Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 4. FEBRUR 2016
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

SAKSLISTE

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II

PROTOKOLL FRA MØTET 10. DESEMBER 2015

1           

REKNESKAP FOR 2015 OG OVERFØRING TIL 2016
Saksnr. 2015/3180

2           

INSTITUTTLEDERSTILLINGER – JUSTERING I FORMELLE KVALIFIKASJONSKRAV OG BETINGELSER
Saksnr. 2016/1395

3           

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR – OPPNEVNING AV NASJONAL BEDØMMELSESKOMITÉ FOR METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2015–2018
Saksnr. 2015/11406

4           

FØRSTEAMANUENSIS I KVARTÆR PALEØKOLOGI - TILSETTING
Saksnr. 2014/9205
Unntatt offentlighet

5           

PROFESSOR II I MEDISINSK OG BIOLOGISK VISUALISERING (20 % STILLING) – UTVIDELSE AV STILLINGSPROSENT
Saksnr. 2013/2545
Unntatt offentlighet

6           

FØRSTEAMANUENSIS II I FISKEFYSIOLOGI (10 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2016/202
Unntatt offentlighet

7           

PROFESSOR II VED GEOFYSISK INSTITUTT (20 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2016/190
Unntatt offentlighet

8           

FØRSTEAMANUENSIS II I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI (10 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2015/13824
Unntatt offentlighet

9           

FØRSTEAMANUENSIS II I KLIMAMODELLERING (20 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2016/767
Unntatt offentlighet

10       

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I REN MATEMATIKK – GODKJENNING AV BEDØMMELSE – TILDELING AV OPPRYKK
Saksnr. 2015/10337
Unntatt offentlighet

11       

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I LEGEMIDDELKJEMI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE – TILDELING AV OPPRYKK
Saksnr. 2015/10341
Unntatt offentlighet

 

EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 

a)      Kandidattall
Opplyses i møtet

b)      Oppfølging strategi 2016-2022
Strategi 2016-2022 Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse: Plan med endelig ordlyd kan lastes ned her

c)      HMS-avvik
Unntatt offentlighet

d)     AU-saken
Muntlig orientering

e)      Innspill til Strategi for klimaforskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Saksnr. 2015/6090

f)       Oppnevning av ny prodekan
Muntlig orientering

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

a)      Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – totalt i 2015

b)     Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – totalt i 2015

c)      Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) – totalt i 2015

d)     Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
(tilsettingsrådets fullmakt) – totalt i 2015

e)      Oversikt over tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger 2013-2015

29. januar 2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør