Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 04.02.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 


PROTOKOLL FRA MØTET I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 4. FEBRUAR 2016

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.
 

Til stede:

Helge K. Dahle (dekan)

 

Gruppe A:

Tanja Barth (forlot møtet under sak 4), Inga Berre, Jarle Berntsen

 

Forfall:

Vigdis Vandvik

 

Gruppe B:

Camilla Løhre

 

Gruppe C:

Kristin Kalvik, Terje Restad

 

Gruppe D:

Ellen Birgitte Folgerø, Simen H. Askeland

 

Dessuten møtte:

Jarl Giske, (prodekan), Harald Walderhaug (prodekan), Anne Marit Blokhus (prodekan), I tillegg møtte jurist Svein Åge Eilertsen (fra HR-avdelingen) og instituttleder Anders Goksøyr (under sak 4).

 

Fra adm.:

Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Rigmor Geithus, Astrid Breivik, Gunnar Larsen, Tove-Lise Størksen

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent, med behandling av sak 4 som siste sak. Ingen saker ble meldt under Eventuelt.

II

PROTOKOLL FRA MØTET 10. DESEMBER 2015

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

 1.  

REKNESKAP FOR 2015 OG OVERFØRING TIL 2016
Saksnr. 2015/3180

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok samla fakultetsdirektøren sitt forslag om å:

 1. Godkjenne rekneskapen for 2015
 2. Overføre over- og underskot frå 2015 til institutta og avdelingane i samsvar med tabellen som ble lagt fram i møtet.

2

INSTITUTTLEDERSTILLINGER – JUSTERING I FORMELLE KVALIFIKASJONSKRAV OG BETINGELSER
Saksnr. 2016/1395


Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å endre kompetansekravene ved rekruttering av instituttleder slik at dokumentert professorkompetanse fortsatt er ønskelig, men ikke lenger et ufravikelig krav. Førstestillingskompetanse skal fortsatt være et absolutt krav.

Fakultetsstyret vedtok videre å ta ut dagens standardformulering fra utlysningsteksten om at man vil få tilbud om tilsetting som professor etter utløpet av åremålet, og at eventuell videre tilknytning til fakultetet etter endt åremålsperiode(r) blir en forhandlingssak i forbindelse med tilbud om ansettelse.

3


KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR – OPPNEVNING AV NASJONAL BEDØMMELSESKOMITÉ FOR METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI 2015–2018
Saksnr. 2015/11406

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å oppnevne nasjonal bedømmelseskomité i fagområdet meteorologi og oseanografi for perioden 2015–2018 med følgende sammensetning:

 • Professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, leder
 • Forskningsdirektør, professor Øystein Hov, Meteorologisk institutt, Oslo
 • Professor Peter Lundberg, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet

Fakultetsstyret tok til etterretning at det ikke har vært mulig å sette sammen en komite, der også kvinner er representert.

Fakultetsstyret ba instituttet arbeidere videre med å finne et kvinnelig medlem og derved utvide komiteen.

4

FØRSTEAMANUENSIS I KVARTÆR PALEOØKOLOGI - TILSETTING
Saksnr. 2014/9205

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:

1.  Anne Elisabeth Bjune
2.  Alistair Seddon
3.  Thomas Giesecke

og tilsatte Anne Elisabeth Bjune og Alistair Seddon i stilling som førsteamanuensis i kvartær paleoøkologi ved Institutt for biologi.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Seddon, som er britisk statsborger, i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevant opplæring i norsk.

Anne Elisabeth Bjune har fullført kurs i universitetspedagogikk.

Det er videre en forutsetning for tilsettingen at Seddon melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at han dokumenterer at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse.

Dersom Seddon takker nei til stillingen, faller økonomisk grunnlag og rekrutteringshensynet bort og dermed grunnlaget for tilsetting av to personer.

5

PROFESSOR II I MEDISINSK OG BIOLOGISK VISUALISERING (20 % STILLING) – UTVIDELSE AV STILLINGSPROSENT
Saksnr. 2013/2545

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Ragnar Nortvedt i 20 % stilling som professor II i medisinsk og biologisk visualisering ved Institutt for biologi for en åremålsperiode på ett år med virkning fra 1.1.2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Ragnar Nortvedt, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som «program manager»/daglig leder ved Haukeland universitetssykehus, MedViz.

Fakultetsstyret tok til etterretning at stillingen finansieres av MedViz.

6

FØRSTEAMANUENSIS II I FISKEFYSIOLOGI (10 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2016/202

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i fiskefysiologi.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med kompetansevurdering fra intern sakkyndigkomité og instituttleders innstilling, å tilsette Tom Ole Nilsen i 10 % stilling som førsteamanuensis II i fiskefysiologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på fire år med virkning fra 1. januar 2016.

Tilsettingen kombineres med hovedstilling som forsker II (seniorforsker) ved Uni Research Miljø i Bergen.

7

PROFESSOR II VED GEOFYSISK INSTITUTT (20 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2016/190

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som professor II i operasjonell oseanografi.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Øyvind Breivik i 20 % stilling som professor II i operasjonell oseanografi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år med virkning fra 04.02.2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at II-stillingen finansieres av Meteorologisk institutt.
Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved Meteorologisk institutt.

8

FØRSTEAMANUENSIS II I METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI (20 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2015/13824

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i meteorologi og oseanografi.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Kristin Gulbrandsen Frøysa i 20 % stilling som førsteamanuensis II i meteorologi og oseanografi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. januar 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at II-stillingen finansieres av likestillingsmidler og over GFIs grunnbevilgning.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som direktør for NORCOWE-prosjektet, koordinert av CMR.

9

FØRSTEAMANUENSIS II I KLIMAMODELLERING (20 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING
Saksnr. 2016/767

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjente det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i klimamodellering.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Francois Counillon i 20 % stilling som førsteamanuensis II i klimamodellering ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på 4 år og 8 måneder med virkning fra 1. januar 2016.

Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen finansieres av ERC-prosjektet STERCP.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved Nansensenteret (NERSC).

10

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I REN MATEMATIKK – GODKJENNING AV BEDØMMELSE – TILDELING AV OPPRYKK
Saksnr. 2015/10337

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne bedømmelsen av Christian Schlichtkrull iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 nr. 129 (endret 23.07.2010), § 2-1(15).

Fakultetsstyret tok til etterretning at Christian Schlichtkrull fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet ren matematikk, og tildelte ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2015.

11

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I LEGEMIDDELKJEMI – GODKJENNING AV BEDØMMELSE – TILDELING AV OPPRYKK
Saksnr. 2015/10341

Vedtak

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne bedømmelsen av Bengt-Erik Haug iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 nr. 129 (endret 23.07.2010), § 2-1(15).

Fakultetsstyret tok til etterretning at Bengt-Erik Haug fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet legemiddelkjemi, og tildelte ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2015.

 

EVENTUELT

 

Ingen saker var meldt.

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 1. Kandidattall  
  Master. Ingen så langt i år
  2015: 295 (måltall: 300)
  Måltall for 2016: 290

  Ph.d.:
  75 oppnådde Ph.d.-graden i 2015. (Måltall: 75)
  Til nå er det levert 11 avhandlinger til bedømmelse, 4 av disse har disputert pr. 3.2.2016.
  Måltall for 2016: 70.
   
 2. Oppfølging strategi 2016-2022
  Strategi 2016-2022 Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse: Plan med endelig ordlyd kan lastes ned her
   
 3. HMS-avvik
   
 4. AU-saken
  Muntlig orientering
   
 5. Innspill til Strategi for klimaforskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  Saksnr. 2015/6090
   
 6. Oppnevning av ny prodekan
  Dekanen orienterte om at Anne Marit Blokhus fra 1. januar er oppnevnt som prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.
   
 7. Ekstraordinært fakultetsstyremøte
  Fakultetsdirektøren informerte om at det blir ekstraordinært fakultetsstyremøte 28. april.

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – totalt i 2015
   
 2. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – totalt i 2015
   
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor) – totalt i 2015
   
 4. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
  (tilsettingsrådets fullmakt) – totalt i 2015
   
 5. Oversikt over tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger 2013 - 2015

9. februar 2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør