Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 29. oktober 2018

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Mandag 29. oktober 2018 kl. 1015-1200

Til stede: Jarle Berntsen (Matematisk institutt), Helge Drange (Geofysisk institutt), Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Bjørn Tore Hjertaker (Sivilingeniørutdanninger), Andreas Midlang (studentrepresentant), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Solveig Siqveland (studentrepresentant), Harald Sodemann (Geofysisk institutt), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Stine Balevik (studieseksjon), Ingrid Christensen (studieseksjon), Pål M. Gunnestad (Institutt for informatikk), Ingrid Solhøy (studieseksjon)

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 19. september 2018
VEDTAK: Protokollen ble godkjent

SAK 18/21
Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420) 

VEDTAK: Studiestyret tar evalueringsrapporten for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi til etterretning. Rapporten blir lagt ut i studiekvalitetsbasen.

SAK 18/22
Studieplanendringar for studieåret 2019/2020 og vårsemesteret 2019

Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)  

VEDTAK: Studiestyret vedtok forslaga til endringar i studieplanane som alle institutt har fremja med enkelte tillegg slik det førekjem av notatet og eventuelle merknadar i møtet. Det føreset at alle forslag til nye emne og studieprogram, vil kunne gjennomførast innan dagens budsjettramme.
Studiestyret vedtok å tilrå forslaget om å legge ned Masterprogrammet «BASIN – European Master of Science in Geosciences of Basins and Lithosphere».

SAK 18/23
EVENTUELT

Ingen saker

ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak høsten 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 31.10.18