Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Vindkraft

Dette mener nordmenn om vindkraft på land og til havs

De under 30 er langt mer positive til vindkraft på land enn andre aldersgrupper, viser ny undersøkelse. Motstanden mot vindkraft på land er størst i områder med mest utbygging, som Sørlandet og Trøndelag. Havvind støttes av et stort flertall.

Vindturbiner
Foto/ill.:
Narcisa Aciko/Pexels

Hovedinnhold

Nordmenns holdninger til utbygging av vindkraft ble samlet inn gjennom Norsk medborgerpanel høsten 2019. Det ble stilt to spørsmål – et om holdninger til utbygging av vindkraft på land og et om utbygging til havs. 

Spørsmålene til respondentene i Norsk medborgerpanel var formulert som to påstander:

Vennligst ta stilling til disse påstandene om vindkraft i Norge

  • Det bør bygges flere vindmøller på land i Norge.
  • Det bør bygges flere vindmøller til havs i Norge.

Stor enighet om havvind, polarisering om vindkraft på land
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel

Begge spørsmålene kunne besvares med svaralternativene Svært enig//Enig//Noe Enig//Verken enig eller uenig //Noe uenig//Uenig//Svært uenig.Den første grafen inkluderer alle disse svaralternativene.

I de etterfølgende grafene er de opprinnelige svaralternativene (1–7) redusert til tre kategorier. «Enig» inkluderer respondentene som er svært enig, enig og noe enig. «Uenig» inkluderer de som er noe uenig, uenig og svært uenig. De som er verken enig eller uenig, står for seg selv. Alle prosenter er rundet til nærmeste hele tall.

Denne grafen viser nordmenns holdninger til utbygging av vindkraft til lands og til havs i prosent. Her ser vi tydelig at langt flere er positive til utbygging av vindkraft til havs. Til sammen 78 prosent svarer at de er svært enig, enig eller noe enig i at det bør bygges flere vindmøller til havs. Til sammenligning svarer omtrent 50 prosent det samme når de blir spurt om utbygging av vindkraft på land.

Totalt er det flere som er positive enn negative til utbygging, også på land. Imidlertid finnes det et mindretall på om lag en femtedel som viser intens motstand mot utbygging av mer vindkraft på land. Det at opinionen har to topper (også kjent som en bimodal distribusjon) er et klart tegn på polarisering av folkemeningen når det gjelder landbasert vindkraft.

En slik effekt ses ikke i spørsmålet om havvind.

Havvind - kvinner og menn
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel

Som det fremkommer av grafene er kvinner og menn relativt enige – både når det gjelder utbygging på land og til havs.

Begge gruppene er stort sett positive til utbygging, men aller mest til havs.

Alder vindkraft
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel

De som er født etter 1990 skiller seg klart ut fra de som er eldre når det gjelder utbygging på land, ved å være langt mer positive. De tre aldersgruppene er samstemte og positive vedrørende utbygging av vindkraft til havs.

Vindkraft på land
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel

Havvind
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel

Det er noen klare forskjeller mellom landsdelene når det gjelder holdninger til utbygging av vindkraft på land. Oslo/Akershus er mest positive til utbygging, etterfulgt av Østlandet. Sørlandet skiller seg ut ved å være klart negative, etterfulgt av Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det en like stor andel som er positive som negative til utbygging.

Alle landsdelene er overordnet svært enige om at det bør bygges ut vindkraft til havs. Den største andelen av de som er uenige i utbygging av havvind finnes på Sørlandet og i Nord-Norge.