Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

Innkalling til møte i fakultetsstyret

torsdag 5. september 2019

kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

 

I              Godkjenning av innkalling og saksliste 

II            Protokoll fra møtet 13.06.2019 – godkjent på sirkulasjon

III           HMS-status og avvik

 

Strategiske saker

27.         Ny økonomimodell 

28.         A - Budsjettforslag – vedlegg 2 langtidsbudsjett ettersendes 

B - Budsjettforslag 2020 for UiB klima og energiomstilling og UiB marin 

29.         Handlingsplan for forskningsinfrastruktur 

30.         Kommunikasjonsplan

 

Administrative beslutninger      

31.         Møteplan for fakultetsstyret neste år inkl oppdatert årshjul

32.         Innstilling fra bedømmelseskomité - dr.philos-grad

33.         Oppretting av studiekvalitetskomité ved fakultetet 

34.         Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité i statistikk – professoropprykk

 

ORIENTERINGSSAKER   

Strategisk viktige orienteringssaker        

a             EnTek – statusoppdatering

b            MØTT-tall – ettersendes

c             Muntlig orientering om strategiprosessen

d            Fakultetets egenvurdering og planer for oppfølging av studiekvalitet


Andre orienteringssaker

e             Rekneskapsrapport per juli – ettersendes

f             Valgresultatet fra GFI-instituttrådsvalg

g             Utmerkelser ol. siden sist møte

 

EVENTUELT 

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 

a             Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019

b            Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019

c             Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2019

d            Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

e             Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

f             Godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i biologi – opprykk til professor etter kompetanse

g             Godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i informatikk – opprykk til professor etter kompetanse

h            Godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i geologi – opprykk til professor etter kompetanse

 

IV           Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)

 

27.08.2019/GPA

 

Jannicke Hilland

styreleder

 

Helge Dahle

dekan