Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Innkalling til møte i fakultetsstyret
torsdag 14. november 2019
kl. 13.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I    Godkjenning av innkalling og saksliste
II  Protokoll fra møtet 05.09.2019 – godkjent på sirkulasjon
III HMS-status og avvik


Strategiske vedtakssaker
35. Studieplanendringer – vedtatt på sirkulasjon

36. Revidert økonomimodell

37. Handlingsplan for redusert midlertidighet - status og situasjonen i fagmiljøene

38. Handlingsplan for kjønnsbalanse og iverksatte tiltak 


Andre vedtakssaker
39. Tilsetting av instituttleder ved Kjemisk institutt
Unntatt offentlighet

40. Instituttleder ved Matematisk institutt – oppnevning av arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalg og delegering til dekan av fullmakt til å oppnevne varamedlem

41. Instituttleder ved Institutt for biovitenskap – oppnevning av arbeidsgivermedlem til innstillingsutvalg og delegering til dekan av fullmakt til å oppnevne varamedlem

42. SAKEN UTGÅR

43. SAKEN UTGÅR


44. Innstilling fra bedømmelseskomité - ph.d-grad
Unntatt offentlighet

45. Innstilling fra bedømmelseskomité - ph.d-grad
Unntatt offentlighet

46. Kompetanseopprykk til professor – oppnevning av nasjonal bedømmelseskomite for meteorologi og oseanografi 2019–2022 

47. Kompetanseopprykk til professor i geologi 2018 – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet

48. Kompetanseopprykk til professor i geologi 2018– godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet

49. Kompetanseopprykk til professor i biologi – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet

50. Kompetanseopprykk til professor i biologi – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet

51. Kompetanseopprykk til professor i biologi – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet

52. Kompetanseopprykk til forsker 1183 i anvendt og beregningsorientert matematikk (reservoarmekanikk) 2019 – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet 

53. Kompetanseopprykk til forsker 1183 i informatikk – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet 

54. Møteplan for fakultetsstyret neste år inkl. oppdatert årshjul


ORIENTERINGSSAKER 
a Orientering om UiBs budsjett 2020

b Status nøkkeltall og måltall

c Resultater innen utdanning

Hvor rekrutterer vi fra?

e Energiomstillingsklyngen - statusoppdatering

f Orientering om strategiprosessen

g Fakultetets egenvurdering og planer for oppfølging av studiekvalitet

h Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2018 – tilbakemelding

i Rekrutteringsaksjonen – muntlig 

j Evaluering av R2-kravet - oppfølging

k Rekneskapsrapport per oktober- ettersendes

l HMS – opplæring for studentene

m Utkast til program for vårseminar 2020

n Utmerkelser ol. siden sist møte

EVENTUELT 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019 

b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019

c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2019

d Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

e Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

f Kompetanseopprykk til professor - godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i kjemi

g Kompetanseopprykk til professor - godkjenning av nasjonal bedømmelseskomité i anvendt matematikk 


IV    Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)


05.11.2019/GPA


Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan