Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Innkalling til møte i fakultetsstyret
ONSDAG 5. februar 2020
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

I    Godkjenning av innkalling og saksliste
II  Protokoller fra møtet 04.12.2019 – godkjent på sirkulasjon
III HMS-status og avvik

Strategiske vedtakssaker

1. Oppfølging Bærekraftsmål 14 – Liv under vann
2. Godkjenning av regnskap og overføringer til 2020
3. Strategi 2020-2022: 
KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET - natur, teknologi og bærekraft

Andre vedtakssaker
4. Saken utgår
5. HMS-årsrapport 2019 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
6. Tilsetting av instituttleder ved Matematisk institutt

Unntatt offentlighet

ORIENTERINGSSAKER 
a Saken utgår
b Total av alle tilsettingssaker i foregående år - ettersendes
c Studiebarometeret 2019 – muntlig orientering
d Honours degree - forslag til modell – muntlig orientering 
e CERN forskningssenter – oppnevning av styremedlemmer mulig muntlig orientering 
f Oppnevning av nominasjonskomiteer for MN-valg 2020
g Utmerkelser ol. siden sist møte

EVENTUELT 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT 
a Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020 
b Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020
c Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2020
d Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020
e Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020
    
IV Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)

29.01.2020/Gry E. Parker

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan