Hjem
Det medisinske fakultet

Om prosessen

Hvordan vil evalueringen bli gjennomført? Hva har blitt gjort til nå?

Illustrasjonsbilde colourbox. Hender pusler puslespill
Foto/ill.:
Colourbox

I fakultetsstyresak 7/17 (se vedlegg lenger ned på siden) i fakultetsstyremøtet 8. mars 2017, ble det vedtatt å igangsette en evaluering av omorganiseringen fra 2013, også kjent som «Framtidens fakultet». Det ble vedtatt å opprette en styringsgruppe og en planleggingsgruppe, samt et prosjektsekretariat som skal støtte opp om gruppenes arbeid. Dekan fikk fullmakt til å opprette gruppene.

Planleggingsgruppen og styringsgruppen består av ansatte i ulike deler av organisasjonen, representant for HR-seksjonen, hovedverneombud og representant for fagforeninger.

Oppgavefordeling

Styringsgruppen har ansvar for å holde en jevn dialog med planleggingsgruppen, samt å legge fram planer og statusrapporter til fakultetsstyret.

Planleggingsgruppens skal, i tett samarbeid med prosjektsekretariatet, lage en plan for arbeidet. Planer og forslag som angår evalueringen skal legges fram for styringsgruppen som har anledning til å komme med innspill på innhold og framdriftsplan for evalueringen.  Det er planleggingsgruppen som vil stå for den konkrete utarbeidelsen av spørreundersøkelsen som skal sendes ut til alle på fakultetet.

Nytt fra evalueringen per oktober 2017:

En spørreundersøkelse ble sendt ut til alle ansatte våren 2017. HR-avdelingen er nå i gang med en analyse av undersøkelsen, og i løpet av høsten 2018 vil det også bli gjennomført kvalitative intervju med ansatte ved fakultetet. Informasjon fra intervjuene og spørreundersøkelsen vil sammen med en rekke grunnlagsdata (f. eks vedrørende studentopptak, BOA-midler, data fra Studiebarometerundersøkelsen) inngå i en rapport som er planlagt ferdigstilt i løpet av 2017.

Medlemmer i gruppene:

Medlemmene i de ulike gruppene, og deres mandat, er nevnt i et brev fra dekan Nina Langeland til instituttene, datert 10.02.2017 (vedlagt). Etter 1. august ble sammenstillingen i gruppen endret. Medlemmene er:

Styringsgruppen:
- Per Bakke, dekan, leder
- Ørjan Hauge, fakultetsdirektør
- Mathias Ziegler, instituttleder
- Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør
- Gottfried Greve (rep. fagforeninger). Vararepresentant: Siv Lise Bedringaas
- Anita Bugge Koldingsnes (rep. fagforeninger). Vararepresentant: Helge Holgersen
- June Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud
- Gjert Bakkevold, seniorrådgiver

Planleggingsgruppen:
- Roland Jonsson, prodekan, leder
- Guri Rørtveit, instituttleder
- Kjell Morten Myhr, instituttleder
- Julie Stavnes, administrasjonssjef
- Jan Haavik, professor
- Karl Erik Muller, stipendiat
- Håvard Hoel Aass, seniorkonsulent
- May Britt Kalvenes, senioringeniør
- Audun Nerland (rep. fagforeninger) Vara repr. fagforeninger: Berit Storaker
- June-Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud
- Prosjektsekretariatet

Prosjektsekretariat:
- Ingve Bergheim, seniorrådgiver HR-avdelingen
- Tone Bergan, seniorrådgiver HR-avdelingen
- Gjert Bakkevold, seniorrådgiver
- Ingrid Hagerup, seniorkonsulent

Det ble i samråd med styringsgruppen bestemt at det skulle oppnevnes en administrativ og teknisk planleggingsgruppe i tillegg. Mer informasjon om dette kommer.

Studentinvolvering

Studentene ble tidlig i prosessen invitert til å ta del i evalueringen, men studentenes representanter har valgt å bli holdt orientert via Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU).