Hjem
Det medisinske fakultet

Nasjonalt veilederseminar i odontologiske fag

Velkommen til Nasjonalt veilederseminar i odontologiske fag: Veiledning og kvalitet i praksis - oppfølging av studenter i praksisfeltet, 30. oktober 2019 i Oslo!

Collage av odontologi fag -
Foto/ill.:
Kaja Leijon, UD, UiO

Nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag (v/ representanter fra UiB, UiT, UiO, OsloMet, INN og DOT)  ønsker deg velkommen til nasjonalt veilederseminar i odontologiske fag 30. oktober. Seminaret finner sted i OsloMets lokaler i Oslo sentrum (P32). 

Seminaret skal bidra til kompetanseheving innen praksisfeltet i odontologiske fag, fremme kunnskap om kvalitet i praksis og hva som skal til for å fungere som en god praksisveilder. Den nasjonale arbeidsgruppen ønsker å bidra til drøftinger av hvordan vi videreutvikler gode praksisarenaer og tverrprofesjonelt samarbeid. Seminaret bygger på intensjonene i prosjektet Kvalitet i praksis (Universitets- og høyskolerådet, 2014-15) og føringer for veiledningskompetanse som foreligger.

Påmeldingfristen er 10. september 2019.
 

Program onsdag 30. oktober

08.45 - 09.30 Registrering og kaffe/te 

Seminaret finner sted i OsloMets lokaler Pilestredet 32 (P32), Lille auditorium https://www.oslomet.no/om/studiested-pilestredet

09.30 Velkomst og introduksjon til seminaret 

Kristin S. Klock, leder for den nasjonale arbeidsgruppen ønsker velkommen og orienterer om seminaret.
 

09.35 Om betydningen av praksis og kvalitet i praksis 

Anita Iversen, leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) - Universitetet i Tromsø, skal innlede om temaet praksis og praksisveiledning på bakgrunn av sin rolle både lokalt og nasjonalt på temaet. Hun er redaktør og medforfatter av boken «Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi» Fagbokforlaget (2018) og er med i UHR-Helse og sosial sin arbeidsgruppe som utvikler en modell og ressursbank for en praksisveilederutdanning.

09.55 En nasjonal plan for praksisstudier i odontologiske fag 

Kristin S. Klock, professor Institutt for klinisk odontologi/UiB og leder for den nasjonale arbeidsgruppen skal snakke om samarbeid på praksisfeltet i odontologi. Hun vil også gi deltakerne et innblikk i hva den oppdaterte nasjonale planen for praksisstudiene inneholder.
 

10.10 Den gode praksisklinikken - hva innebærer det? 

Studentrepresentanter fra studiene i odontologi, tannpleie og tannteknikk vil komme med innspill fra sine erfaringer i praksis. 
 

10.30 - 10.50 Pause 
 

10.50 Parallellsesjoner - fordypning og gruppearbeid

A: Integrasjon av praksis og teori i praksislæring - feedback, formativ vurdering og profesjonell kommunikasjon

Rune J. Krumsvik er professor ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen.
Innholdet i sesjonen er konsentrert rundt to hovedtema:

 • Kunnskapsbasert veiledning og underveisvurdering i praksis
  • Bruk av feedback og formativ vurdering som teoretiske "linser" for systematisk veiledning
  • Analyse av videocase fra praksissituasjoner
  • Bevissthet rundt profesjonell kommunikasjon som utgangspunkt for veiledningen– hva sier forskningen og hva sier tannlegestudentene?
 • Systematisk analyse av veiledning i praksis – erfaringer fra Designbasert forsknings-studier
  • Opplevelser blant studenter før, under og etter praksissituasjoner – kan man redusere noe av «praksissjokket»?
  • Hva kan teoretiske «linser» bidra med for å forbedre praksisveiledningen?
  • Er det mulig å «bygge bro» mellom teori og praksis?

B: Om samarbeidslæring og veiledning av tverrprofesjonelle grupper i helsetjenesten - erfaringer, muligheter og utfordringer

Nanna Hauksdottir er leder av Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS ved Universitetet i Tromsø. 

Sesjonen struktureres rundt følgende aspekter:

 • De globale utfordringer i fremtidens helsetjeneste, der Frenk et.al. (Lancet 2010) sier at gårdagens løsninger ikke holder for å løse fremtidens utfordringer. Vi må tenke nytt i utdanning, ha tettere kontakt med praksisfeltet, og blant annet fokusere mer på samarbeid på tvers.
 • Hvor og hvordan kan og bør tannhelsetjenesten samarbeide med andre profesjoner?
 • Hvordan kan samarbeid læres? Eksempler fra tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i klinisk praksis
 • Hvordan veilede tverrprofesjonelle grupper for å få frem samarbeidsaspektet?

Vi jobber med dette gjennom korte innledninger og dialog mellom deltakerne i plenum og i grupper.

C: Hvordan tilrettelegge for læring i praksis? Prinsipper og verktøy for praksisveilederen

Hege Yvonne Hermansen er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. 

I denne parallellsesjonen fokuserer vi på tre temaer som skal hjelpe praksisveiledere å støtte studenters læring:

 1. Hvordan bruke studentperspektivet som en ressurs i veiledningssituasjonen
 2. Hvordan sette ord på praktisk kunnskap som ofte er "taus" og implisitt
 3. Hvordan gi læringsfremmende tilbakemeldinger til studentene

For alle temaene diskuterer vi overordnede prinsipper og praktiske tilnærminger, og deltakerne får mulighet til å utvikle strategier for å ta disse tilnærmingene i bruk i egen undervisning.

12.15 Lunsj 

13.00 Parallellsesjonene fortsetter 

13.50 Pause (og retur til plenum)
 

14.10 Kompetanseheving og incentiver for god praksis - hva skal til? 

Innlegg fra Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) v/ Turid Kristoffersen, fylkestannlege i Telemark

14.40 Plenumsdrøfting: Praksisveilederen i fremtidens tannhelsetjeneste - en ettertraktet rolle? 

Drøftingen ledes av Rune J. Krumsvik (ressurs i parallellsesjon A).
I drøftingen vil det være deltakere fra alle parter i samarbeidet om praksis.

15.20 Avslutning og veien videre

Seminaret avsluttes kl. 15.30.

Praktisk informasjon

Deltakere må selv ordne med dekning av reiseutgifter og eventuelt opphold i forbindelse med seminaret med sin arbeidsgiver. Det er forøvrig ingen deltakeravgift. 

For tannleger: Som medlem i NTF kan du registrere seminaret som etterutdanning. Seminaret blir lagt inn på nettsiden til NTF (kursoversikt) og en må da selv registrere deltagelse. Det blir gitt nærmere informasjon til de som skal delta. 

For tannteknikere: Deltakelse på seminaret gir fem poeng i NTTFs etterutdanningsprogram. Det blir gitt nærmere informasjon til de som melder seg på. 

For tannpleiere: Et system for registrering av etterutdanningspoeng er under utarbeidelse i NTpF. Det blir gitt nærmere informasjon til de som melder seg på. 

 

Om arbeidsgruppen

Nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag er oppnevnt av nasjonalt fagorgan for odontologiske fag (tidligere profesjonsrådet i odontologiske fag). På møte 18.11.16 ble gruppen reoppnevnt for en ny 3-års periode. Gruppens mandat er knyttet til nasjonal koordinering på praksisfeltet, mellom utdanningsinstitusjonene og Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Et hovedfokus for gruppen den siste perioden har vært knyttet til den delen av mandatet som handler om å løfte frem arbeid med kvalitet i praksis, stimulere til kompetanseheving av veiledere og styrking av tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis.

Gruppens representanter er:
Kristin S. Klock (UiB - leder), Hilde Haugen (OsloMet), Alix Young Vik (UiO), Kirsten N. Ahlsen (DOT), Linda Lundsbakken (INN), Lars Inge Byrkjeflot/ Inger Anna Bensnes (UiT), Anne Eikeland (Tplstudiene). Administrativ ressurs er Kristin Walter (UiB –MED)