Hjem
Det medisinske fakultet

Handlingsplan for innovasjon

Det medisinske fakultet skal utvikle en innovasjonskultur for å styrke forskningsdrevet, undervisningsdrevet og helsetjenestedrevet innovasjon.

forskningsarbeid på laboratorium
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Med innovasjon mener vi en ny og verdiøkende løsning (produkt eller tjeneste) på et udekket behov hos kunden/brukeren (pasient, helsearbeider, forsker eller helsemyndigheter).  Slik skal våre forskningsresultater gi nye helsetilbud til samfunnet innen diagnostikk, behandling og tjenester, samtidig som vi kan bidra til å skape nye arbeidsplasser i Norge.  Vi ønsker en innovasjonskultur som belønner entreprenørskap, stimulerer til risikotaking i innovasjonsløpet og omfavner feiling underveis (”fail fast”).

Last ned en PDF av handlingsplanen her: Innovasjon

Planen har følgende mål og tiltak:

Mål 1. Vi skal skape en kultur for innovasjon

Tiltak:

 1. Vi skal etablere en innovasjonsstab (”Enhet for innovasjon”) ved MED, inkludert en innovasjonskoordinator.
 2. Vi skal skolere nøkkelpersonell ved instituttene i strategi og innovasjonsledelse gjennom tilpasset opplæring (temadager, kursinformasjon, nettressurser, kurs ved relevante internasjonale og nasjonale læreinstitusjoner) og stimulere lederne ved instituttene til å etterspørre konkrete innovasjonsmuligheter og tiltak knyttet til forskernes forskningsprosjekter gjennom medarbeidersamtaler og møter.
 3. Vi skal sørge for tilpasset opplæring for alle ansatte ved MED og informasjon om innovasjonstenkegang og modeller for innovasjon og opplæring i de forskjellige trinnene ved innovasjonsprosessen.
 4. Vi skal utvikle en brukermanual for innovasjon, sammen med Lederforum for innovasjon ved UiB, hvor ansatte får konkrete råd om hvordan man skal gå fram og hvem man bør kontakte i de forskjellige trinnene i prosessen.
 5. Vi skal stimulere studententreprenørskap ved opprettelse av Helseoppfinnerkurs (pilotering i elektiv termin for medisinstudenter) ved søknad om ekstern innovasjonsstøtte, ved samarbeid med NHH, HVL og andre fakulteter ved UiB, og ved fysisk tilrettelegging av plass for studenter i planlagt Medisinsk Inkubatorbygg.
 6. Vi skal stimulere til entreprenørskap i forskerutdanningsløpet (ph.d., postdok).
 7. Vi skal stimulere MED-forskere til å formulere minst en innovasjonsutfordring fra eget forskningsfelt som kan presenteres i egnet forum.
 8. Vi skal belønne forskeres innovasjonstiltak, for eksempel innsendelse av søknader om innovasjonsprosjekter, tilslag på slike søknader, oppnådde lisenser, selskapsetablering.
 9. Vi skal rekruttere resurspersoner fra industri til professorer II-stillinger, og legge vekt på innovasjonserfaring og innovasjonsinteresse ved ansettelse professor I- og II-stillinger.

Mål 2. Vi skal doble antall innovasjonsprosjekter i løpet av strategiperioden.

Tiltak:

 1. Vi skal kartlegge og overvåke pågående innovasjonsprosjekter ved instituttene.
 2. Vi skal tilrettelegge for medisinsk rettet innovasjon gjennom etablering av egnede innovasjonsdedikerte forskningslaboratorier og kontorfasiliteter (for eksempel Medisinsk Inkubatorbygg innen desember 2019), samt å utvikle et internasjonalt inkubatornettverk.
 3. Vi skal tilrettelegge for tjenestedrevet helseinnovasjon i Helse Campus Årstadvollen.
 4. Vi skal utvikle kjernefasilitetene som en arena for samhandling akademia/industri med fokus på prioritering av industrisamarbeid, inkludert offentlig- og nærings ph.d.
 5. Vi skal etablere faste møteplasser for MEDs innovatører med industri, kommuner, samarbeidende sykehus, investorer, samt nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer. 
 6. Vi skal etablere tilgang for MEDs innovatører til mentorer fra næringslivet
 7. Vi skal etablere tilgang for MEDs innovatører til juridisk hjelp fra bl.a. egne juridiske miljøer i tidlig fase for å sikre innovatørens rettigheter (IPR)
 8. Vi skal sikre tilgang for MEDs innovatører til generiske maler for samarbeidsavtaler med industriaktører både innenlands og utenlands og til innovasjonskompetent personell etter behov.
 9. Vi skal stimulere MEDs innovatører som selv vil kommersialisere sine ideer fremfor å lisensiere ut patenter gjennom incentivordninger for på sikt å sikre gode lokale effekter.

 

Mål 3. Vi skal øke eksternfinansiering fra innovasjonsrettede prosjekter med 40 % og få tildelt minst en Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved MED i løpet av strategiperioden

Tiltak:

 1. Vi skal kartlegge eksternfinansiering av innovasjonsprosjekter ved instituttene.
 2. Vi skal etablere informasjonskanaler (nettsider, nyhetsbrev) for innovasjon ved MED
 3. Vi skal identifisere tematiske satsninger for innovasjon ved MED, bidra med forskningsrådgiving relatert til innovasjonsmidler og utvikle minst en av de tematiske satsningene til en SFI-søknad.