Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 6. april 2016

Hovedinnhold

Protokoll fra studiestyremøte

Onsdag 6. april 2016

Til stede: Rolf Mjelde (Institutt for geovitenskap), Sverre L. Hartveit (studentrepresentant), Eli Neshavn Høie (studiesjef), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Svein Mjøs (Kjemisk institutt), Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi), Jan Rückmann (Institutt for informatikk), Helge Drange (Geofysisk institutt), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Oddfrid Førland (Institutt for biologi), Harald Walderhaug (prodekan)

Forfall: Matematisk institutt

I   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent

II   Protokoll fra møte 17. mars 2016
VEDTAK: Protokollen ble godkjent

Sak 16/6
UTDANNINGSMELDING 2015 - PLANER 2016
(Saksnr. 2015/13355, 2016/1000)

VEDTAK:
Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2015 for å øke den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for studentene.

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2015 og prioriteringer for 2016 med de endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av godkjenning i fakultetsstyret.

 

SAK 16/7
ANTALL STUDIEPLASSER PÅ MASTERPROGRAM
(Saksnr. 2016/3448)

Det ble diskutert hvordan et fremtidig krav for å oppgi antall studieplasser kan møtes. Instituttene må diskutere og tenke gjennom hvordan masterplassene kan fordeles med tanke på portefølje, veiledningskapasitet og rekrutteringsstrategi.

 

SAK 16/8
EVENTUELT

Ingen saker

 

III  ORIENTERINGER     

Prodekan og studiesjef orienterte

  1. Karakterundersøkelser for bachelor og master i realfag 2015: Hovedrapport, delrapport for Bachelor i realfag, delrapport for Master i realfag
  2. Nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland som erstatning for KVOTE-programmet.
  3. Utveksling og –avtaler. Rydding og innstramming.
  4. Overskridelse av sensurfrist.
  5. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter 
  6. "Excellent Teaching Practitioner"-ordning ved MatNat.

Orienteringssakene ble tatt til etterretning

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
sekretær

MN/INSO/ELIHØ
Bergen, 11.4.16