Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Ekstrempremature sover dårligere

Barn som er født ekstremprematurt opplever oftere søvnproblemer gjennom oppveksten, viser forskning utført av Kristine Marie Stangenes, ved Klinisk institutt 2.

Ekstremprematur baby sykehus kuvøse
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskning viser at det å være født ekstremprematurt, det vil si før svangerskapsuke 28, eller med en fødselsvekt under 1000 gram, kan gi senskader.

– Det er kjent at risikoen for senskader stiger med økende umodenhet ved fødsel. Blant annet har barn som er født ekstremprematurt økt risiko for cerebral parese og psykisk utviklingshemning sammenlignet med barn født til termin. Forskning har også vist at de oftere har lærevansker, psykiske vansker og atferdsvansker i barndommen sammenlignet med barn født til termin, sier stipendiat Stangnes.

I forskningen sin har Stangenes sett på søvnen til disse barna, og det hun fant var både forventet og overraskende:

– Vi så på hvordan søvnproblemer fordelte seg etter grad av nevrologisk funksjonsnedsettelse. Vi fant, som forventet, at barna født ekstremt prematurt som hadde redusert nevrologisk funksjon også hadde mer søvnproblemer enn barn som var født til termin, men interessant nok hadde også gruppen uten nevrologiske funksjonsnedsettelse flere søvnproblemer enn kontrollgruppen, forteller hun.

Viktig å gi veiledning for god søvn

Ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen har de en forskningsgruppe som har fulgt alle barn født ekstremprematurt i Norge i 1999 og 2000 fra fødsel og frem til nå. 

Det er foreldrene som har svart på spørreskjema som kartlegger søvnproblemer i barneårene frem til 11 års alder og søvnvaner ved 11-årsalder. Foreldrene til 231 barn deltok i studien da barna var 11 år og Stangenes sammenlignet disse dataene med en kontrollgruppe av barn født til termin. Terminbarna ble rekruttert til å delta i undersøkelsen gjennom helsestasjoner i Oppland. I alt inngikk 556 barn i kontrollgruppen.

– Vi har god kunnskap om de negative effektene av utilstrekkelig og forstyrret søvn. Det er kjent at dårlig søvn påvirker barnas læring, konsentrasjon og hukommelse. Det påvirker også barnas psykiske helse og deres adferd. Utilstrekkelig eller forstyrret søvn kan også ha betydning for barns lengdevekst og gir dem økt risiko for å utvikle overvekt, sier barnelegen.

Stangenes fremhever at barn født ekstremprematurt er en spesielt sårbar gruppe og det er viktig å søke etter kunnskap om faktorer som eventuelt kan bidra til negativ utvikling eller som har betydning for deres livskvalitet.

– Det er viktig at vi kjenner til hvilke barn som har økt risiko for søvnproblemer slik at disse barna og foreldrene deres kan veiledes på best mulig måte og at hensiktsmessige utredninger gjøres når det er behov for det, sier forskeren.

Kan skyldes forhold ved svangerskapet eller ved oppholdet på nyfødtintensiv avdeling

Stangenes har ikke konkret undersøkt årsakene til at også ekstrempremature barn uten noen form nevrologisk funksjonsnedsettelse også sover dårligere ved 11-årsalder enn barn født til termin, men hun har noen teorier:

– Man kan tenke seg at det har med modenhet å gjøre. Det å kunne regulere egen søvn krever modenhet.  Vi vet dessuten at psykisk vansker og dårlig søvn ofte henger sammen, og at ekstrempremature oftere har psykiske vansker enn barn født til termin. Samtidig gir søvnproblemer også større risiko for psykiske vansker, og det er vanskelig å si hva som kommer først og hva som kommer sist, sier legen.

– Det å være født ekstremt prematurt innebærer et lengre opphold på en nyfødtintensiv avdeling noe som er vesentlig ulikt det å være i mors mage. Vi jobber nå med å undersøke om der komplikasjoner i nyfødtperioden eller ulike behandlinger ved nyfødtavdelingene som er forbundet med senere søvnproblemer eller om der er spesielle tilstander eller hendelser knyttet til svangerskapet eller fødsel som kan forklare noe av den økte forekomsten, fortsetter forskeren. 

Les hele artikkelen her: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.13991