Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 16. JUNI 2016

kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.
 

SAKSLISTE

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

II

PROTOKOLL FRA MØTET 25. MAI 2016

 1.  

ETABLERING AV MERITERINGSORDNING; EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER (ETP)
Saksnr. 2016/6332

 1.  

FRAMTIDIG ORGANISERING AV ELEKTRONMIKROSKOPISK FELLESLABORATORIUM
Saksnr. 2014/11059

 1.  

REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Saksnr. 2013/13470

 1.  

ADMINISTRATIVT UTVIKLINGSPROSJEKT – OPPSUMMERING OG PROSJEKTAVSLUTNING
Saksnr: 2014/12243

 1.  

VALG PÅ FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FOR GRUPPE B 2016-2017
Saksnr.: 2016/894

 1.  

NOMINERING AV ÆRESDOKTOR 2016-2017
Saksnr. 2016/6277
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS I GEOBIOLOGI
Saksnr. 2015/9969
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I METEOROLOGI
Saksnr. 2014/2466
Unntatt offentlighet

 1.  

PROFESSOR II I ROMFYSIKK
Saksnr. 2013/6270
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I OSEANOGRAFISK MÅLETEKNOLOGI
Saksnr. 2016/4893
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I TERRESTRISK ØKOSYSTEMØKOLOGI OG TILBAKEKOBLINGER MELLOM ØKOSYSTEM OG KLIMA
Saksnr. 2016/4595
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK
Saksnr. 2013/5438
Unntatt offentlighet

 1.  

FØRSTEAMANUENSIS II I INFORMATIKK
Saksnr. 2016/4873
Unntatt offentlighet

 1.  

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I BIOLOGI 2015
Saksnr. 2015/10324
Unntatt offentlighet

 1.  

KOMPETANSEOPPRYKK TIL PROFESSOR I FYSIKK 2015
Saksnr. 2015/10332
Unntatt offentlighet

 1.  

OPPNEVNING AV INNSTILLENDE MYNDIGHET I TILSETTINGSSAK – FØRSTEAMANUENSIS I NATURFAGDIDAKTIKK
Saksnr. 2016/4725

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 1. Kandidattall
  Opplyses i møtet
   
 2. Rekneskapsrapport per mai 2016
  Saksnr. 2016/2944

 

 1. HMS-avvik
   
 2. Løypemelding - Scenario 2030 - for et styrket fakultet
  Muntlig orientering
   
 3. Løypemelding - Utvikling av sivilingeniørprogrammer
  Muntlig orientering

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

 1. Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 2. Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) – hittil i 2016
   
 3. Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) – hittil i 2016
   
 4. Tilsettinger i tilsettingsrådet for forsker- og rekrutteringsstillinger
  (tilsettingsrådets fullmakt) – hittil i 2016

10. juni 2016/TOS

Helge K. Dahle
dekan

 

 

Elisabeth M. Lysebo
fakultetsdirektør