Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Helseinnovasjon på agendaen

– Universitetet skal være tydelige på at innovasjon er en del av vårt samfunnsoppdrag, sa viserektor Robert Bjerknes på nettverksmøte om den nye medisinsk inkubatoren.

Paneldebatt
Sentralt i møtet stod en paneldebatt med deltagere fra både kommunen, Universitetet i Bergen og næringslivsaktører.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Representanter fra blant annet Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Teknologioverføring, Bergen kommune, Norges Handelshøyskole og Oslo Cancer Cluster Incubator (OCCI) var torsdag ettermiddag samlet til et nettverksmøte for å diskutere muligheter for den nye medisinske inkubatoren som snart er under oppføring ved Haukeland Universitetssjukehus.

Bygget, som skal oppføres på parkeringsdekket bak Bygg for biologiske basalfag og Laborietoriebygget, skal inneholde fasiliteter som tilrettelegger for innovasjon, og ikke minst tilby møteplasser mellom forskere, studenter og næringsliv. Gode møteplasser var noe av det Bjørn Klem fra OCCI trakk fram som et av de viktigste suksesskriteriene i en slik satsning:

– Vi lykkes fordi vi lykkes i å bringe folk sammen. Det er viktig å skape formelle og uformelle rom for samarbeid. De må møtes over kaffekoppen, sa han i en paneldebatt om temaet «Hva skal til for å lykkes med en medisinsk inkubator og hvordan skal dette gjøres i Bergen?»

I paneldebatten satt folk fra Universitetet i Bergen og kommunen, blant annet som kommunaldirektør Nina Mevold, prodekan for innovasjon ved Det medisinske fakultet Helge Ræder, viserektor Robert Bjerknes, dessuten professor Guttorm Scheldedrup fra Norges Handelshøyskole, Bjørn Klem fra OCCI og aktører fra næringslivet, som Erik Hjelvin, direktør i Pfizer og investor Olav Øverland, daglig leder i XLRT Advisers.

Tett på brukerne

I paneldebatten la Mevold la vekt på de utfordringene vi ser i primærhelsen, og hvordan helseinnovasjon kan være en løsning på disse. Hun pekte også på at Helseklyngen i Bergen  og inkubatorsatsningen sammen kan utgjøre et kraftsentrum for helseinnovasjon. Hennes forventninger til inkubatoren er at den kan bli et sted for forskere å prøve ut nye løsninger:

– Vi må sørge for at det blir et sted der primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samles, for det beste for pasienten. For å løse morgendagens utfordringer må vi være tett på brukerne, sa kommunaldirektøren.

Kulturendring

Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger, Robert Bjerknes, vektla i sine innlegg behovet for en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren. Han vedgår at sektoren ikke har vært gode nok til å skape en kultur for innovasjon, men ser en dreining:

– I strategien til UiB er innovasjon lagt frem som en av våre klare strategiske mål, og å prioritere å sette av midler til å bygge en medisinsk inkubator er et tydelig signal, sier Bjerknes.

Han mener det må en kulturendring til, for å heve statusen til innovasjonsarbeidet:

– Vi snakker om forskningsfri og undervisningsplikt. På samme måte som vi må se på ordbruken her, må se på hvordan vi premierer og verdsetter de som ønsker å drive med innovasjon, sier viserektoren.

– Mulig å hevde seg i toppen

Inkubatorbygget er planlagt ferdigstilt innen to år fra byggestart, og prodekan Helge Ræder, ser positivt på mulighetene et slikt bygg kan legge til rette for:

– Deler av det medisinske forskningsmiljøet i Bergen hevder seg i toppen. På samme måte skal vi ha ambisjoner om å skape et innovasjonsmiljø som også hevder seg i toppen. Det er mulig, om vi legger til rette for det, sier Ræder.