Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Reglement og prosedyrer

Pause, permisjon eller deltid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Slik søker du om deltid, pause eller permisjon fra studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Generell informasjon om permisjon og pause fra studiene

Permisjon
Studenter på årstudium, bachelor- og masterprogram kan søke om permisjon fra et studieprogram på bakgrunn av viktige velferdsgrunner. Permisjon fra studiene er en begrunnet søknad og krever dokumentasjon. Studenter som er i permisjon kan velge å bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgiften.

Pause

Du kan ta pause fra studiene hvis du er bachelorstudent eller student på de tre første årene på et integrert 5-årig masterprogram. Studenter på 2-årig master, årsstudier, studenter som tar enkeltemner og studenter fra eksterne utdanningsinstitusjoner kan ikke søke om pause fra studiene. Ved pause kan du ikke registrere deg eller betale semesteravgift. Dersom du ikke er registrert og har betalt semesteravgift kan du ikke ta eksamen i emner eller benytte deg av velferdstilbudene til studentsamskipnaden Sammen. 

Det er ikke mulig å søke om pause eller permisjon for mindre enn et semester. 

Bachelorstudent og pause/permisjon

Alle studenter på bachelorprogram kan søke om enten pause eller begrunnet permisjon.

Pause fra studiet

Studenter på bachelorprogram kan i løpet av studietiden ha pause fra studiene i inntil to semester uten oppgi noen grunn.

Med mindre noe annet er informert om i studieplanen til bachelorprogrammet du søker pause fra, er det ikke mulig å søke pause før 60 studiepoeng er oppnådd på programmet. 

Søknadsfristen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Det er mulig å søke om pause for et eller to semester i samme søknad. Dette krever ikke videre dokumentasjon. 

Permisjon fra studiet

Ved sykdom, fødsel/adopsjon, tvungen verneplikt, tyngende studentpolitiske verv eller andre viktige velferdsgrunner kan studenter på bachelorprogram søke om permisjon.

Det er ingen søknadsfrist for permisjon, men dersom det er mulig ønsker vi at studenter søker innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret, eller så snart som mulig. Ved innvilget permisjon er det viktig du husker å slette eksamensoppmeldinger på Studentweb, slik at det ikke teller som eksamensforsøk.

Årsaken til permisjon må dokumenteres. Det digitale søknadsskjemaet støtter sikker innsending av sensitive opplysninger og dokumenter. 

Her er en oversikt over dokumentasjon som kan brukes ved søknad om permisjon:

ÅrsakDokumentasjon
Sykdom (egen eller hos en person en har omsorg for)Legeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/fødselsattest/dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende studentpolitiske verv o.l.Dokumentasjon på vervet
Andre viktige velferdsgrunnerRelevant dokumentasjon

 

Masterstudent og pause/permisjon

For permisjon under masterstudiet gjelder det egne regler (se §5 i lenke til Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet).

Pause fra studiet

Studenter på 2-årige masterprogram kan ikke få pause på studiet.  

Studenter på 5-årige integrerte masterprogram kan ikke, med mindre noe annet er informert om i studieplanen for det aktuelle studieprogrammet, søke pause fra programmet de fire siste semesterene (120 studiepoeng). 

Permisjon fra studiet

Ved spesielle behov og tvingende velferdsgrunner kan det søkes om permisjon også etter innlevering av mastergradsavtalen. Nødvendige grunner er for eksempel egen sykdom, sykdom hos en person man har omsorg for, tvungen verneplikt, omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon, tyngende verv i studentpolitiske organer og lignende, eller av andre tvingende velferdsgrunner. Permisjon kan også gis når det er faglig velbegrunnet, for eksempel ved engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt eller faglig relevante studier utenom programmet.

Årsaken til permisjon må dokumenteres. Omsorgspermisjon gir rett til tilsvarende utsettelse. Ved sykemelding utsettes innleveringsfrist for masteroppgaven tilsvarende. Lenke til Utfyllende regler ved fakultetet..

Det digitale søknadsskjemaet støtter sikker innsending av sensitive opplysninger og dokumenter. 

