Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 3. april 2019

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Onsdag 3. april 2019 kl. 1015-1200

Til stede: Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Tom Klepaker (LU), Kristine Lysnes (Matematisk institutt), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Iben A. Nesset (studentrepresentant), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Solveig Siqveland (studentrepresentant), Harald Sodemann (Geofysisk institutt), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan), Michal Walicki (Institutt for informatikk)

Fra administrasjonen: Stine Balevik, Ingrid Christensen, Ingrid Solhøy

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent. GFI meldte inn en sak til eventuelt.

II   Protokoll fra møte 29. oktober 2018
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 19/3
Små studieplanendringer høst 2019.

PLANER FOR, OG ØNSKE OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDTAK: Studiestyret tar til etterretning forslaga til små endringar i emneskildringar som programstyra har fremja.


SAK 19/4
MAL FOR SENSORVEILEDNING

Drøftingssak (Saksnr. 2019/3961)

VEDTAK: Studiestyret vedtar mal for sensorrettleiing med dei endringane som framkom i møtet. Malen for sensorrettleiing vert tatt opp på nytt for eventuell revidering våren 2020.


SAK 19/5
NYE OPPTAKSKRAV I SAMORDNA OPPTAK OG KONSEKVENSER FOR ANDRE OPPTAK VED FAKULTETET

Vedtakssak (Saksnr. 2018/9130)

VEDTAK:
Fakultetet senker opptakskravet for MAT101 til kravkoden MATRS i opptaket til enkeltemner som en midlertidig ordning for opptaket høsten 2019.

Studieseksjonen ved fakultetet får fullmakt, etter avtale med aktuelle fagmiljø, til å endre opptakskravene på tverrfaglige emner og innføringsemner i enkeltemneopptaket.

Fakultetet kan tilby en poststudierett på 1 år til studenter som har avlagt en grad ved fakultetet, men som likevel ikke oppfyller REALR2. En utvidet poststudierett kan tilbys selv om studenten tidligere har benyttet seg av den ordinære retten til poststudierett. Utvidet poststudierett gis kun for 1 år og kan ikke gjenbrukes.


SAK 19/6
UTREDNING AV HONORS DEGREE-PROGRAM FOR HUMANIORA OG REALFAG VED UIB
Drøftingssak (Saksnr. 2019/3177)

Studiestyret har drøftet saken, og ser frem til resultatet av arbeidsgruppens utredning rundt ulike muligheter. Det er enighet at det er viktig å ivareta de mest talentfulle og motiverte studentene, men studiestyret tviler på om en honors degree er den rette måten å gjøre det på. Det ble nevnt andre tiltak og muligheter for å ta vare på de gode studentene, blant annet ved å sørge for at de gode studentene kommer tidlig inn i forskningsrekruttering.


SAK 19/7
HOVEDVEILEDER PÅ MASTER – ENDRING I UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER VED MN

Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)

VEDTAK: Studiestyret vedtar å endre § 5 i fakultetets utfyllende regler for gradsstudier som foreslått.


SAK 19/8
EVENTUELT

GFI - Erfaringer med digitalisering
Studieseksjonen informerte om hvordan spørsmål og innspill angående Inspera (digital vurdering) og Leganto (digitale litteraturlister) kan tas opp direkte med de systemansvarlige, og at slike innspill er velkomne.


ORIENTERINGSSAKER

  1. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  2. Implementering av nytt kvalitetssikringssystem
  3. Innføring av sanksjoner for forsinket sensur. Sak i Utdanningsutvalget 21.3.19
  4. Justering av opptaksrammer for masterprogram ved MN
  5. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  6. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 11.4.19