Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Protokoll fra møtet 28.04.2016

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 


PROTOKOLL FRA MØTET I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 28. APRIL 2016

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.
 

Til stede:

Helge K. Dahle (dekan)

 

Gruppe A:

Inga Berre, Vigdis Vandvik, Jarle Berntsen

 

Forfall:

 

 

Gruppe B:

Camilla Løhre

 

Gruppe C:

Kristin Kalvik, Terje Restad

 

Gruppe D:

Ellen Birgitte Folgerø, Simen H. Askeland

 

Dessuten møtte:

Jarl Giske, (prodekan), Anne Marit Blokhus (prodekan), Harald Walderhaug (prodekan).

I tillegg møtte instituttleder Gunn Mangerud under sak 30 og instituttleder Anders Goksøyr under sak 31

 

Fra adm.:

Elisabeth Müller Lysebo, Eli Neshavn Høie, Kristine Breivik (orienteringssak e) Malene Rødseth, Astrid Breivik, Gunnar Larsen, Tove-Lise Størksen

 

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

II

PROTOKOLL FRA MØTET 14. MARS 2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.
 

 1.  

SCENARIO 2030 – FOR ET STYRKET FAKULTET - UTVIDELSE AV OPPNEVNT ARBEIDSGRUPPE
Fakultetsstyret fikk i møtet framlagt navnene på representantene oppnevnt fra arbeidstakerorganisasjonene.

Vedtak:

Fakultetsstyret   sluttet   seg   til   den   foreslåtte   utvidelsen   av   arbeidsgruppen   som   skal gjennomføre en utredningsprosess knyttet til prosjektet «Scenario 2030 – for et styrket fakultet», slik det er redegjort for i saksforelegget. Etter utvidelsen er arbeidsgruppens sammensetning som følger:

 • Dekan Helge K. Dahle (leder)
 • Prodekan Anne Marit Blokhus (nestleder)
 • Professor Jan Petter Hansen (prosjektleder mot energi og teknologiklyngen)
 • Professor Dag L. Aksnes
 • Professor Inga Berre
 • Administrasjonssjef Synnøve Myhre
 • Instituttleder Gunn Mangerud
 • Instituttleder Nils Gunnar Kvamstø
 • Instituttleder Petter Bjørstad
 • Instituttleder Rein Aasland
 • Administrerende direktør Aina M. Berg, Uni Research AS
 • Randi Heimvik, Parat (medlem)
 • Jørgen Melve, NTL (vara)
 • Steinar Vagstad, Forskerforbundet (medlem)
 • Siv Lise Bedringaas, Akademikerne (vara)
 • Hovedverneombud Lill Kristin Knudsen (observatør)

Dekanen gis fullmakt til å kunne justere arbeidsgruppens sammensetning etter behov.

 1.  

BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS 2017
Saksnr.: 2016/4169

Vedtak:Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom fram i diskusjonen tas med videre i budsjettprosessen for 2017.

Fakultetsstyret ønsker at fakultetsledelsens forslag til prioriteringer for kommende år, kommer tydeligere fram i dokumentet som starter budsjettprosessen.
 1.  
FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG
FORSKERUTDANNINGSMELDING FOR 2015

Saksnr. 2016/1000
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å slutte seg til fakultetsdirektørens forslag til:

 • Forskningsmelding 2015
 • Utdanningsmelding 2015
 • Forskerutdanningsmelding 2015
 1.  
PROFESSOR I HAVVINDENERGI
Saksnr. 2015/11349
 Fakultetsstyret stilte på prinsipielt grunnlag spørsmål om hvordan søkernes pedagogiske kvalifikasjoner best kan vurderes.
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere:

 1. Finn Gunnar Nilsen
 2. Birgitte Rugaard Furevik

og tilsatte Finn Gunnar Nilsen som professor i havvindenergi ved Geofysisk institutt. Tiltredelsesdato fastsettes senere. Han gis fritak fra kravet om å gjennomføre pedagogisk basisutdanning.

 1.  

EVALUERING OG BEDØMMELSE AV FORSKER SOM HAR FÅTT TILDELT STIPEND FRA BERGENS FORSKNINGSSTIFTELSE (BFS)

INNSTILLING TIL PROFESSORAT UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING (KALLING)
Saksnr 2016/2322

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for et professorat i informatikk.

Fakultetsstyret vedtok, i overensstemmelse med at forsker Daniel Lokshtanov har oppnådd professorkompetanse, at prosjektmålene er oppfylt og at tilfredsstillende egenskaper som forskningsleder er dokumenterte, og i samsvar med anbefaling fra Institutt for informatikk, å innstille Daniel Lokshtanov som professor i informatikk uten forutgående kunngjøring med virkning fra 1. september 2016.

Da Daniel Lokshtanov ikke har dokumentert pedagogisk basisutdanning, er det en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelsesdato.

 1.  
FØRSTEAMANUENSIS RESERVOARGEOFYSIKK
Saksnr 2015/7630
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere følgende søkere slik:

 1. Isabelle Lecomte
 2. Einar Iversen
   

og tilsatte både Isabelle Lecomte og Einar Iversen som førsteamanuensis i reservoar geofysikk ved Institutt for geovitenskap. Tiltredelsesdato fastsettes senere.

Da Einar Iversen ikke har dokumentert pedagogisk basisutdanning, er det en forutsetning at han melder seg på kurs i universitetspedagogikk i regi av Program for universitetspedagogikk, og at han kan dokumentere at utdanningen er fullført innen ett år etter tiltredelsesdato.

