Hjem
Det medisinske fakultet

HMS-handlingsplan Det medisinske fakultet 2019 - 2022

HMS-arbeid ved Det medisinske fakultet skal være en prioritert og systematisk oppgave. Fakultetet skal ha en god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet. Hensikten med arbeidet er å fremme helse og trivsel, forebygge ulykker og skader på ansatte, studenter, miljø og materiell.

to kvinnelige medarbeidere smiler til hverandre på lab
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Behandlet av fakultetsstyret den 11. juni 2019

Innledning

HMS-arbeid ved Det medisinske fakultet skal være en prioritert og systematisk oppgave. Fakultetet skal ha en god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet. Hensikten med arbeidet er å fremme helse og trivsel, forebygge ulykker og skader på ansatte, studenter, miljø og materiell.

Handlingsplanen ved Det medisinske fakultet er forankret i UiBs strategi og HMS-handlingsplan og omfatter fem HMS-mål:

 • Gode arbeidsfelleskap
 • God risikostyring og beredskap
 • Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
 • God håndtering av HMS-avvik
 • Ansvar for ytre miljø

Gode arbeidsfelleskap      

Det medisinske fakultet (MED) skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø. Et godt arbeidsfellesskap handler om hvordan mennesker forholder seg til hverandre. Fakultetet skal være en attraktiv arbeidsplass som ivaretar hensynet til alle ansatte i ulike faser av karrieren og livet. Arbeidsmiljøet skal være preget av engasjement, arbeidsglede og oppmerksomhet rettet mot hver enkelt medarbeider, der alle behandles med gjensidig respekt, vises omsorg og gis ansvar. I all kommunikasjon og samhandling skal den enkeltes integritet og verdighet ivaretas.

Alle ansatte og studenter skal få tilstrekkelig informasjon om vårt/fakultetets HMS-arbeid.

MÅL

TILTAK

 1. Det medisinske fakultet skal ha et godt arbeidsmiljø
 • Svarprosenten på arbeidsmiljøundersøkelsen ARK skal økes med minst 20% for hver ny undersøkelse. Undersøkelsen skal tilbys alle ansatte ved enhetene. Dette skal oppnås ved god informasjon og intern markedsføring av undersøkelsen
 • Alle ansatte skal årlig få invitasjon til medarbeidersamtale med fastsatt tidspunkt fra nærmeste leder
 1. Faglige og sosiale møteplasser skal styrkes
 • Både fakultetet og instituttene skal legge til rette for deling av god praksis og læring på tvers av avdelinger, institutter og fakultet ved å gjennomføre regelmessig: Fakultetets dag, Teknikerdag, Administrasjonsdagen og andre fora for læring og samarbeid
 • Informasjon om felles arrangementer, nettverksmøter og sosiale møteplasser skal komme tydelig frem i nyhetsbrev og andre felles kommunikasjonsmedia
 1. Fakultetet skal holde en årlig HMS-dag med utdeling av HMS-priser
 • HMS-dagen vår skal være åpen for alle ansatte.
 • Arrangeres av fakultetets HMS-utvalg som utarbeider retningslinjer for HMS-prisen

 

God risikostyring og beredskap 

MÅL

TILTAK

 1. Alle ansatte skal gis god HMS-opplæring
 • Obligatorisk HMS opplæring for alle nyansatte med godkjent digital test
 • Alle ansatte og studenter skal få tilbud om brannvern- og HLR-opplæring
 1. Ansatte skal jevnlig oppdatere sine HMS- kunnskaper
 • Godkjent digital HMS-test skal gjennomføres hvert 3. år
 1. Overordnet risiko skal vurderes jevnlig og beredskapsøvelser skal gjennomføres ved jevne mellomrom
 • Gjennomføre 2-4 årlige ROS-analyser på fakultetsnivå. Resultat og oppfølging av ROS-analysene kommuniseres ut til alle ved fakultetet
 • Det skal gjennomføres minst 2 beredskapsøvelser i året

 

Trygge og funksjonelle arbeidsplasser

Alle ansatte ved MED skal ha en trygg og funksjonell arbeidsplass. Dette vil si at fakultetet og instituttene skal følge opp krav til bygningsmessig standard, inneklima og ergonomi. MED skal være et trygt sted å arbeide, forske og studere. Nye digitale løsninger krever nye måter å organisere arbeidsplassene på, og ansatte skal involveres i slike prosesser.

