyllende regler for eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er ikke lenger mulig å skifte vurderingsform avhengig av antall studenter som er oppmeldt.


SAK 18/16
Felles masteroppgave med 30 studiepoeng i lektorutdanningen
Vedtakssak (Saksnr. 2018/8815)

VEDTAK: Studiestyret vedtar å åpne for felles masteroppgaver for studenter på lektorprogrammet hvor masteroppgaven for den enkelte har et omfang av 30 studiepoeng. I den forbindelse får studieseksjonen i oppdrag å presisere og tilpasse de utfyllende regler, når det gjelder arbeidets omfang for den enkelte, og den enkelte studentens rettigheter og plikter i felleskapet. Prodekan får fullmakt til å godkjenne endring og presisering av §8a i fakultetets utfyllende regler.


SAK 18/17
Nytt opptakskrav i Samordna Opptak og konsekvenser for andre opptak ved fakultetet
Vedtakssak (Saksnr. 2018/9130)

VEDTAK: Som følge av nye opptakskrav i Samordna Opptak (REALR2) vedtar Studiestyret at det for intern overgang (bytte av studieprogram) gjelder samme opptakskrav og eventuell poenggrense som studieprogrammet har i Samordna Opptak.
For andre midlertidige studieretter beholder fakultetet de gjeldende opptakskravene. Dette gjelder midlertidig studierett (intern hospitant), midlertidig studierett for studenter ved HVL, ansattstudierett og lærerstudierett.


SAK 18/18
Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre
Drøftingssak (Saksnr. 2018/1653)

Studiestyret har diskutert hvordan fakultetets vedtak kan følges opp for å komme raskt i gang med implementeringsarbeidet. Det ble foreslått å opprette flere separate arbeidsgrupper, inkludert en som utreder et programmeringsemne og hvordan programmering kan brukes og anvendes videre i de ulike bachelorutdanningene (programmeringsstige), og en som utarbeider forslag for hvordan et tilbud om praksis i bachelorstudiet kan bli utformet og organisert. Arbeidsgruppene skal bli opprettet innen 1. november.
Videre skal fakultetet gi instituttene i oppdrag å analysere sine bachelorprogram i forhold til de generiske krav som fakultetet har vedtatt, og å identifisere hva som allerede blir oppfylt i dag og hva som mangler. Fakultetet utarbeider en mal med konkrete punkter som instituttene kan jobbe etter.


SAK 18/19
Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig
Drøftingssak (Saksnr. 2018/10668)

Studiestyret drøftet bakgrunn og intensjon med de punktene som fakultetet ba instituttene om å se spesielt på i årets runde med studieplanendringer. Dette inkluderer antall studieretninger på masternivå, klargjøring av opptakskrav, veksling mellom skriftlig og muntlig vurdering og irregulær undervisning.


SAK 18/20
EVENTUELT
Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

  1. Tall for masteropptak høsten 2017 og 2018
  2. Lektorutdanning - revisjon av §6 i de utfyllende regler
  3. Orientering om resultater fra SHoT-undersøkelsen 2018 (hele rapport): Resultater for Universitetet i Bergen. Nyhetssak UiB
  4. Revisjon av UiBs system for kvalitetsarbeid i utdanningene - rapport fra arbeidsgruppe
  5. Høringsbrev: Forslag til lokal opptaksforskrift for UiB

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning


Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 2.10.18