Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Opptak til 2-årig masterstudium ved MN-fakultetet

Vi tilbyr masterstudier innen alle fakultetets fagområder. Opptaket til masterprogrammene skjer gjennom Søknadsweb.

Masterstudent på MatNat
Foto:
Eivind Senneseth

Aktuelle program

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har opptak til masterprogram for våren 2019. Søknadsfrist er 1. november 2018.
Masteropptak til høstsemesteret 2019 (hovedopptak) har søknadsfrist 15. april 2019.
Masteropptaket til vårsemesteret er et suppleringsopptak, det betyr at du bare kan søke opptak til masterprogram som har ledige plasser etter høstens opptak.

Du kan søke på følgende masterprogram til våren 2019:
Velg programmene / studieretningene som du vil søke opptak til. Les programbeskrivelsene grundig før du søker opptak.

Har du spørsmål om masterprogrammet du søker opptak til?
Du finner kontaktinformasjon til riktig studieveileder (administrativt ansvarlig) i studieplanen for hvert program eller hver studieretning http://www.uib.no/matnat/utdanning/studieprogram

For generelle spørsmål om søknadsprosessen: Kontakt Infosenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
tlf. 55 58 30 30 eller e-post studierettleiar@mnfa.uib.no

 

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er en avsluttet bachelorgrad med spesialisering i det aktuelle faget, eller en tilsvarende avsluttet utdanning på minst 3 år. En bachelorgrad i en annen disiplin kan bli vurdert for opptak hvis den faglige bakgrunnen er tilfredsstillende i forhold til masteroppgaven.

Karakterkrav. Faglig minstekrav er karaktersnitt C (3,0) eller bedre i spesialiseringen. Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert etter karaktersnitt. Det er forholdet mellom antall kvalifiserte søkere og antall studieplasser som bestemmer hva som blir opptakskravet i et bestemt semester.

Særskilte opptakskrav. Vær oppmerksom på at de ulike masterprogram i tillegg kan ha særskilte opptakskrav. Se under programbeskrivelsen for det aktuelle programmet http://www.uib.no/matnat/utdanning/studieprogram.

Språkkrav. Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper (se nettsiden English Language Requirements).

 

Krav om dokumentasjon

Søkere med utdanning fra UiB

Dersom du har hele utdanningen din fra UiB, trenger du ikke å laste opp dokumentasjon for utdanningen. Du må kun laste opp dokumentasjon for all ekstern utdanning som ikke er innpasset og registrert ved UiB, med mindre du har gitt ditt samtykke til resultatutveksling mellom lærestedene.

Informasjon om inneværende semester: Skal du avslutte din bachelorgrad i inneværende semester eller ta eksamener for å forbedre dine karakterer på opptaksgrunnlaget (bachelorgraden), må du laste opp et ark med informasjon om det. Ta for eksempel en skjermdump av dine eksamensmeldinger dette semesteret.

Utvekslingsopphold: Utdanning fra utvekslingsopphold som er blitt innpasset i din bachelorgrad, trenger du ikke å dokumentere eller laste opp på nytt. Er du på utveksling og venter på resultatene/transcript, så må du laste opp en utskrift/skjermdump av din «Student record», slik at vi kan se hvilke emner du tar nå.


Søkere med utdanning fra andre læresteder enn UiB

Du må laste opp dokumentasjon for all ekstern utdanning som ikke er innpasset og registrert ved UiB, med mindre du har gitt ditt samtykke til resultatutveksling mellom lærestedene.

Hvilken dokumentasjon skal du laste opp?

 • Karakterutskrift og vitnemål på fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad.
  Uten karakterutskrift kan vi ikke behandle din søknad. Dersom du ikke er ferdig med graden din, legg ved en foreløpig karakterutskrift og en bekreftelse fra lærestedet ditt om hvilke eksamener som gjenstår, og at graden fullføres ved utgangen av semesteret. Last så opp de siste karakterene når de er klare.
 • Samtykke til resultatutveksling mellom lærestedene.
  Har du gitt samtykke til resultatutveksling, så trenger du ikke laste opp en karakterutskrift. Last opp følgende: Vi må likevel ha navnet av bachelorprogrammet og en oversikt over emner, som du tar i søknadssemesteret.
 • Eksamensmeldinger for inneværende semesteret (f.eks. skjermdump) dersom du fullfører din bachelorgrad i inneværende semester eller skal forbedre dine karakterer på opptaksgrunnlaget. 
 • Oversettelser av utenlandske dokumenter. Alle dokumenter må foreligge på et nordisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være gjort av en autorisert translatør.
 • Studieplan (Syllabus) for bachelorgrad fra utlandet. En beskrivelse av innhold og omfang av din bachelorgrad fra utlandet i form av pensum/litteraturlister eller studieplan.
 • Engelskkunnskaper. Søkere som ikke har utdanning fra et norsk universitet eller en norsk høgskole må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper (se nettsiden English Language Requirements).
 • Godkjenningsbrev fra NOKUT. Har du fått et godkjenningsbrev fra NOKUT for din utenlandske gradsutdanning? Godkjenningsbrevet er ikke obligatorisk, men det er et godt hjelpemiddel når vi skal vurdere din utenlandske grad.
 • Undervisningserfaring - gjelder kun søkere til erfaringsbasert master: I tillegg til dokumentasjon av utdanning må du laste opp dokumentasjon på at du har minimum 2 års relevant undervisningserfaring.

