Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Innkalling til møte i fakultetsstyret
TIRSDAG 10. desember 2019
kl. 08.30 i Kolligierommet, Muséplass 1

I Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoller fra møtet 14.11.2019 – godkjent på sirkulasjon
III HMS-status og avvik

Strategiske vedtakssaker
55. Budsjett 2020. Forslag til rammetildeling til institutter og enheter
56. Revisjon av integrert masterprogram i energi
57. Handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø 2020 – 2022 

Andre vedtakssaker
58. Leder for Bjerknessenteret for klimaforskning – kalling til professor 1404 som senterleder

Unntatt offentlighet


ORIENTERINGSSAKER 
a Energiomstillingsklyngen - statusoppdatering
b Rekneskapsrapport per november- ettersendes
c Rekrutteringsprosjekt - muntlig
d Utmerkelser ol. siden sist møte


EVENTUELT 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019 
b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2019
c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2019
d Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019
e Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2019

IV    Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)


03.12.2019/Gry E. Parker

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan