Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tre nasjonale forskningsinfrastrukturer til MN-fakultetet

MN-fakultetet har sterke forskningsmiljø som har gjort et særdeles godt arbeid i forkant av tildelingen, sier dekan Helge Dahle. Tildelingene vil bidra til ny kunnskap innen dypmarin forskning, strukturbiologi og paleoklimatisk forskning.

Hovedinnhold

Av Forskningsrådets 16 tildelte nasjonale forskningsinfrastrukturer ble 3 tildelt MN-fakultetet.

Norwegian Marine Robotics Facility (NORMAR) vil primært bli benyttet til å møte nye forskningsfaglige utfordringer innen geo-. og biofagene, oseanografi og marin arkeologi. Farkosten vil være viktig for grunnforskning innenfor etablerte fagfelt og innen nye forskningsfelt som geobiologi. Den vil også være viktig for anvendte satsingsområder som CO2 lagring og marin bioprospektering, samt til forskning omkring industrialisering av dyphavene og miljøkonsekvenser knyttet til slik aktivitet. Senterleder ved Senter for geobiologi, professor Rolf Birger Pedersen, er prosjektleder for NORMAR.

Etablering av National NMR-platform at ultra-high field (NNP) vil bidra til økt nasjonal NMR kapasitet og er et resultat av et tett samarbeid mellom partnerne UiB, UiO og NTNU. NMR-plattformen vil bidra til analyse og beskrivelse av biologiske mekanismer på molekylnivå, med relevans for en rekke områder som proteiner og biomakromolekyler, metabolomikk/diagnostikk, farmakologi og naturprodukter,samt utvilking av nye materialer (inkl. nanomaterialer). Førsteamanuensis Willy Nerdal ved Kjemisk institutt er prosjektleder for NNP.

Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) vil muliggjøre sedimentanalyser og paleoklimatiske rekonstruksjoner fra innhenting av materiale og karakterisering, til analyse og tolking av data. Både terrestrisk og marin paleoklimatisk forskning har vært og er viktige premissleverandører til arbeidet med å utvikle modeller som simulerer framtidig klima. I tillegg til klimaforskning, vil EARTHLAB kunne bidra til forskning innen strukturgeologi, arkeologi, biologi og geografi. Professor Jostein Bakke og professor Haflidi Haflidason vd Institutt for geovitenskap er prosjektledere for EARTHLAB.