Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Karaktersetting av realfaglige masteroppgaver

Reglement for karaktersetting på mastergradsoppgaver i matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag

Høsten 2012 ble det innført et nytt reglement for karaktersetting på mastergradsoppgaver i MNT-fagene (realfag eller matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag). Det nye reglementet omfatter nye beskrivelser av bokstavkarakterene samt sensorveiledninger som hjelpemiddel for en reell og rettferdig vurdering av masteroppgaver.

Hvem gjelder det?

Dette gjelder for studenter som begynte på en toårig mastergrad, eller de to siste årene av en integrert mastergrad, høsten 2012 eller senere, altså de som normalt vil levere masteroppgaven fra og med våren 2014. Det gjelder for alle masterutdanninger innen MNT-fagene i Norge.

Kort om karaktersystemet

I 2003 fikk Norge et felles karaktersystem innen høyere utdanning med bokstavskala A til E for bestått oppgave, eller skalaen bestått/ikke bestått. Bokstavskalaen brukes på alle studienivåer, fra bachelor til doktorgrad. Institusjonene er pålagt å bruke hele skalaen på alle nivåer. Intensjonen er at karakteren skal gjenspeile kvaliteten på studentens prestasjoner. Karakteren C skal gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og karakteren A skal gi uttrykk for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Hvorfor et nytt reglement?

Når det gjelder karaktersetting på masteroppgaven, viser statistikkene at det i stor grad er karakterene A og B som blir gitt. Det betyr at karakterskalaen ikke blir brukt etter intensjonen.  

Nye karakterbeskrivelser vil medføre en bedre bruk av hele karakterskalaen. Dette vil være en fordel for masterkandidatene, for arbeidsgivere og utdanningsinstitusjonene, fordi karakterene nå vil vise studentens prestasjon og masteroppgavens kvalitet på en bedre måte.

Vi er opptatt av å sikre at arbeidsgiverne skal kunne sammenligne deg med de som ble uteksaminerte i årene før deg. Det vil derfor bli utarbeidet eget informasjonsskriv til potensielle arbeidsgivere. I tillegg vil vitnemålet inneholde en oppdatert beskrivelse av karaktergivningen.

Selve måten masteroppgaven utføres på endres ikke. Den eneste reelle konsekvensen for deg som student blir derfor at karaktersettingen på masteroppgaven din i større grad enn tidligere vil speile kvaliteten på arbeidet som er gjort.

Vurdering av masteroppgaver

Hver enkelt karakter er beskrevet rundt fem punkter: (1) generell kommentar, (2) teoretisk oversikt, innsikt og metodevalg, (3) gjennomføring (nivå, tekniske ferdigheter, omfang), (4) forskning og utvikling (F&U), (5) fremstilling.

For å få en enhetlig forståelse av karakterbeskrivelsene og dermed en enhetlig bruk av skalaen, er det utarbeidet veiledninger for veiledere og sensorer. I veiledningene blir begrepene som er brukt i karakterbeskrivelsene utdypet for å gjøre tydelig hva som skal vektlegges i vurderingen.

Forventninger til deg som masterstudent

Når du begynner på et masterprogram skal du vite hvilke krav som settes til deg og etter hvilke kriterier dine prestasjoner og din masteroppgave vil bli vurdert. Karakterbeskrivelsene og veiledningene til veiledere og sensor gir deg som masterstudent innsikt i hva som forventes av deg:

Mer informasjon finner du på denne siden