Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 15. november 2018
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I   Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoll fra avstemming 04.10.2018

88. Studieplanendringer

89. Handlingsplan for likestilling - Saken utsettes til desember

90. Status uønsket midlertidighet

91. Opprettelse av to ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger

92. Praktisering av innstegsstillinger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

93. Kompetanseopprykk til professor i fysikk (optikk) 2017 – godkjenning av bedømmelse

Unntatt offentlighet

94. Førsteamanuensis II i organisk kjemi/bioraffinering – tilsetting
Unntatt offentlighet

95. Fast eksternfinansiert forsker i klimaprediksjon – tilsetting
Unntatt offentlighet

96. Førsteamanuensis II i klimaprediksjon – tilsetting
Unntatt offentlighet

97. Kompetanseopprykk til forsker 1183 i fysisk oseanografi 2018- godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet

98. Førsteamanuensis II i havbruk – tilsetting
Unntatt offentlighet

99. Førsteamanuensis i statistikk – tilsetting 
Unntatt offentlighet

100. Fast eksternfinansiert forsker i ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) innen marin vitenskap 
Unntatt offentlighet 

101. Førsteamanuensis II i dyphavsbiologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

102. Fast eksternfinansiert forsker i glasiologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

103. Saken utgår

104. Fast eksternfinansiert forsker i medisinsk fysikk – tilsetting
Unntatt offentlighet

105. Førsteamanuensis II i anvendt matematikk – tilsetting
Unntatt offentlighet

EVENTUELT 

ORIENTERINGSSAKER 
a Kandidattall og utdanningsdata rapportert til DBH Høst 2018

b Rekneskapsrapport per oktober ettersendes

c HMS-AVVIK

d EnTek – statusorientering og utkast til kommunikasjonsplan

e Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2017 – tilbakemelding

Høringssvar på ph.d.-forskrift ved UiB og videre arbeid med utfyllende regler for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

g Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av studietilbudet innen energi


SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018 

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

07.11.2018/GPA


Jannicke Hilland
styreleder
                        
Helge Dahle
dekan