Du er selv ansvarlig for at all relevant dokumentasjon blir lastet opp og at dokumentene er leselige. Forhold som ikke er dokumentert i søknaden, vil det ikke bli tatt hensyn til.

NB! Alle søkere som får tilbud om opptak og takker ja til plassen, må fremvise originaldokumentasjon ved studiestart. Du vil få mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

 

Hvordan søker du?

Søknad skjer elektronisk via Søknadsweb. Alle som har norsk personnummer kan bruke Søknadsweb. Statsborgere fra andre nordiske land kan søke uten norsk personnummer.

Fristen for søknad om opptak til masterprogram er 15. april for opptak til høstsemesteret (hovedopptaket) og 1. november for suppleringsopptak til vårsemesteret. Søknadsweb åpner 1. februar (til høsten) og 1. oktober (til våren).

 • Logg inn med personnummer.
 • Registrer kontaktinformasjon. Denne kontaktinformasjonen bruker vi for å eventuelt etterspørre mer dokumentasjon og for å gi deg et svar på søknaden.
 • Velg studieprogram/studieretning. Du kan sette opp tre valg i prioritert rekkefølge.
 • Last opp dokumentasjon av eventuell ekstern utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden) og annen påkrevd dokumentasjon.

Du får tilsendt kvittering på mottatt søknad med en gang du har sendt søknaden. På kvitteringen vil det stå viktige opplysninger om videre saksgang for opptaket. Du kan endre dine programvalg i Søknadsweb frem til søknadsfristen.

 

Dokumentopplasting

 • Du må først skanne dokumentene dine. Dette kan gjøres på kopimaskiner på ditt lærested, din jobb eller på en kopibutikk.
 • Filene må omgjøres til PDF-format før du laster dem opp.
 • Samle dokumentene i så få filer som mulig, f.eks. alle sider av bachelorvitnemålet samles i én fil.
 • Gi hver dokumentfil et navn som kjennetegner deg som søker og beskriver innholdet, for eksempel Olina_Normann_vitnemal.pdf

 

Resultat av opptaket

Resultatet av opptaket vil bli lagt ut på Søknadsweb. Alle søkere får i tillegg epost med svar på søknad. Det er tre mulige utfall på søknad om opptak: tilbud, betinget opptak eller avslag.

Vi gjør oppmerksom på at brev og epost er likestilt og at du må følge med på den oppgitte epost-adressen gjennom hele søknadsperioden, helt frem til studiestart. Eventuelle brev blir sendt til den kontaktadressen du har oppgitt i Søknadsweb.

Tilbud

Du har fått tilbud om plass på et masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Dersom du får tilbud om plass på det studieprogrammet du har som førsteprioritet i din søknad, bortfaller tilbud på program du har prioritert lavere.

Dersom du får tilbud om studieplass, vil det bli opplyst om tid og sted for orienteringsmøtet/første oppmøte i en epost som instituttet sender til deg før semesterstart.

Hva må du gjøre?

Du må takke ja til tilbudet i Søknadsweb innen svarfristen for å sikre deg plassen.
NB! Svaret kan bare bli gitt via Søknadsweb, ikke per post/epost/telefon. Dersom du ikke takker ja til plassen innen oppgitt frist faller tilbudet om studieplass bort.

Betinget tilbud

Du er blitt vurdert som kvalifisert under forutsetning av at de endelige resultatene til din bachelorgrad svarer til opptakskravet. Du mangler eksamensresultatene for inneværende semester for å kunne bli endelig vurdert. Derfor får du et betinget opptak i påvente av endelige karakterutskrift/vitnemål og studieplassen er reservert til deg i en avgrenset periode.

Dersom du får tilbud om studieplass etter at dine siste resultater er kommet, vil det bli opplyst om tid og sted for orienteringsmøtet/første oppmøte i en epost som instituttet sender til deg før semesterstart.

Hva må du gjøre?

Dersom du får et betinget opptak må du ettersende dine resultater så snart de er klare. Du får nærmere informasjon i eposten.

Avslag

Du har fått avslag på søknaden om opptak. Du vil motta et brev som oppgir grunnen til avslaget. Brevet blir sendt på epost eller til den kontaktadressen du har oppgitt i Søknadsweb.

 

Opptakskalender

Når

Hva?

1. oktober

Søknadsweb åpner

1. november

Søknadsfrist

1. november

Frist for omprioritering

1. november

Frist for dokumentopplasting (gjelder allerede fullført bachelorgrad)

10. desember

Resultatet/svaret på søknadene er klart i Søknadsweb

20. desember

Svarfrist for søkere som får tilbud om studieplass