Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 14.03.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 


PROTOKOLL FRA MØTET I FAKULTETSSTYRET
MANDAG 14. MARS 2016

kl. 10.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.
 

Til stede:

Helge K. Dahle (dekan)

 

Gruppe A:

Inga Berre, Tanja Barth, Morten Jakobsen

 

Forfall:

Vigdis Vandvik, Jarle Berntsen

 

Gruppe B:

Camilla Løhre

 

Gruppe C:

Kristin Kalvik, Terje Restad

 

Gruppe D:

Ellen Birgitte Folgerø, Simen H. Askeland

 

Dessuten møtte:

Jarl Giske, (prodekan), Anne Marit Blokhus (prodekan).

 

Fra adm.:

Elisabeth Müller Lysebo, Kristin Bakken, Rigmor Geithus, Eli Neshavn Høie, Kari Nordvik, Astrid Breivik, Gunnar Larsen, Tove-Lise Størksen

 

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

II

PROTOKOLL FRA MØTET 4. FEBRUAR 2015

 

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

 

 1.  

SCENARIO 2030 – FOR ET STYRKET FAKULTET – MANDAT FOR OG SAMMENSETNING AV EN ARBEIDSGRUPPE
Saksnr.2016/2748

 

Vedtak:

Fakultetsstyret sluttet seg til utredningsprosessen «Scenario 2030 – for et styrket fakultet» og oppnevner en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger om fakultetets fremtidige organisering sett i lys av fakultetets strategi og de rammevilkår som angis i saksforelegget og i mandatet. Arbeidsgruppen skal rapportere jevnlig til fakultetsstyret. Dekanen gis fullmakt til å kunne justere arbeidsgruppens sammensetning etter behov. Fakultetsstyret tar til orientering at det i neste fakultetsstyremøte legges fram en sak om oppretting av en styringsgruppe.

 

 1.  

FAKULTETES VALGSTYRE 2016/2017 – OPPNEVNING AV MEDLEMMER FOR GRUPPE B OG GRUPPE D
Saksnr.: 2016/894

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å oppnevne følgende representanter og vararepresentanter til fakultetets valgstyre for 2016/2017:

 

 

Gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling)

 • Representant: Stipendiat Camilla Løhre, Kjemisk institutt
 • Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov

Gruppe D (studenter)

 • Representant: Ellen Birgitte Folgerø, Institutt for fysikk og teknologi
 • Vararepresentant: Simen Hjellvik Askeland, Kjemisk institutt

 

 1.  

INSTITUTTLEDER (KODE 1475) VED INSTITUTT FOR BIOLOGI – OPPNEVNING AV ARBEIDSGIVERMEDLEMMER TIL INNSTILLINGSUTVALG
Saksnr. 2016/642

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å oppnevne følgende arbeidsgivermedlem og varamedlem til

innstillingsutvalget som skal vurdere søkere til den utlyste instituttlederstillingen ved Institutt for biologi:

 • Jarle Eid, dekan ved Det psykologiske fakultet
 • Vara: Margareth Hagen, dekan ved Det humanistiske fakultet

 

 1.  

HMS-ÅRSRAPPORT 2015 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Saksnr. 2016/2556

 

Vedtak:

Fakultetsstyret tar fakultetets samlede HMS-årsrapport for 2015 til etterretning.

Fakultetsstyret registrerer at lederne ved enhetene har fokus på det systematiske HMS-arbeidet. Dette er positivt og avgjørende for at fakultetets virksomhet skal tilfredsstille de krav som settes til et godt og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter.

Fakultetsstyret viser til punkt 2.3.1 og ber om at enhetene arbeider videre med forbedringsområdene innenfor det systematiske HMS-arbeidet og innenfor HMS-området generelt, og allokerer nødvendige ressurser til å følge opp disse områdene i 2016.

 

 1.  

PROFESSOR I FISKEPATOLOGI – TILSETTING

Saksnr 2016/1825

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Egil Karlsbakk som professor i fiskepatologi ved Institutt for biologi. Tiltredelsesdato er fastsatt til 1. mai 2016.

Det er en forutsetning for tilsetningen at Karlsbakk melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelsesdato.

 

 1.  

PROFESSOR I BIOINFORMATIKK – TILSETTING

Saksnr 14/11438

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Matthias Futschik som professor ved Institutt for informatikk. Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Det er en forutsetning for tilsettingen at Futschik, som er tysk statsborger, i løpet av to år etter tilsetting gjennomfører relevant opplæring i norsk.

Det er videre en forutsetning for tilsettingen at Futschik melder seg på kurs i universitetspedagogikk, og at han dokumenterer at utdanningen er fullført innen to år etter tiltredelse.

 

 1.  

