Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 8. november 2019

Hovedinnhold

Protokoll fra møtet i Studiestyret

Fredag 8. november 2019 kl. 1015-1100
(Det tas forbehold om godkjenning)

Til stede: Anna D. Abrahamsen (studentrepresentant), Johan Alme (Institutt for fysikk og teknologi), Bjørn Ian Dundas (Matematisk institutt), Kristoffer Eik (studentrepresentant), Berit Oline Hjelstuen (Institutt for geovitenskap), Monica Jordheim (Kjemisk institutt), Tom Klepaker (lektorutdanning), Fredrik Manne (Institutt for informatikk), Ørjan Totland (Institutt for biologi), Harald Sodemann (Geofysisk institutt), Harald Walderhaug (prodekan)

Fra administrasjonen: Stine Balevik, Ingrid Christensen, Ingrid Solhøy, Unni Lange Buanes


I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE      
VEDTAK:
Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 18. oktober 2019
VEDTAK: Protokollen ble godkjent etter tilføyelse av en merknad til sak 19/8


SAK 19/12
STUDIEPLANDENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2020/2021 OG VÅRSEMESTERET 2020
Vedtakssak (Saksnr. 2019/8064)

VEDTAK
Studiestyret vedtok studieplanendringer fra Lektorutdanningsutvalget og de redaksjonelle endringene som instituttene har fremmet. Videre gir studiestyret fakultetet fullmakt til å vedta endringer i studieplaner som instituttene fremmer i forbindelse med det nye matematikkemnet MAT105.


SAK 19/13
EVENTUELT

Ingen saker


ORIENTERINGSSAKER

  1. Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - nye krav til utdanningsfaglig kompetanse.
  2. "Språkpolitiske retningslinjer for UiB" vedtatt i Universitetsstyret 18. oktober. Retningslinjene omtales i en artikkel i På Høyden.
  3. Honours degree program - status. Muntlig orientering
  4. Studentrekruttering - prosjekter og planer. Muntlig orientering
  5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

VEDTAK: Orienteringssakene ble tatt til etterretning


Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
sekretær

MN/INSO
Bergen, 14.11.19