Hjem
Det medisinske fakultet

Handlingsplan for forskerutdanning

Det medisinske fakultet skal tilby forskerutdanning av høy internasjonal faglig kvalitet, høy etisk standard, og preget av nysgjerrighet og nyskaping

To ph.d-kandidater på labben
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Det medisiske fakultet (MED) sin handlingsplan for forskerutdanning er forankret i UiBs Handlingsplan for perioden 2016-2022.  Handlingsplanen tar også utgangspunkt i de dokumenter som EUA-CDE publiserte i 2005, 2010, og 2015 (Salzburg I, II, III), samt den ORPHEUS labeling som fakultetet fikk i 2016.

Gjennom følgende mål og innsatsområder skal forskerutdanningen ved MED oppnå sine strategiske målsetninger. For å nå disse mål er det viktig at vi også samhandler godt med helseforetaket (HUS) og øvrige regionale samarbeidspartnere. 

Last ned en PDF av handlingsplanen her: Forskerutdanning

Rekruttering og akademisk utvikling for doktorgradskandidater

Mål 1.  Vi skal rekruttere de fremste forskningstalentene til ph.d.-programmet og bidra til at de får en akademisk utvikling som forbereder dem til en tilpasset fremtidig karriere. MEDs disputerte kandidater skal være i forskningsfronten innenfor sitt fagområde.

Tiltak:

 1. Legge til rette for god rekruttering til forskerlinjen i profesjonsfagene – primært medisin og odontologi. 
 2. Markedsføring av våre stipendiatstillinger internasjonalt.
 3. Arbeide for at opptakskriteriene til ph.d.-programmet er hensiktsmessige. 
 4. Kandidatene skal veiledes av forskere som er aktive i sine fagmiljøer.
 5. MED skal videreutvikle sitt kvalitetssikringssystem for forskerutdanningen kfr. det nye ph.d.-programmet.
 6. Vi skal videreutvikle MEDs etikkopplæring for ph.d.-kandidater.
 7. Vi skal utvikle kurs i akademisk skriving med utgangspunkt i Vancouver-konvensjonen for vitenskapelig forfatterskap og publisering.
 8. MED skal fortsette sin satsing på forskerskoler.
 9. Våre ph.d. kandidater skal tilhøre forskningsgrupper.
 10. Vi skal dele ut pris(er) til årets beste ph.d. avhandling(er).

Karriereutvikling for doktorgradskandidater

Mål 2.  Våre ph.d.-kandidater skal gis kunnskap om karriereutvikling både innen akademia og i arbeidsmarkedet for øvrig (hele arbeidsmarkedets behov for forsknings- og utviklingskompetanse).

Tiltak:

 1. Gjennomføre alumnisurveys for å kartlegge kandidatenes karriere og deres tilfredshet med forskerutdanningen.
 2. MED skal gjennomføre en årlig karrieredag.
 3. MED skal utvikle kurs i hvordan skrive gode søknader om forskningsmidler.
 4. MED skal utvikle kurs i bibliometri og publisering. 
 5. Våre stipendiater skal inviteres til årlige medarbeidersamtaler (kfr. karriereplan).
 6. Promotere forskerutdanningen (også nærings- og offentlig-ph.d.) mot arbeidsmarkedet. 
 7. MEDs doktorgradskandidater skal få tilbud om pedagogikkurs.
 8. Pliktarbeidet (4-årige stipend) skal være relevant og gi uttelling i forhold til fremtidig karriere.
 9. Vi skal oppfordre til bytte av forskningsmiljø etter endt ph.d.

Doktorgradsveiledning

Mål 3: MEDs doktorgradsveiledere skal ha kurstilbud i doktorgradsveiledning av høy kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet. Vi skal styrke veilederopplæring og bevisstgjøring av veileders ansvar.

Tiltak:

 1. Vi skal videreutvikle det obligatoriske e-læringskurset med tanke på regler, retningslinjer og prosedyrer for forskerutdanningen.
 2. Vi skal utvikle fagrelevante seminaropplegg for erfaringsutveksling og kompetansebygging innenfor doktorgradsveiledning.
 3. Vi skal tilby kortere temabaserte frokost-/lunsjseminarer for veiledere. 

Internasjonalisering

Mål 4. Kandidatene skal gis muligheter til internasjonale forskningsopphold og nettverksutvikling. Et årlig økende antall av kandidatene skal ha internasjonalt forskningsopphold av varighet lengre enn én måned i sin doktorgradsperiode.

Tiltak:

 1. MED vil utarbeide en veileder for utenlandsopphold for ph.d.-kandidater. 
 2. MED vil utrede en stipendordning (inkl. insentiver) for utenlandsopphold for ph.d.-kandidater. 
 3. MED vil forbedre informasjonen om utenlandsopphold på forskerutdanningens nettsider.
 4. MED vil bruke nasjonale og internasjonale ordninger for å utvikle internasjonalt samarbeid om forskerutdanning, for eksempel NorDoc og ORPHEUS. 
 5. MED vil oppmuntre kandidatene til deltagelse på internasjonale fagkonferanser og forskerkurs, for eksempel NorDoc.
 6. Forbedre informasjonen om internasjonale ph.d.-kurs. 

Innovasjon

Mål 5. Forskerutdanningen skal bidra til at offentlige og private bedrifter øker sin innovasjons- og forskningskompetanse (forskningsdrevet innovasjon) og motivere til entreprenørskap.

Tiltak:

 1. Promotere nærings- og offentlig-ph.d.-ordningen til regionale og nasjonale bedrifter. 
 2. Forskerutdanning skal være en sentral komponent i MEDs sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 
 3. Utrede en ordning i samarbeid med BTO om inkubatorplasser for fullførte ph.d.-prosjekt som har innovasjon og kommersielt potensiale. 
 4. Utvikle innovasjonskurs for doktorgradskandidater.
 5. Etableringsstipend/program for kandidater som har en forskningsbasert idé med forretningspotensiale (løst basert på NFRs FORNY-program).