Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 17. mars 2016

Hovedinnhold

Protokoll fra studiestyremøte

Torsdag 17. mars 2016

Tilstede: Haflidi Haflidason (Institutt for geovitenskap), Sverre L. Hartveit (studentrepresentant), Eli Neshavn Høie (studiesjef), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Svein Mjøs (Kjemisk institutt), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Harald Sodemann (Geofysisk institutt), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Sigurd Stefansson (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Gjester: Hanne Israelsen (Institutt for fysikk og teknologi), Marianne Jensen (Matematisk institutt), Mari G. Løchen (Institutt for informatikk)

I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent.

II   Protokoll fra møte 28. oktober 2015
VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

Sak 16/1
SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM
(Saksnr. 2015/9880)

VEDTAK:

 1. Studiestyret tar til etterretning forslagene til små endringer i emnebeskrivelser som programstyrene har fremmet.
 2. Studiestyret ber instituttene som har meldt inn store studieplanendringer om å melde dette inn til fristen for store studieplanendringer 1. oktober.


SAK 16/2
PROGRAMEVALUERINGER OG OPPDATERING AV PLANEN
(Saksnr. 2014/1420)

VEDTAK:
Studiestyret tar instituttenes redegjørelser for forsinket innlevering av programevalueringer til etterretning. Oppdatert plan for programevalueringer for perioden 2014-2017 er vedtatt som fremlagt. Alle programevalueringer i denne perioden skal være gjennomført innen utgangen av 2017 og rapportene levert innen fristen 1. mars 2018. Fakultetets studieseksjon vil følge opp planen og be instituttene om statusmeldinger underveis.


SAK 16/3
ENDRINGER I FAKULTETETS UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER
(Saksnr. 2010/3834)

VEDTAK:
Studiestyret vedtok at følgende regel som gjelder ved opptak til masterprogram strykes fra fakultetets utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

§ 3 (6) Studenter kan tas opp unntaksvis hvis de mangler inntil 10 studiepoeng for en fullført bachelorgrad. Dette gjelder bare for studenter som er på et program for en bachelorgrad ved UiB. Bachelorgraden må være fullført innen ett år etter oppstart av masterstudiet.

Regelendringen gjelder f.o.m. masteropptak til høstsemesteret 2016.


SAK 16/4
RETNINGSLINJER FOR UTSATT INNLEVERING AV MASTEROPPGAVER VED KJEMISK INSTITUTT (Saksnr. 2010/3834)

VEDTAK:
Studiestyret godkjenner retningslinjer for behandling av søknader om utsatt innlevering av masteroppgaver ved Kjemisk institutt.


SAK 16/5
EVENTUELT

 • Institutt for fysikk og teknologi ønsker at masterprogrammene tas med i pdf-utgaven av studiehåndboken. Studiesjefen tar dette med videre til studieseksjonen.
 • Geofysisk institutt ønsker å ta opp bruken av karakterskala på fakultetet. Prodekan foreslår å ta det som en fremtidig drøftingssak og at studieseksjonen samler informasjon til denne saken om bruk av prosentskalaer på instituttene.


III  ORIENTERINGER     

Prodekan og studiesjef orienterte.

 1. Masteropptak vår 2016
 2. Ny undervisningsleder for BIO
 3. Utlysning av nye Sentre for fremragende utdanning
 4. bioCEED - Årsrapport 2015
 5. Studiebarometer 2015 - resultater UiB
 6. NOKUTs kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser:
  a. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen biologi (oktober 2015)
  b. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innenfor datafag (november 2015)
  c. Sluttrapport (november 2015)
 7. Forslag fra programstyret i geovitenskap om å endre reglementet for tidlig eksamen
 8. Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring (KD, NOKUT). Muntlig orientering
 9. Rapporteringstall. Muntlig orientering
 10. Sivilingeniørtittel. Muntlig orientering.
 11. Nye opptakskrav til realfagsstudier. Muntlig orientering.
 12. Utdanningspunkter i fakultetets nye strategi, og planer for oppfølging. Muntlig orientering.
 13. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.


Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
sekretær

MN/INSO/ELIHØ
Bergen, 21.3.16