Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fond og legater

Fond og legater som det kan søkes tildeling fra 2018 er:

  • Det alminnelige naturvitenskapelige forsknings fond ved Universitetet i Bergen. Formål: Å fremme forskning og annen vitenskapelig virksomhet ved Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2018: kr 59.000.
  • Hans B. Fasmers fond. Formål: Å fremme kjernefysisk eller annen fysisk forskning ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2018: kr. 96 000.
  • Felleslegat til fordel for biologisk forskning. Formål: Å fremme biologisk forskning ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2018: kr 126 000.
  • Fanny Schnelles forskningsfond. Formål: Å fremme kjemisk forskning ved Universitetet i Bergen. Estimert utdelingsbeløp i 2018: kr. 205 000.

Innkomne søknader vil bli vurdert av en komité oppnevnt av fakultetsstyret. Komiteen vil vektlegge en god prosjektbeskrivelse der det fremgår tydelig formålet med søknaden, og i hvilken periode det søkes for. Prosjektet skal være i samsvar med fondets formål, jf. vedlagte vedtekter.

Søknad gjøres i UiBs søknadssystem for fond og legater innen 1. desember https://fond.app.uib.no/main/
Søknader som sendes utenom søknadssystemet vil ikke bli vurdert.

Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater: http://www.uib.no/utdanning/studentliv/okonomi-og-forsikring/legat-og-fond/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat

Link til andre fond og stiftelser ved Universitetet i Bergen

Styret for fond og legater ved UiB har satt i gang en prosess for å se på om den eventuell omdanning av enkelte av fakultetets fond og legater ville være formålstjenlig.

  • Styret har vedtatt å slå sammen to av stiftelsene som har mest likeartet formål; A. Heibergs og H.B.Fasmers fond, og Bergen Myrdyrkningsforenings fond. Da sammenslåingssaken er pågående blir det ikke lyst ut midler fra disse to stiftelsene i år.
  • Det pågår en sak vedrørende sammenslåing av Fellesfond for geofysisk forskning og Overlæge Klaus Hanssens legat til Universitetet i Bergen. Det blir ikke lyst ut midler fra disse to stiftelsene i år, da sammenslåingssaken er pågående.
  • Konsul Joachim Frieles legat nr. 1 er slått sammen med Felleslegat til fordel for biologisk forskning ved UiB. Se beløp for estimert utdeling for 2018 over.
  • For Apoteker Johan Lothes og hustrus fond pågår fortsatt prosessen for å se om en eventuell omdanning vil være formålstjenlig. Det blir derfor ikke lyst ut midler fra dette fondet i år.

Vi gjør oppmerksom på at det er stiftelsestilsynet som kan fatte endelig vedtak om sammenslåing og avvikling.