Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
FREDAG 12. april 2019 kl. 10.30
på Solstrand Hotel & Bad, Solstrandveien 200, 5201 Os

I Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoll fra møtet 07.02.2019 – godkjent på sirkulasjon

9. Tanker etter vårseminaret – muntlig drøfting

10. Justering av strategi - prosess

11. Budsjettprosess for 2020 - prosessforberedelse

12. Nøkkeltall og fastsetting av måltall 

13. HMS-årsrapport

14. Fakultetets valgstyre 2019/2020 - oppnevning av medlemmer for gruppe b og gruppe d

15. Tilsetting av instituttleder ved Geofysisk institutt
       Unntatt offentlighet

16. Mandat for programstyret for ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER 
a Resultattall innen studie og P.hd.

b Rekneskapsrapport per mars - ettersendes

c HMS-AVVIK

d Status satsingsområdet Klima og Energiomstilling ved Det matematisk-naturfaglige fakultet

e Priser, utmerkelser o.l. siden forrige møte

f Forskningstermin - Orientering om innvilgelse av forskningstermin og tildeling av reisestipend

g Handlingsplan for forskningsinfrastruktur - oppnevning av arbeidsgruppe

h Justering av opptaksrammer for masterprogram ved MN

i Program læringsdager – teknisk- og administrativt ansatte

j Innsendte søknader til Forskningsrådets frist 10. april – muntlig orientering

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019 

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019

c Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

d Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019


01.04.2019/GPA


Jannicke Hilland
styreleder
                        
Helge Dahle
dekan