Her er en oversikt over dokumentasjon som kan brukes ved søknad om begrunnet permisjon:

ÅrsakDokumentasjon
Sykdom (egen eller hos en person en har omsorg for)Legeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/fødselsattest/dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende studentpolitiske verv o.l.Dokumentasjon på vervet
Andre viktige velferdsgrunnerRelevant dokumentasjon

Ved permisjon etter disse regler skal mastergradsavtalen endres tilsvarende. Ved permisjon lengre enn ett år for 60 studiepoengs oppgaver og lengre enn et halvt år for 30 studiepoengs oppgaver kan programstyret vurdere om å gi en ny prosjektoppgave.

Ta kontakt med studieveileder på ditt masterprogram dersom du har spørsmål angående permisjon, og for å få veiledning i forbindelse med endringer av masteravtalen og innleveringsfristen for masteroppgaven.

Årsstudiestudent og pause/permisjon

Pause fra årsstudium

Studenter på årsstudium kan ikke søke pause fra studiet, da retten til pause kun gjelder studenter på bachelorprogram, integrert masterprogram og profesjonsstudier. 

Permisjon fra årsstudium

Ved sykdom, fødsel/adopsjon, tvungen verneplikt, tyngende studentpolitiske verv eller andre viktige velferdsgrunner kan studenter på årsstudium søke om permisjon.

Det er ingen søknadsfrist for permisjon, men dersom det er mulig ønsker vi at studenter søker innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret, eller så snart som mulig. Ved innvilget permisjon er det viktig du husker å slette eksamensoppmeldinger på Studentweb, slik at det ikke teller som eksamensforsøk.

Årsaken til permisjon må dokumenteres. Det digitale søknadsskjemaet støtter sikker innsending av sensitive opplysninger og dokumenter. 

Her er en oversikt over dokumentasjon som kan brukes ved søknad om permisjon:

ÅrsakDokumentasjon
Sykdom (egen eller hos en person en har omsorg for)Legeerklæring
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/fødselsattest/dokumentasjon på adopsjon
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Tyngende studentpolitiske verv o.l.Dokumentasjon på vervet
Andre viktige velferdsgrunnerRelevant dokumentasjon

Fødsels- og foreldrepermisjon

En student som er gravid har rett til utsatt eksamen dersom dersom eksamensperioden er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far/medmor har rett til utsatt eksamen dersom eksamensdato er i perioden to uker etter førsel.

Dersom du har innvilget fødselspermisjon ved UiB, har du mulighet til å semesterregistere deg, følge emner og gjennomføre eksamen som normalt dersom du ønsker, samtidig som det ikke er noen krav fra Lånekassen om å bestå emner i perioden du mottar fødselsstipend fra Lånekassen (lenke). Vært også oppmerksom på at dersom far/medmor skal motta foreldrepenger fra Lånekassen eller arbeidsgiver må mor være registrert som aktiv student (selv om hun i deler av semesteret mottar fødselsstipend). 

Generell informasjon om deltid (redusert studieprogresjon)

Dersom du av ulike årsaker ikke kan studere fulltid på ditt studieprogram, så kan du søke om å studere deltid en del av studiet eller hele studiet. I studiereglementet til UiB er det krav om minimum studieprogresjon på 50 % av normert progresjon, det vil si 30 studiepoeng per år, for å beholde studieretten. Semesteravgift er den samme for deltids- og fulltidsstudenter.

Det er ingen tidsfrist for å søke om å få studere deltid på bachelorprogram, men vær oppmerksom på at studieplanene revideres jevnlig. Det innebærer at sammensetningen av emner i programmet kan bli endret og at du må forholde deg til nye krav for å oppnå en grad.

Vi anbefaler at du planlegger et deltidsløp sammen med studieveileder på ditt studieprogram. Se på programmets nettside for kontaktinformasjon. Bestill en veiledningstime for å sette opp en hensiktsmessig rekkefølge av emnene i programmet.

For å studere deltid på masternivå må du ta kontakt med studieveileder på ditt studieprogram. Her gjelder det egne regler (lenke).