Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Lektorutdanning

Organisering av lektorutdanningen

Lektorutdanningen ved UiB er et samarbeid mellom flere fakultet og institutt.

Hovedinnhold

Allmennfakultetene har ansvar for undervisning i fag og fagdidaktikk, mens Det psykologiske fakultet har ansvar for undervisning i pedagogikk. Lektorsenteret har ansvar for koordinering og praksis.

Styringsgruppen og programstyret for lektorutdanning har ansvar for å koordinere og å ivareta helheten i lektorutdanningen ved UiB. Utover dette er det fakultetsvise utvalg som har ansvar driften av de enkelte lektorprogram og de emner som inngår.

Organisering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Lektorprogrammet i realfag er et samarbeid mellom flere av fakultetets institutter. Matematisk institutt, Kjemisk institutt, Institutt for biologi, Institutt for geovitenskap og Institutt for fysikk og teknologi er involvert både i lektorprogrammet og i PPU.

Det administrative ansvaret for fakultetets lektorprogram ligger ved Matematisk institutt. Her er det tilsatt en studiekonsulent med ansvar for dette. Det fagdidaktiske personalet jobber ved instituttene nevnt ovenfor.

Lektorutdanningsutvalget ved fakultetet har ansvar for lektorprogrammet, samt fagdidaktikk i realfag i PPU. I den sammenheng fungerer lektorutdanningsutvalget på samme måte som instituttenes programstyrer. I tillegg behandler utvalget øvrige saker ved fakultetet som gjelder lærerutdanning.