Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
For studenter

Karaktersetting av realfaglige masteroppgaver

Reglement for karaktersetting på mastergradsoppgaver i matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag

Hovedinnhold

Reglementet for karaktersetting av mastergradsoppgaver i MNT-fagene (realfag eller matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag) gjelder for alle masterutdanninger innen MNT-fagene i Norge. Regelementet omfatter beskrivelser av bokstavkarakterene samt sensorveiledninger som hjelpemiddel for en reell og rettferdig vurdering av masteroppgaver.

Kort om karaktersystemet

I 2003 fikk Norge et felles karaktersystem innen høyere utdanning med bokstavskala A til E for bestått oppgave, eller skalaen bestått/ikke bestått. Bokstavskalaen brukes på alle studienivåer, fra bachelor til doktorgrad. Institusjonene er pålagt å bruke hele skalaen på alle nivåer. Intensjonen er at karakteren skal gjenspeile kvaliteten på studentens prestasjoner. Karakteren C skal gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og karakteren A skal gi uttrykk for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Hvorfor et reglement?

Nasjonale karakterbeskrivelser for masteroppgaver innen MNT-fagene ble innført med intensjonen om en bedre bruk og en felles forståelse av karakterskalaen. En best mulig bruk av karakterskalaen er en fordel for masterkandidatene, for arbeidsgivere og utdanningsinstitusjonene, fordi karakterene skal vise studentens prestasjon og masteroppgavens kvalitet på god og tydelig måte.

Vi er opptatt av å sikre at arbeidsgiverne skal kunne få en god forståelse av karaktersystemet. Vitnemålet inneholder en beskrivelse av karaktergivningen. Karaktersettingen på masteroppgaven skal speile kvaliteten på arbeidet som er gjort.

Vurdering av masteroppgaver

Hver enkelt karakter er beskrevet rundt fem punkter: (1) generell kommentar, (2) teoretisk oversikt, innsikt og metodevalg, (3) gjennomføring (nivå, tekniske ferdigheter, omfang), (4) forskning og utvikling (F&U), (5) fremstilling.

For å få en enhetlig forståelse av karakterbeskrivelsene og dermed en enhetlig bruk av skalaen, er det utarbeidet veiledninger for veiledere og sensorer. I veiledningene blir begrepene som er brukt i karakterbeskrivelsene utdypet for å gjøre tydelig hva som skal vektlegges i vurderingen.

Forventninger til deg som masterstudent

Når du begynner på et masterprogram skal du vite hvilke krav som settes til deg og etter hvilke kriterier dine prestasjoner og din masteroppgave vil bli vurdert. Karakterbeskrivelsene og veiledningene til veiledere og sensor(er) gir deg som masterstudent innsikt i hva som forventes av deg:

Mer informasjon finner du på denne siden