Hjem
Det medisinske fakultet
Elektiv periode

ELMED228 Pasientsikkerheit og simulering i praksis

ELMED228 Pasientsikkerhet og simulering i praksis

Produsent:
Guttorm Brattebø, UiB

Hovedinnhold

Emnet ELMED228 har som mål å gje studenten ei grunnleggjande og praktisk retta innsikt i kva ein meiner med sikkerheit for pasientar, korleis uønska hendingar oppstår, og korleis ein kan skape sikkerheit ved hjelp av ulike arbeidsmetodar og betre kommunikasjon.

Studentane får også innføring i korleis uønska hendingar skal handterast ifølgje lov og forskrift, og korleis slike hendingar påverkar pasient, pårørande og involverte kollegaer og fagmiljø.

Simuleringstrening har blitt ein vanleg måte å øve på vanskelege situasjonar, og studentane får ei omfattande innføring i kva simulering og teamtrening er, og korleis ein bør drive slik øving. To dagar av kurset er fasilitatoropplæring slik Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening driv ved norske sjukehus. Målet er å få til tverrfaglege øvingar i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og BAMS, og ein ser for seg å kunne tilby emnet til andere studentgrupper ved neste gjnnomføring. 

Nederst på siden finner dere timeplanen for ELMED228 for våren 2020, dette for å gi en beskrivelse av undervisningsformene og timeplanlagt undervisning. Merk at dette ikke betyr at timeplanen blir helt lik i 2021, her vil det komme endringer.