Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Helseklyngen

Deler ut 400 000 til samarbeidsprosjekter

I alt sju prosjekter, derav tre studentprosjekter, fikk midler til samarbeidsprosjekter i helseklyngen.

Illustrasjonsbilde helseklyngen
Foto/ill.:
Studie Gohde/b + b Arkitekter

Hovedinnhold

Tidligere i vår utlyste Arbeidsgruppen i helseklyngen ut 400 000 i midler til tverrfaglige prosjekter, for å stimulere til samarbeid mellom partnerne i helseklyngesatsningen. I alt 12 benyttet anledningen til å søke og fredag var tildelingen klar: Sju prosjekter får støtte til prosjekter som omhandler alt fra eldreomsorg, fastlegenes rolle for arbeidsdeltagelse for deprimerte, behandling av pasienter med flyktningebakgrunn til studentdrevet klinikk.

Tre av prosjektene er med og av studenter. Odontologisk Fagutvalg (OFU), i samarbeid med Medisinsk Fagutvalg (MFU) og foreningen for forskerlinjestudentene (Eureka!) var en av dem som fikk midler gjennom denne ordningen.  De skal bruke midlene til å lage et foredrag rettet mot studenter fra ulike pasientrelaterte yrker, med temaet «Behandling av pasienter med flyktningebakgrunn»

- På klinikken møter vi mennesker med svært forskjellige bakgrunner, og enkelte av dem reagerer helt annerledes på for eksempel smerte. Dette er utfordringer for alle som driver med pasientbehandling, sier Jacobsen i OFU.

- Det er heller ikke noe vi lærer noe særlig om under studiet, forteller Jacobsen.

Hun ser veldig positivt på muligheten for samarbeid på tvers av fagområder som klyngeprosjektet åpner opp for:

- Spesielt med tanke på det sosiale. Vi ønsker oss sosiale arenaer, hvor vi kan bli bedre kjent med hverandre, sier hun.

100 000 av midlene var satt av til studentprosjekter, og resten av summen går til de øvrige prosjektene. 

Disse prosjektene har fått tildelt midler:

Fastlegetjenestens rolle for arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon – en nasjonal registerstudie

Deltakende samarbeidspartnere: Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)/Uni Research Helse, Forskningsgruppe for allmennmedisin (ALFO)/IGS-UiB, HEMIL-senteret/UiB, Os kommune m.fl. Kontaktperson: Sabine Ruths, AFE/UNI  Sabine.Ruths@uni.no

INTRO, Introduksjon til den kommunale helse- og omsorgssektoren

Utarbeidelse av et opplegg for å gi studenter, forskere, pasienter, pårørende og andre et felles innblikk i helse- og omsorgssektoren i Bergen kommune. Deltakende samarbeidspartnere: Senter for omsorgsforskning vest/ Høgskulen på Vestlandet, IGS-UiB, USHT og Bergen kommune. Kontaktperson: Liv Jorunn Solstad, Senter for omsorgsforskning, vest/HVL Liv.Jorunn.Solstad@hvl.no

Tverrprofesjonell samarbeidslæring på Lærings- og mestringssenteret i Bergen og Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden.

Et prosjekt der en høsten 2018 ønsker å teste ut nye arenaer for tverrprofesjonell samarbeidslæring for sammensatte studentgrupper fra helsefagene. Deltakende samarbeidspartnere: TVEPS, Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell kommune, Lærings- og mestringssenteret i Bergen. Kontaktperson: Ane Johannessen, IGS/UiB Ane.Johannessen@uib.no

Uro på forsterket psykiatrisk enhet på sykehjem - et aksjonsforskningsprosjekt med ansatte og beboere.

Et prosjekt som vil bidra til kunnskap om uro hos sykehjemsbeboere som har sammensatte og langvarige utfordringer med psykisk helse. Deltakende samarbeidspartnere:  Institutt for klinisk psykologi/UiB, Avdeling for sykehjemsmedisin/Bergen kommune, Allmennmedisinsk forskningsenhet Uni Research. Kontaktperson: Anna Helle-Valle, Avdeling for Sykehjemsmedisin/ Bergen kommune anna.helle-valle@bergen.kommune.no

Hvordan oppleves det å bruke lavterskel chat-tjeneste?

Et forsknings- og samarbeidsprosjekt som vil se på mulighetene for å drive tverrfaglig opplæring og forebygging samtidig, og utforske potensialet i å sette sammen chat-verter i team på tvers av ulike profesjonsutdanninger. Kontaktperson: Kristin Stotesbury (psykologistudent) Kristin.Stotesbury@student.uib.no

Tverrprofesjonell studentdrevet klinikk

Et prosjekt for å utrede oppstart av en klinikk hvor medisin-, fysioterapi-, psykologi-, og andre relevante studentgrupper kan praktisere og videreutvikle sine kliniske ferdigheter under veiledning – som del av helseklyngens virksomhet. Kontaktperson: Lene Dæhlin (medisinstudent) lene.daehlin@hotmail.no

Behandling av pasienter med flyktningbakgrunn

Et arrangement på ettermiddagstid der fagutvalgene vil samle studenter fra ulike studier i helse- og sosialfag for felles faglig påfyll om temaet. Kontaktperson: Martha Rolland Jacobsen (tannlegestudent/Odontologisk fagutvalg) martha.r.jacobsen@gmail.com