MÅL

TILTAK

 1. Det skal arbeides systematisk for at alle ansatte har trygge og funksjonelle arbeidsplasser
 • Hvert halvår skal ett fokustema profileres fra ledelse og i vernelinjen.  Eksempel: UiB retningslinjer, kjemikalier, dyreforsøk
 • Det er ønskelig å være bedre enn minstekravet når det gjelder grenser for bakgrunnsstøy og minste/øvre byggtemperatur på alle enheter
 1. Fakultetet skal sette av egne midler til HMS og arbeidsplasstiltak
 • Fakultetet skal ha en egen HMS-avsetning for HMS-tiltak med bidrag fra alle enheter Fakultetets HMS-utvalg innstiller tiltak

 

God håndtering av HMS-avvik

Arbeids- og læringsmiljøet ved fakultetet skal være fullt forsvarlig. Alle ansatte og studenter har plikt til å melde fra om HMS-avvik så snart som mulig. Kunnskap om HMS-avvik vil gi grunnlag for at skader på mennesker, miljø og materiell kan forebygges og følges opp.

MÅL

TILTAK

 1. Bruken av avvikssystemet skal forbedres systematisk

 

 • Underrapportering skal reduseres ved å gjennomføre opplæring i rapportering av HMS-avvik.
 • Det skal presenteres tall for avvik og eksempler på meldte avvik jevnlig i nyhetsbrevene til enhetene
 1. HMS-strukturen på fakultet skal være mest mulig lik ved alle enheter

 

 • Hvert institutt skal ha et HMS-utvalg
 • Hver enhet skal ha en HMS-koordinator
 • Informasjon på instituttenes nettsider om HMS-organisering skal være lik
 • Hvert institutt skal ha en HMS-dag, minimum  en halv dag
 1. Det skal opprettes et eget HMS-utvalg for fakultetet

 

 • Fakultetet utarbeider retningslinjer for HMS- utvalget, utvalget skal ha ansvar for:
  1. fakultetets årlige HMS-dag
  2. prioritering av fakultetets HMS-midler
  3. dele gode HMS-tiltak, praksis, bedre erfaringsdeling og læring på tvers av instituttene
  4. retningslinjene for instituttenes HMS-utvalg
  5. rollen til instituttenes HMS-koordinator
 • Utvalget består av HMS-koordinatorene, hovedverneombud, en instituttleder og en administrasjonssjef med fakultetets HMS-koordinator som sekretær

 

Ansvar for ytre miljø – digitalt fokus

UiB forplikter seg til å ta klima-, miljø- og samfunnsansvar i hele sin virksomhet og systematisk redusere negativ miljøpåvirkning og til enhver tid være miljøsertifisert.

MÅL

TILTAK

 1. Bruken av papir og trykte dokument skal reduseres til et minimum
 • Vi skal digitalisere mer ved å benytte digitale verktøy som PC, projektor, nettbrett, o.l. som erstatning for papir og andre engangsartikler
 1. Alle enheter skal jobbe for å redusere reisevirksomhet
 • Vi skal ta mer i bruk digitale løsninger som video- og telefonkonferanser, webmøter etc
 1. UiBs mål om klimanøytral virksomhet innen 2030 skal følges opp lokalt

 

 • Vi skal legge bedre til rette for sykkelparkering og klimavennlige reiser og hjem-arbeid.
 • Hver enhet skal ha ett konkret tiltak som skal gjennomføres i perioden
 1. Frekvensen på kurs for arbeid med genmodifiserte mikroorganismer (GMO) skal økes betydelig
 • Innen 2020 skal alle ansatte med GMO-arbeid ha gjennomført obligatorisk opplæring. Det skal vurderes å benytte eksterne kursholdere ved behov