Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 13. juni 2019
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoll fra møtet 12.04.2019 – godkjent på sirkulasjon
III Faglig presentasjon - Noeska Smit

18. Revisjon av strategi – del I

19. Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering

20. Generiske ferdigheter – plan for implementering

21. 1. Valg til fakultetsstyret (gruppe B og D årlig)
        2. Valg til instituttråd for Institutt for biovitenskap 
        3. Valg til instituttrådene (gruppe B og D årlig) 

22. Endringer i programbeskrivelse/utfyllende regler for ph.d.-programmet

23. Søknad om opprykk til forsker kode 1183 på grunnlag av kompetanseerklæring - godkjenning av bedømmelse

Unntatt offentlighet

24. Innstilling fra bedømmelseskomité – ph.d.-grad
Unntatt offentlighet

25. Instituttleder ved Kjemisk institutt – oppnevning av arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalg og delegering til dekan  av  fullmakt til å oppnevne varamedlem

26. Evaluering av styrets arbeid 

EVENTUELT

ORIENTERINGSSAKER 
a Rekneskapsrapport per mai - ettersendes

b HMS-avvik

c EnTek – muntlig statusoppdatering

d Handlingsplan for redusert midlertidighet - status per april 2019

e Søkertall og rekrutteringsarbeid

f Forskerutdanningsmelding

g Erfaringsutveksling med ansettelsesutvalgene - ettersendes

h Arbeid med ny økonomimodell - orientering om prosess


i Utmerkelser ol. siden sist møte
    
SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger 
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019 

b Utlysing av eksternfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor,  førsteamanuensis) hittil i 2019 – SAKEN UTGÅR

d Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

e Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019


04.06.2019/GPA


Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan