Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Innkalling til møte i fakultetsstyret
TIRSDAG 17. mars 2020
kl. 14.00 - digitalt møte via TEAMS

I Godkjenning av innkalling og saksliste
II Protokoller fra møtet 05.02.2020 – godkjent på sirkulasjon
III HMS-status og avvik

Strategiske vedtakssaker
7.  Forberedelse budsjett og budsjettprosess 2020
8.  Nøkkeltall 2019 og fastsetting av måltall for 2020

9.  Revidering av risikokart (utsatt – muntlig orientering)
10.  Høringsprosess ny UH-lov

Andre vedtakssaker
11.  Vedtak om oppsigelse på grunn av forhold i virksomheten - oppsigelse av fast eksternfinansiert forsker
Unntatt offentlighet
12.  Tilsetting av instituttleder ved Institutt for biovitenskap
Unntatt offentlighet
13.  Innstilling fra bedømmelseskomité – ph.d.-grad
Unntatt offentlighet
14.  Forskerutdanningsmelding (utgår, sendes til orientering etter programstyrets godkjenning)
15.  Kompetanseopprykk til professor i informatikk 2019 – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet
16.  Kompetanseopprykk til forsker 1183 i fortidsvariasjoner i klima – godkjenning av bedømmelse
Unntatt offentlighet
17.  Fakultetets valgstyre 2020/2021 -oppnevning av medlemmer for Gr. B og Gr. D

ORIENTERINGSSAKER
a.  Energiomstillingsklyngen – statusoppdatering
b.  Resultater innen utdanningsfeltet og ph.d.
c.  Rekneskapsrapport per februar ettersendes
d.  Oppfølging BOA - info
e.  UiBs tiltak knyttet til koronaviruset

EVENTUELT

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
a.  Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger
(dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020
b.  Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2020
c.  Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2020
d.   Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger og II-stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020
e.  Ansettelsesutvalget for midlertidige vitenskapelige stillinger (ansettelsesutvalget fullmakt) hittil i 2020 

IV. Evaluering av møtet (inkludert aksjonspunktlisten)

09.03.2020/Gry E. Parker

Jannicke Hilland
styreleder

Helge Dahle
dekan