 1.  
FØRSTEAMANUENSIS I FISKEANATOMI
Saksnr 2014/10912
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok, i samsvar med instituttleders innstilling, å rangere følgende:

 1. Marit Høyberg Aure
 2. Ståle Ellingsen
 3. Øystein Sæle
 4. Jonas von Hofsten

og tilsatte Marit Høyberg Aure som førsteamanuensis i fiskeanatomi ved Institutt for biologi.
 

Tiltredelsesdato fastsettes senere.

 1.  
KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I ANVENDT MATEMATIKK 2015
Saksnr 2015/9639

Fakultetsstyret registrerer at komiteen har levert innen fastsatt frist og ønsker å gi komiteen honnør for dette.
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne bedømmelsen av Florin A. Radu iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 nr. 129 (endret 23.07.2010), § 2-1(15).

Fakultetsstyret tok til etterretning at Florin A. Radu fyller kompetansekravene for personlig opprykk til professor i fagområdet anvendt matematikk, og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 15. september 2015.

 1.  
PROFESSOR II I NÆRINGSMIDDELTOKSIKOLOGI
Saksnr 2010/781
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Anne-Katrine Lundebye i 20 % stilling som professor II ved Institutt for biologi i en åremålsperiode på tre år med virkning fra 1. mars 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Anne-Katrine Lundebye, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

 1.  
PROFESSOR II I MATEMATIKKDIDAKTIKK 
Saknr 2015/11224
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for stilling som professor II i matematikkdidaktikk.

Fakultetsstyret vedtok å tilsette Arne Jakobsen som professor II i matematikkdidaktikk ved Matematisk institutt  for åremålsperioden 1. mai 2016 -31. desember 2018.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som professor ved Universitetet i Stavanger.

 1.  
PROFESSOR II I AKVATISK PRODUKSJONSBIOLOGI
Saksnr 2016/2295
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som professor II i akvatisk produksjonsbiologi.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Sigurd Handeland i 10 % stilling som professor II i akvatisk produksjonsbiologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på fire år.

Tilettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker I (seniorforsker) ved Uni Research Miljø i Bergen.

 1.  
PROFESSOR II I BIOETIKK
Saksnr. 2016/3373
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som professor II i bioetikk.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Sissel Rogne i 20 % stilling som professor II i bioetikk ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som direktør ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

 1.  
PROFESSOR II I FISKERI OG SJØMAT  
Saksnr. 2016/3372
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som professor II i fiskeri og sjømat.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Ole Arve Misund i 20 % stilling som professor II i fiskeri og sjømat ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på tre år.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som direktør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen.

 1.  
PROFESSOR II I NÆRINGSMIDDELMIKROBIOLOGI
Saksnr. 2009/13753
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Bjørn Tore Lunestad i 20 % stilling som professor II i næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat ved Institutt for biologi i en åremålsperiode på tre år med virkning fra 1. mars 2016.

Fakultetsstyret tok til etterretning at samme stillingsomtale som lå til grunn ved forrige tilsetting av Bjørn Tore Lunestad, også skal ligge til grunn ved denne tilsettingen, med noen redaksjonelle endringer.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som forsker 1183 (seniorforsker) ved

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

 1.  
PROFESSOR II I MARIN MIKROBIOLOGI
Saksnr. 2016/2597
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som professor II i marin mikrobiologi.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Aud Larsen i 20 % stilling som professor II i marin mikrobiologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på to år.

Tilsettingen kombineres med hennes hovedstilling som forsker I (seniorforsker) ved Uni Research Miljø i Bergen.

 1.  
FØRSTEAMANUENSIS II I MARIN MOLEKYLÆR ØKOLOGI
Saksnr. 2016/2296
Vedtak:

Fakultetsstyret vedtok å godkjenne det fremlagte forslaget til stillingsomtale for en stilling som førsteamanuensis II i marin molekylær økologi.

Fakultetsstyret vedtok videre, i samsvar med instituttleders innstilling, å tilsette Christofer Troedsson i 10 % stilling som førsteamanuensis II i marin molekylær økologi ved Institutt for biologi uten forutgående kunngjøring i en åremålsperiode på fire år.

Tilsettingen kombineres med hans hovedstilling som gruppeleder ved Uni Research Miljø i Bergen.

 

EVENTUELT

Dekanen inviterte til en kort evaluering av vårseminaret på Solstrand.

På spørsmål fra Inga Berre ga dekanen en kort orientering om status i den pågående søknadsrunden for nye SFF-prosjekt.

 ORIENTERINGSSAKER
 
 1. Kandidattall 
  Seksjonssjef studie ga følgende orientering:
  17 avlagte mastergrader hittil i år
  Til nå er det levert 27 avhandlinger, hvorav 11 har disputert.
   
 2. Rekneskapsrapport per mars 2016
  Saksnr. 2016/2944
   
 3. Etablering av ordning for Excellent Teaching Practitioner på fakultetet
  Seksjonssjef studie ga en kort orientering
   
 4. Fordeling av stipendiatstillinger som var ufordelt ved hovedfordelingen i desember
  Saksnr. 2015/13223
   
 5. AU-prosjekt, økonomi og forskningsstøtte
  Dekanen ga en kort orientering.
 1. HMS-avvik
   
 2. Miljøfyrtårn
  Fakultetsdirektøren informerte om at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet mvf 26.04.2016 er sertifisert som miljøfyrtårn.
   
 3. EnTech-bygget:
  Dekanen ga en kort orientering om status.

 

 SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT
 
 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 2. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor) – hittil i 2016

  Det var ikke registrert noen nye komiteer siden forrige møte.
   
 4. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
  (tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016

 

 

28. april 2016/TOS

 

Helge K. Dahle
dekan

 

 

 

Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør