Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
ONSDAG 12. desember 2018
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I  Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoll fra møtet 15.11.2018

106. Budsjettforslag 2019. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter 

107. Årshjul 2019

108. Handlingsplan for likestilling  

109. Revisjon av MN-strategiens tiltaksplaner (2019-2020)

110. Instituttleder ved Geofysisk institutt – oppnevning av arbeidsgivermedlemmer til innstillingsutvalg

111. Førsteamanuensis i kvantitativ geobiologi og paleobiologi – tilsetting

Unntatt offentlighet

112. Førsteamanuensis II i kvartærgeologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

113. Førsteamanuensis II i undervannskommunikasjon knyttet til bruk av autonome undervannsfarkoster – tilsetting
Unntatt offentlighet

114. Førsteamanuensis i maskinlæring (innstegsstilling) – tilsetting
Unntatt offentlighet

115. Professor II i kryptologi – tilsetting
Unntatt offentlighet

116. Førsteamanuensis i bioinformatikk, genregulering – tilsetting
Unntatt offentlighet

117. Professor II i oseanografi – tilsetting
Unntatt offentlighet  

118. Professor II i klimadynamikk – tilsetting
Unntatt offentlighet    

119. Professor II i fysisk oseanografi – tilsetting
Unntatt offentlighet       

120. Fast eksternfinansiert forsker i klimadynamikk – tilsetting
Unntatt offentlighet       

121. Fast eksternfinansiert forsker i romfysikk – tilsetting
Unntatt offentlighet

122. Professor II i matematikkdidaktikk  - tilsetting
Unntatt offentlighet

123. Professor II i fysisk oseanografi - tilsetting
Unntatt offentlighet

124. Førsteamanuensis i fiskepatologi - tilsetting
Unntatt offentlighet

125. Endret sammensetning av bedømmelseskomite for kompetanseopprykk i biologi

EVENTUELT 

ORIENTERINGSSAKER 
a  Rekneskapsrapport per november ettersendes
b  HMS-avvik
c  EnTek – statusorientering
(muntlig orientering)
d  Plastworkshop 6. desember – statusorientering (muntlig orientering)
e  Handlingsplan for innovasjon og nyskaping – konkretisering av gjennomføring

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018
 
b  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2018

c  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2018

d  Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger (tilsettingsrådets fullmakt) hittil i 2018

03.12.2018/GPA

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan