Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
MANDAG 14. MARS 2016
kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

SAKSLISTE

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II

PROTOKOLL FRA MØTET 4. FEBRUAR 2016

12  

SCENARIO 2030 – FOR ET STYRKET FAKULTET – MANDAT FOR OG SAMMENSETNING AV EN ARBEIDSGRUPPE
Saksnr. 2016/2748

13    

FAKULTETES VALGSTYRE 2016/2017 – OPPNEVNING AV MEDLEMMER FOR GRUPPE B OG GRUPPE D
Saksnr. 2016/894

14     

INSTITUTTLEDER (KODE 1475) VED INSTITUTT FOR BIOLOGI – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG
Saksnr 2016/642

15

HMS-ÅRSRAPPORT 2015 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Saksnr.2016/2556

16     

PROFESSOR I FISKEPATOLOGI – TILSETTING
Saksnr. 2016/1825
Unntatt offentlighet

17     

PROFESSOR I BIOINFORMATIKK – TILSETTING
Saksnr. 14/11438
Unntatt offentlighet

18     

FØRSTEAMANUENSIS II I EKSPERIMENTELL KJEMISK OSEANOGRAFI – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2012/13330
Unntatt offentlighet

19     

FØRSTEAMANUENSIS II I OSEANOGRAFI (5 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2016/2062
Unntatt offentlighet

20     

FØRSTEAMANUENSIS II I UNDERVISNINGSUTVIKLING (10 % STILLING) – TILSETTING UTEN UTLYSNING
Saksnr. 2016/447
Unntatt offentlighet

21     

FØRSTEAMANUENSIS II I LEGEMIDDELKJEMI (MEDISINSK BILDEDIAGNOSTIKK, RADIOKJEMI OG RADIOAKTIVITET) (20 % STILLING) – FORLENGET TILSETTING
Saksnr. 2011/1858
Unntatt offentlig

22     

FØRSTEAMANUENSIS II I RESERVOARKJEMI – FORLENGET TILSETTING
Saksnr. 2013/3379
Unntatt offentlighet

23     

FORLENGELSE AV 50 % PERMISJON UTEN LØNN
Saksnr. 2009/11682
Unntatt offentlighet

24     

PERMISJON UTEN LØNN (80 %) FRA STILLING SOM PROFESSOR
Saksnr. 2016/2371
Unntatt offentlighet

 

EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 

a)      Kandidattall
Opplyses i møtet

b)     Rekneskapsrapport per februar 2016
Saksnr. 2016/2944

 

c)      Løypemelding: Oppfølging av strategi 2016-2022 – Dypere innsikt – Felles innsats – Sterkere innflytelse
Saksnr. 2016/2751

d)    Organisering av fakultetets arbeid inn mot energi- og teknologiklyngen
Saksnr. 2016/2747

e)      HMS-avvik

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

a)      Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016

b)     Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016

c)      Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) – hittil i 2016

d)     Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
(tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016

 

 

7. mars 2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør