Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Vitnemål

Vitnemål og grader

Når du har fullført en grad ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får du automatisk tilsendt et vitnemål. På disse sidene finner du viktig informasjon om produksjon og utsending av vitnemål. Ta godt vare på vitnemålet. Det skrives kun ut én gang!

Oppnådd grad
Foto/ill.:
Magnus Svendsen Nerheim

Hovedinnhold

Alle vitnemål vil automatisk bli sendt til semesterregistrert adresse registrert i studentweb, denne kan endres etter oppnådd grad. Vitnemålet vil også være tilgjengelig på www.vitnemalsportalen.no hvor man kan dele resultater med andre.

Vitnemål vil bli produsert kontinuerlig i perioden juni - september, og vil bli sendt ut til studentens semesterregistrerte adresse i perioden september-oktober. Bachelorgrader prioriteres i juni for opptak til master. For studenter som oppnår en grad utenom oppgitt tidsrom, vil vitnemålet bli tilsendt forløpende. 

Din UiB brukerkonto blir stengt to måneder etter at studieretten din er utløpt (når man er ferdig med graden eller sluttet å semesterregistrere seg). Les mer om stenging av studentkonto og eventuell forlengelse av denne på Rutiner for stenging av brukerkonto.

Vitnemål for bachelorgraden

Bachelorgraden oppnås når følgende kriterier er møtt:

  • Du dekker spesialiseringen og alle obligatoriske emner i graden
  • Du har oppnådd 180 studiepoeng eller mer.

Når du har oppnådd graden vil vitnemålet bli produsert. Du trenger ikke å bestille vitnemålet. Vitnemål for grader som er oppnådd i vårsemesteret blir i all hovedsak produsert i august/september. Vitnemål for grader som er oppnådd i høstsemesteret blir i all hovedsak produsert i februar/mars. Det er ikke mulig å be om utsettelse av vitnemålet med unntak av i helt spesielle tilfeller, for eksempel hvis du oppnår kravet om 180 studiepoeng på grunnlag av emner fra andre fakultet som er helt urelatert til graden din.

Hvis du trenger vitnemålet før august grunnet masteropptak ved andre institusjoner eller lignende må du ta kontakt på vitnemal.matnat@uib.no

Emner på vitnemålet:

På vitnemålet skal det inngå emner på tilsammen 180 studiepoeng eller så tett på 180 studiepoeng som mulig. Dersom du har mer enn 180 studiepoeng i din utdanningsplan det semesteret du fullfører graden vil du bli kontaktet angående hvilke valgfrie emner du vil ha med på vitnemålet.

Du kan alltid bestille karakterutskrift for å vise til at du har tatt flere emner eller forbedret karakter i ettertid av oppnådd grad.  

Når du søker på master ved UiB vil det til enhver tid være det beste resultatet på de relevante emnene du vurderes ut fra, uavhengig av hva som står på vitnemålet.

Har du vært på utveksling må det foreligge en endelig godkjenning før du kan få utskrevet vitnemål.

Språk på vitnemålet:

Vitnemålet skrives kun ut på norsk. Med vitnemålet følger et Diploma supplement på engelsk som inneholder samme informasjon som selve vitnemålet. Dersom du trenger selve vitnemålet på engelsk må du få det oversatt av en godkjent oversetter og dekke utgiftene til dette selv. 

Dato for oppnådd grad:  

Dato for oppnådd grad blir beregnet etter når sensur for siste emne som inngår i graden ble registrert.

Sending av vitnemålet:

Vitnemålet blir sendt rekommandert til din semesterregistrerte adresse på Studentweb, dersom annet ikke er avtalt. Det er derfor viktig at du holder denne oppdatert slik at vi unngår at vitnemålet sendes i retur grunnet feil adresse.
Du må hente vitnemålet når det kommer med posten, husk gyldig ID!

Vitnemål for mastergraden

Vitnemål for mastergraden blir skrevet ut fortløpende etter at karakter for masteroppgaven er registrert og etter at klagefristen for sensur av masteroppgaven er utløpt. Det vil dermed ta minimum 4 uker fra avsluttende eksamen til vitnemålet for mastergraden blir skrevet ut. De fleste mastervitnemål blir skrevet ut i perioden juli - august. Dersom du trenger vitnemålet raskere må du ta kontakt med vitnemal.matnat@uib.no

Emner på vitnemålet:

På vitnemålet skal det inngå emner på tilsammen 60-90 studiepoeng, samt en masteroppgave tilsvarende 30 eller 60 studiepoeng, avhengig av program.  

Språk på vitnemålet:

Vitnemålet skrives kun ut på norsk med unntak av for noen få internasjonale fellesgrader. Med vitnemålet følger et diploma supplement på engelsk som inneholder samme informasjon som selve vitnemålet. Dersom du trenger selve vitnemålet på engelsk må du få det oversatt av en godkjent oversetter og dekke utgiftene til dette selv. 

Dato for oppnådd grad:   

Dato for oppnådd grad på mastergrader blir satt til dato for avsluttende mastereksamen.

Sending av vitnemålet:

Vitnemålet blir sendt rekommandert til din semesterregistrerte adresse på Studentweb, dersom annet ikke er avtalt. Det er derfor viktig at du holder denne oppdatert slik at vi unngår å få vitnemålet i retur grunnet feil adresse.
Du må hente vitnemålet når det kommer med posten, husk gyldig ID!

To grader på samme nivå

Bachelorgrad

Krav for å oppnå en bachelorgrad nummer 2:

  • Minimum 90 nye studiepoeng som ikke inngår i den forrige graden.
  • De 90 nye studiepoengene skal være av en annen spesialisering enn den forrige graden (se informasjon om overlapp av emner under).
  • Insituttet som eier programmet kan sette tilleggskrav for å godkjenne en ny bachelorgrad.

Blir det godkjent at du dekker spesialiseringen i begge grader samt har minimum 90 nye studiepoeng og ikke for stort overlapp mellom obligatoriske emner vil du kunne få skrevet ut to vitnemål. Det vil være en tilleggssetning på det siste vitnemålet om at et visst antall studiepoeng inngår i en tidligere grad. Dette gjelder både om du har en tidligere grad fra en ekstern institusjon og dersom du har en tidligere grad fra UiB.

Viktig informasjon angående overlapp av emner ved tildeling av ny grad på samme nivå

Innføringsemner:

  • Innføringsemner som Exphil og i mange tilfeller MAT101/MAT111 kan inngå i begge grader. Dersom MAT101/MAT111 er en del av spesialiseringen i en av gradene gjelder regelen for overlapp mellom spesialiseringer.

Overlapp av spesialisering:

  • Maksimalt halvparten av emnene som inngår i spesialiseringen i en grad kan overlappe med emner i den andre graden. Hvis du planlegger å ta en grad nummer to der spesialiseringen er på 90 studiepoeng kan maksimalt 40 studiepoeng av disse være med i spesialiseringen til den tidligere graden. Tilsvarende kan maksimalt halvparten av spesialiseringen i den første graden være med i spesialiseringen for grad nummer 2. Overlapp mellom spesialiseringen i den ene graden og valgfrie emner i den andre graden er greit, men du bør alltid velge de 90 nye studiepoengene slik at de bygger opp under den nye graden (se punkt under).
  • Hvis det er overlapp mellom grad 1 og spesialiseringen i grad 2 slik at du må velge tilleggsemner for å få 90 nye studiepoeng bør disse velges blant emner som støtter opp under den nye spesialiseringen. Skal du for eksempel ha en grad nummer 2 i matematikk, men allerede dekker 30 studiepoeng av spesialiseringsemnene i den forrige graden, bør du velge tilleggsemner innefor matematikk. 

Overlapp av valgfrie emner:

  • Det kan være fullt overlapp av emner som er valgfrie i begge grader.

Vi minner om at en grad nummer to er en individuell vurdering i hvert tilfelle og at fakultetet/instituttet kan velge å sette tileggskrav eller ikke godkjenne en ny grad hvis det er for stort overlapp/spesialiseringene er for like. Det er derfor viktig at du tar kontakt dersom du er usikker. Vi tar forbehold om at regelverket rundt doble grader kan bli innstrammet.

Mastergrad

Ved tildeling av ny mastergrad må minst 60 studiepoeng være avlagt i tillegg til den tidligere graden. De nye studiepoengene må inkludere en annen masteroppgave enn den tidligere graden, og oppgaven skal være utarbeidet under veiledning av en eller flere personer oppnevnt eller godkjent av fakultetet. Emner du skal ta i mastergraden blir bestemt i samråd med veileder.

Det vil være en tilleggssetning på det siste vitnemålet om at et visst antall studiepoeng inngår i en tidligere grad.

Integrert Mastergrad

Ved tildeling av en integrert mastergrad (5-årig grad) vil kravene for overlapp mellom tidligere bachelorgrad og intergrert mastergrad gjelde for de 3 første årende (1-6 semester) og tilsvarende vil et overlapp mellom tidligere mastergrad og integrert mastergrad gjelde for de 2 siste årene (7-10 semester). For bachelor-delen av den integrerte mastergraden vil de samme reglene som for bachelorgrad nummer 2 gjelde. For master-delen av den integrerte mastergraden vil de samme reglene som ved tildeling av ny mastergrad gjelde. 

Overlapp av emner mellom to grader på forskjellig nivå (f.eks bachelor og master)

Det kan aldri være overlapp av emner mellom to grader på forskjellig nivå (f.eks bachelor og master). Emner som inngår i bachelorgraden (både obligatoriske emner og frie studiepoeng) kan ikke brukes i mastergraden.

Krav om tilknytning

Det er et krav om at minimum 60 studiepoeng må være fra UiB dersom du skal få godkjent en grad herfra.