Hjem
Det medisinske fakultet

Handlingsplan for forskning

Forskningsaktiviteten ved Det medisinske fakultet skal være av høy kvalitet og etisk standard og formidles bredt til fagfeller og samfunnet ellers. Vår forskning skal bidra til bedre biologisk forståelse, sykdomsforståelse, klinisk diagnostikk, behandling, helse og levekår for mennesker over hele verden.

Forskning lab
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Last ned en PDF av handlingplanen her: Forskning

Planen har følgende mål og tiltak:

Mål 1. Vi skal øke antall og omfang av eksternfinansierte prosjekter

Delmål:

1.1 Vi skal øke ekstern finansiering fra 260 millioner i 2018 til 400 millioner kroner frem til 2022

1.2. Vi skal til enhver tid ha minst to sentre for fremragende forskning (SFF) ved fakultetet

1.3. Vi skal øke antall søknader til EUs forskningsprogram med 50% i forhold til tidligere rammeprogram og sende minst to ERC søknader hvert år

1.4. Alle aktuelle forskningsmiljø skal søke nasjonale utlysninger

1.5. Vi skal øke antall ansatte som registrerer seg som evaluatorer av EU søknader til 100

Tiltak:

 1. Vi skal etablere en kultur ved alle instituttene som innebærer at alle fast vitenskapelige deltar aktivt i søknader om ekstern finansiering
 2. Vi skal aktivt identifisere og oppmuntre aktuelle kandidater til å søke prestisjetunge utlysninger, og legge individuelle planer for oppfølging og gjennomføring
 3. Vi skal etablere rutiner for rådgiving fra fakultetet til institutt og enkeltforskere
 4. Vi skal etablere særlige ordninger som tilrettelegger for forskere som tar del i omfattende søknader (eksempelvis fritak fra andre plikter og gi administrativ hjelp)
 5. Vi skal rekruttere forskere som er konkurransedyktige i ekstern finansiering (se egen plan for rekruttering)
 6. Vi skal påvirke utforming og innhold av nasjonale og internasjonale utlysninger gjennom å stimulere representasjon av fakultetets ansatte i programkomitearbeid

Mål 2. Vi skal øke kvaliteten på våre publikasjoner

Tiltak:

 1. Alle vitenskapelig ansatte skal ha et bevisst forhold til tidsskrifter på nivå 2 i sitt fagområde
 2. Vi skal øke andel publikasjoner i tidsskrifter på nivå 2 til 25%
 3. Alle vitenskapelig ansatte skal et bevisst forhold til publisering gjennom Open Access og til nasjonale strategier og retningslinjer for deling av forskningsdata

Mål 3. Vi skal øke antall tverrfaglige forskningsprosjekt og publikasjoner

Tiltak:

 1. Vi skal lede UiBs satsing «Globale samfunnsutfordringer»
 2. Vi skal utvikle Helsecampus Årstadvollen som forskningsarena for primærhelsetjenesten og legge til rette for tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjekt med utgangspunkt i forskningsmiljøene ved fakultetet
 3. Vi skal aktivt bidra til å skape miljø for interaksjon og kommunikasjon mellom fakultetene ved å etablere faste møtepunkter mellom oss og de andre dekanatene
 4. Vi skal aktivt inn i de strategiske satsingsområdene «Marin» og «Klima»

Mål 4. Vi skal forbedre drift og organisering av kjernefasilitetene og annen infrastruktur

Tiltak:

 1. Vi skal evaluere kjernefasilitetene med hensyn til infrastruktur, kompetanse og drift, og gjennomføre nødvendige tiltak i tråd med UiBs Handlingsplan for forskningsinfrastruktur
 2. Vi skal tildele økte ressurser til utvalgte fasiliteter for å øke kompetanse, servicenivå og produksjonsnivå
 3. Vi skal delta i søknadsprosesser i utlysninger for støtte til større infrastrukturkostnader (som beskrevet under punkt 1)
 4. Vi skal etablere en søkbar database for tyngre utstyr og ekspertise for fakultetets ansatte

 

Mål 5. Vi skal være en attraktiv partner i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid

Tiltak:

 1. Vi skal arbeide for at det etablerers nye og flere avtaler for forskerutveksling og forskningssamarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner, og skape bevissthet rundt eksisterende avtaler
 2. Vi skal bruke fakultetets rekrutterings og postdoktor stillinger til å øke mobilitet ved å prioritere prosjekt som innebærer utenlandsopphold utover seks måneder