 

FØRSTEAMANUENSIS II I EKSPERIMENTELL KJEMISK OSEANOGRAFI – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING

Saksnr 2012/13330

 Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i eksperimentell kjemisk oseanografi.

Fakultetsstyret vedtar å tilsette Abdirahman Mohamoud Omar i 10 % stilling som førsteamanuensis II i eksperimentell kjemisk oseanografi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. januar 2016.

Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen finansieres av NFR-prosjektet «Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy» – SUCCESS.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker ved UNI klima.

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I OSEANOGRAFI (5 % STILLING) – TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING

Saksnr 2016/2062

 

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner det framlagte forslaget til stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis II i oseanografi.

Fakultetsstyret tilsetter Eva Falck i 5 % stilling som førsteamanuensis II i oseanografi ved Geofysisk institutt uten forutgående kunngjøring i perioden 01.03.2016 – 31.12.2018.

Fakultetsstyret tar til etterretning at II-stillingen finansieres over GFIs grunnbevilgning.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling førsteamanuensis ved Universitets- senteret på Svalbard, UNIS.

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I UNDERVISNINGSUTVIKLING (10 % STILLING) – TILSETTING UTEN UTLYSNING

Saksnr 2016/447

 

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i undervisningsutvikling.

Fakultetsstyret vedtar videre, i samsvar med kompetansevurdering fra intern sakkyndigkomité og instituttleders innstilling, å tilsette Sehoya Cotner i 10 % stilling som førsteamanuensis II i undervisningsutvikling ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år med virkning fra den dato som avtales.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling ved University of Minnesota, USA

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I LEGEMIDDELKJEMI (MEDISINSK BILDEDIAGNOSTIKK, RADIOKJEMI OG RADIOAKTIVITET) (20 % STILLING) – FORLENGET TILSETTING

Saknr 2011/1859

 

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Tom Christian Holm Adamsen i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Kjemisk institutt i en åremålsperiode på to år med virkning fra 1. april 2016.

Fakultetsstyret tar til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Tom Christian Holm Adamsen, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer

Fakultetsstyret tar til etterretning at stillingen delfinansieres av Haukeland Universitetssykehus.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som sjefsradiokjemiker ved Senter for nukleærmedisin/PET, Haukeland universitetssjukehus.

 

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I RESERVOARKJEMI – FORLENGET TILSETTING

Saksnr 2013/3379

 

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Ketil Djurhuus i 20 % stilling som førsteamanuensis II ved Kjemisk institutt i en åremålsperiode på tre år med virkning fra 1.05.2016.

Fakultetsstyret tar til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Ketil Djurhuus, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

Fakultetsstyret tar til etterretning at stillingen finansieres av Statoil via Akademia-avtalen.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker II ved Uni Research CIPR og Enhanced oil recovery (EOR).

 

 1.  

FORLENGELSE AV 50 % PERMISJON UTEN LØNN

Saksnr. 2009/11682

 

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar, i tråd med anbefaling fra instituttleder ved Institutt for biologi, å forlenge Eric Thompson sin permisjon uten lønn i 50 % stilling for perioden 1. januar 2018 -31. desember 2019 for å inneha 50 % stilling som gruppeleder ved Sarssenteret.

Det forutsetter at Eric Thompson senest tre måneder før utløpet av permisjonen (dvs. innen utløpet av september 2019) melder fra til fakultetet om han kommer til å tiltre som professor i 100 % stilling ved Universitetet i Bergen eller ikke.

 

 1.  

PERMISJON UTEN LØNN (80 %) FRA STILLING SOM PROFESSOR

Saksnr. 2016/2371

 

Vedtak

Fakultetsstyret vedtar, i tråd med anbefaling fra instituttleder ved Molekylærbiologisk institutt, å innvilge professor Thomas Arnesen permisjon uten lønn i 80 % stilling for perioden 29. februar 2016 – 16. desember 2020. I permisjonstiden vil Arnesen inneha et personlig seniorforskerstipend lønnet av Kreftforeningen..

 

 

EVENTUELT

 

 

Ingen saker var meldt.

 

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

 1. Kandidattall 
  12 master
  Til nå er det levert 16 avhandlinger, hvorav 9 har disputert.
   
 2. Rekneskapsrapport per februar 2016
  Saksnr. 2016/2944
   
 3. Løypemelding: Oppfølging av strategi 2016-2022 – Dypere innsikt – Felles innsats – Sterkere innflytelse
  Saksnr. 2016/2727
   
 4. Organisering av fakultetets arbeid inn mot energi- og teknologiklyngen
  Saksnr. 2015/6090

 

 

 1. HMS-avvik

 

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

 

 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
 2. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor) – hittil i 2016
 4. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
  (tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016

 

14. mars 2016/TOS

 

Helge K. Dahle
dekan

 

 

 

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør