Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 8. juni 2016

Hovedinnhold

Protokoll fra studiestyremøte

Onsdag 8. juni 2016

Til stede: Helge Drange (Geofysisk institutt), Geir Ersland (Institutt for fysikk og teknologi), Oddfrid Førland (Institutt for biologi), Birthe Gjerdevik (studieseksjon, til sak 16/9), Eli Neshavn Høie (studiesjef), Henrik Kalisch (Matematisk institutt), Rune Male (Molekylærbiologisk institutt), Fredrik Manne (Institutt for informatikk), Rolf Mjelde (Institutt for geovitenskap), Svein Mjøs (Kjemisk institutt), Roymond Olsen (studentrepresentant), Tora Skarvatun (studentrepresentant), Ingrid Solhøy (studieseksjon), Harald Walderhaug (prodekan)

 

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
VEDTAK: Innkallingen ble godkjent                       

II   Protokoll fra møte 6. april 2016
VEDTAK: Protokollen ble godkjent

Sak 16/9
HØRINGSSAK: ENDRING AV FAKULTETETS REGLER FOR TIDLIG EKSAMEN
Vedtakssak (Saksnr. 10/3834)

Etter en grundig diskusjon ble det avstemning på tre alternative varianter av regler for tidlig eksamen. Studiestyret har 11 stemmer: 8 instituttrepresentanter, 2 studentrepresentanter og prodekan.

Avstemning:

 1. Kun studenter med gyldig fravær ved ordinær eksamen kan ta tidlig eksamen: 1 stemme
 2. Kun studenter med gyldig fravær eller stryk ved ordinær eksamen kan ta tidlig eksamen: 1 stemme
 3. Alle som har rett til å ta eksamen (studierett, eksamensoppmelding, godkjente obligatoriske aktiviteter) kan ta tidlig eksamen, slik dagens regel er ved MN-fakultetet: 9 stemmer

VEDTAK:
Studiestyret vedtok etter avstemning å opprettholde regelen om tidlig eksamen for alle i fakultetets utfyllende eksamensreglement.

Studieseksjonen utarbeider en revidert formulering av regelen, hvor det etter grundig vurdering tas med presiseringer og eventuelle endringer angående eksamensperiode og vurderingsform. Instituttene må selv diskutere og vurdere hvorvidt alternative vurderingsformer og tilbud om fasitgjennomgang etter eksamen kan hjelpe på å redusere for stor bruk og misbruk av ordningen med tidlig eksamen.

 

SAK 16/10
PROGRAMEVALUERINGER FRA BACHELOR I GEOVITENSKAP, MASTER I ENERGI OG FELLES MASTER I PROGRAMUTVIKLING
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDTAK:
Evalueringsrapportene fra bachelorprogram i geovitenskap, masterprogram i energi og masterprogram i programutvikling tas til etterretning. Rapportene blir lagt ut i studiekvalitetsbasen.

 

SAK 16/11
"EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER" - MERITTERINGSORDNING VED MAT.NAT.FAKULTETET
Vedtakssak (Saksnr. 2016/6332)

VEDTAK:
Studiestyret tar arbeidsgruppens forslag til etterretning. Studiestyret vedtok mot én stemme å anbefale at ordningen blir etablert ved MN-fakultetet etter hovedprinsippene som er beskrevet i arbeidsgruppens notat.

 

SAK 16/12
EVENTUELT

Ingen saker

 

ORIENTERINGSSAKER
Prodekan og studiesjef orienterte

 1. Invitasjon til å delta på bioCEEDs kollegiale lærerkurs 2016/2017: Collegial Teaching and Learning - in STEM Education (Course information)
 2. Masteropptak høsten 2016: Søkertall per program (lokalt opptak), Internasjonalt gradsopptak (INTGRAD)
 3. Masterseremoni - program
 4. Nye sivilingeniørprogram - løypemelding.
 5. Samordna Opptak høsten 2016. Orientering om prosessen
 6. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter - Noe nytt? Fristen var 18. mai
 7. Høring til stortingsmelding "Kvalitet i høyere utdanning"
 8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget.
 9. Status for litteraturlister
 10. Revisjon av studieprogram 2016-2017

Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 10.6.16