Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 18. oktober 2019

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Fredag 18. oktober 2019 kl. 1015-1200

Til stede: Johan Alme (Institutt for fysikk og teknologi), Bjørn Ian Dundas (Matematisk institutt), Kristoffer Eik (studentrepresentant), Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Fredrik Manne (Institutt for informatikk), Svein Are Mjøs (Kjemisk institutt), Beate U. Rensvik (Institutt for biologi), Harald Sodemann (Geofysisk institutt), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Stine Balevik, Ingrid Christensen, Ingrid Solhøy


I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE       
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent.

II   Protokoll fra møte 3. april 2019
VEDTAK: Protokollen ble godkjent


SAK 19/8
STUDIEPLANDENDRINGAR FOR STUDIEÅRET 2020/2021 OG VÅRSEMESTERET 2020
Vedtakssak (Saksnr. 2019/8064)

VEDTAK del A:
Studiestyret vedtok forslaga til endringar i studieplanane som alle institutt har fremja med enkelte tillegg slik det førekjem av notatet og eventuelle merknadar i møtet. Det føreset at alle forslag til nye emne og studieprogram, vil kunne gjennomførast innan dagens budsjettramme.

VEDTAK del B:
Studiestyret tilrår forslaget om oppretting av årsstudium i informatikk.
Studiestyret tilrår forslaget om å legge ned bachelorprogrammet i petroleum- og prosessteknologi.

Merknad til protokollen:
I etterkant av møtet har det vært en dialog mellom visedekan, studiesjef og Institutt for fysikk og teknologi angående studieretninger på masterprogrammet i fysikk. Instituttet kan endre navn på studieretningene i tråd med instituttets forslag. Endringene godkjennes med bakgrunn i at navnene på studieretningene, slik de er utformet i dag, ikke gir et riktig bilde av det faglige innholdet.


SAK 19/9
OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET 2020/2021
Vedtakssak (Saksnr. 2019/23588)

VEDTAK: Studiestyret vedtar opptaksrammer for studieåret 2020/2021 som foreslått i saksforelegget. Fakultetet får fullmakt til å gjøre endringer i omfordelingen av plasser på bachelor i geovitenskap og årsstudium i naturvitenskap. Fordeling av masterplasser på hvert studieprogram ligger fast, men det kan komme interne justeringer studieretningene imellom ut over høsten.


SAK 19/10
UNDERVISNINGSSPRÅK PÅ 100-TALLS EMNER
Drøftingssak (Saksnr. 2019/5910)

VEDTAK: Studiestyret har drøftet saken. Undervisningsspråket på 100-talls emner skal fortsatt som hovedregel være norsk, slik det står i forskriften til UiB, ikke et annet skandinavisk språk eller engelsk. Instituttene og programstyrene bør ha en god dialog med studentene på 100-talls emner for å sikre at studentene ikke har problemer med språket på undervisningen.


SAK 19/11
EVENTUELT
Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

  1. R2-krav status. Muntlig orientering
  2. EVU-forum 2019

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning


Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 4.11.19