Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 28. APRIL 2016

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

SAKSLISTE

    I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

    II

PROTOKOLL FRA MØTET 14. MARS 2016

 1.  

SCENARIO 2030 – FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE
Saksnr. 2016/2748

 1.  

BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS 2017
Saksnr. 2016/4169

 1.  

FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG
FORSKERUTDANNINGSMELDING FOR 2015

Saksnr 2016/1000

 1.  

PROFESSOR I HAVVINDENERGI – TILSETTING
Saksnr. 2015/11349
Unntatt offentlighet

 1.  

EVALUERING OG BEDØMMELSE AV FORSKER SOM HAR FÅTT TILDELT STIPEND FRA BERGENS FORSKNINGSSTIFTELSE (BFS)

INNSTILLING TIL PROFESSORAT UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING (KALLING)
Saksnr.2016/2322
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS RESERVOARGEOFYSIKK
Saksnr. 15/7630
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I FISKEANATOMI
Saksnr. 2014/10912
Unntatt offentlighet

 1.  

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I ANVENDT MATEMATIKK 2015
Saksnr. 2015/9639
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I NÆRINGSMIDDELTOKSIKOLOGI
Saksnr. 2010/781
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK 
Saksnr. 2015/11224
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I AKVATISK PRODUKSJONSBIOLOGI
Saksnr. 2016/2295
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I BIOETIKK
Saksnr. 2016/3373
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I FISKERI OG SJØMAT  
Saksnr. 2016/3372
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I NÆRINGSMIDDELMIKROBIOLOGI
Saksnr. 2009/13753
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN MIKROBIOLOGI
Saksnr 2016/2597
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN MOLEKYLÆR ØKOLOGI
Saksnr 2016/2296
Unntatt offentlighet

 

EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 1. Kandidattall
  Opplyses i møtet
   
 2. Rekneskapsrapport per mars 2016
  Saksnr. 2016/2944

 

 1. Etablering av ordning for Excellent Teaching Practitioner på fakultetet
  Muntlig orientering
   
 2. Fordeling av stipendiatstillinger som var ufordelt ved hovedfordelingen i desember
  Saksnr. 2015/13223
   
 3. AU-prosjekt, økonomi og forskningsstøtte
  Muntlig orientering
   
 4. HMS-avvik

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 2. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) – hittil i 2016
  Det er ikke registrert noen nye komiteer siden forrige møte.
   
 4. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
  (tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016

22. april 2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør