Hjem
Det medisinske fakultet
Fakultetets dag 2020

Fakultetets dag 2020 – prisvinnere

Vinnerne av årets priser er klare, men selve feiringen av prisvinnerne må vente til 21. oktober.

Marte Bjørk, Henriette Aksnes og Nils Erik Gilhus
Falch-prisvinnerne, fra venstre: Marte-Helene Bjørk, Henriette Aksnes og Nils Erik Gilhus.
Foto/ill.:
Silje Alvestad / Privat / Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Dekanatet har på grunn av den pågående pandemien besluttet å flytte Fakultetets dag 2020 til 21. oktober, men prisvinnerne er klare. Vi gratulerer alle så mye!

Dette er årets prisvinnere -

Det medisinske fakultets priser:

Årets ph.d.

  • Andrea Gras Navarro – Institutt for biomedisin: “Towards Natural Killer cellular Immunotherapy for glioblastoma. KIR-HLA ligand interaction and proteasome inhibitors to potentiate efficacy"
  • Irene Flønes – Klinisk institutt 1: "Mitochondrial mechanisms in neurodegeneration".

Begrunnelse: 

Avhandlingen til Andrea Gras Navarro handler om immunterapi som behandling mot glioblastom, og ble utført med professor Martha Chekenya Enger som hovedveileder. Forskningen til Gras Navarro gir dypere forståelse for de cellebiologiske mekanismene som styrer hvordan NK-celler angriper kreftceller under immunterapi. Arbeidet hennes har resultert i et imponerende antall publikasjoner av høy standard, hvor hun selv er førsteforfatter på 4 omfattende arbeid.

Avhandlingen til Irene Flønes tar for seg hvordan dysfunksjon i mitokondriene spiller en nøkkelrolle i aldring av hjernen, og i Parkinsons sykdom. Arbeidet hennes, under veiledning av professor Charalampos Tzoulis, har bidratt til en større mekanistisk forståelse av Parkinsons sykdom og banet vei for nye terapeutiske inngrep som nå testes i pågående studier i samme forskningsmiljø. Phd-arbeidet til Flønes er publisert i til dels svært gode tidsskrifter og er på et nivå vi sjelden ser på et så tidlig stadium i en forskerkarriere. 

Årets undervisningspriser

  • Undervisningsgruppen for samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Nytt undervisningsopplegg i statistikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • Akuttmedisin, v. Professor Anne Berit Guttormsen, universitetslektorene Håvard Erik Landsdalen og Marius Berge, Klinisk institutt 1

Begrunnelser:

Samfunnsfarmasi:

Undervisningsgruppen i samfunnsfarmasi har ansvar for 42 studiepoeng innenfor Integrert masterprogram i farmasi. Gruppen har gjort en betydelig og prisverdig innsats for å fornye og utvikle sin undervisning i tråd med moderne pedagogiske prinsipp. Dette har blant annet resultert i langt større bruk av studentaktiv læring, der det i utstrakt grad benyttes Team-basert læring (TBL). Denne gruppebaserte undervisningsformen bidrar både til at studentene stiller bedre forberedt, og dermed har større utbytte av undervisningen, i tillegg bidrar det til økt sosialisering blant studentene og et bedre læringsmiljø.

Fakultetet vil også trekke frem undervisningsgruppens systematiske og forbilledlige operasjonalisering av forholdet mellom læringsutbytte (kunnskapen studentene skal oppnå), undervisningsformer (hvordan studentene oppnår kunnskap) og vurderingsformer (hvordan kunnskapen testes). Dette er grunnsteinen i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og sikrer høy kvalitet i utdanningen. For emnene som undervisningsgruppen har ansvar for er det nå gjort justeringer i retning av mer formativ vurdering, deriblant OSKE. Det er også gjort en klarere kobling til praksisfelt og arbeidsliv gjennom profesjonsutøvere som undervisere, brukerrepresentant i undervisningen og øving på kundekommunikasjon i lånt apotek.

Undervisningsgruppe i samfunnsfarmasi har vist en endringsvilje, evne til pedagogisk oppdatering og en teft for kvalitet i utdanning som er et glimrende eksempel på moderne utdanningsdesign.

Nytt undervisningsopplegg i statistikk:

Underviserne som nomineres har arbeidet systematisk med innovasjon i utdanningen. Studentaktiviserende læring, variasjon i læring, samarbeid om utdanning og digitale hjelpemidler står sentralt. Nytt opplegg har fått gode tilbakemeldinger fra studentene, det er bekreftet ved randomisert studie at det også gir god og økt læringseffekt.

Studentene i flere program møter som regel statistikkfaget tidlig, med begrensede forkunnskaper. Faget kan fremstå som vanskelig og lite relevant på dette stadiet. Gjerdevik og Lie utviklet høsten 2018 et studentaktiviserende opplegg basert på samarbeid mellom undervisere, tett kontakt med studentene og økt opplevelse av relevans for studentenes fremtidige yrkes- og forskerkarrierer. Dette ble utviklet for MEDOD2/MEDSTA, og ble av Haaland utvidet til INTH315 (global helse).

Fakultetet vil særlig trekke frem samarbeidet om utvikling av et formativt undervisningskonsept som fremmer interaksjon mellom foreleser og studenter, og som benyttes inn i ulike emner der det samme fagområdet har sin plass. Slik breddetenkning er verdifullt for et fakultet der spesialiserte fagområder undervises i flere program, og utvikling av utdanning i fellesskap gir nye perspektiver og innfallsvinkler. Videre er arbeidet til Gjerdevik, Lie og Haaland særlig verdifullt i sitt fokus på relevans. Det er godt kjent at manglende synliggjøring av relevans i basalfag, særlig for helseprofesjonsstudentene, er en medvirkende årsak til at studenter faller fra studiene. Disse undervisernes innsats viser at studentenes motivasjon for læring kan økes betydelig med relativt enkle grep.

Opplegget for medisinsk statistikk har dermed overføringsverdi til en rekke andre miljø og er en verdig prisvinner.

Akuttmedisin:

De tre underviserne har i en årrekke gjort en formidabel innsats for kvalitetsutvikling og gjennomføring av den akuttmedisinske undervisningen i profesjonsstudiene i medisin og odontologi. De gjennomføres både ukeskurs i akuttmedisin for førsteårsstudentene i medisin og odontologi og «katastrofekurset» for avgangsstudentene i medisin. At begge deler får særs gode tilbakemeldinger vitner om at de tre evner å forholde seg til studenter fra ulike profesjoner og med ulikt erfaringsnivå på en god måte.

De er genuint interessert i undervisning og utvikler nye og interaktive undervisningsmetoder i akuttmedisin som «leker kunnskapen inn i studentene». Målet er mest mulig praktisk undervisning, med stadig evaluering av form og innhold. De har utviklet lavterskel simulering som er lite ressurskrevende, men gir god læringseffekt. De er svært lydhøre for tilbakemeldinger fra studentene, og legger ned en betydelig innsats i gjennomføring og detaljplanlegging.

Fakultetet vil trekke frem at de tre fikk til sammen fire nominasjoner i årets tildeling, både fra UiB-miljø og studentorganisasjoner, noe som tydelig viser deres betydning for fagområdet akuttmedisin sin plass i fakultetets utdanninger.

Sitat fra en nominasjon sier sitt: «Gjennom sin undervisning skaper de nominerte en unik entusiasme og studentene lærer viktige livreddende håndgrep som de aldri glemmer».

Årets forsknings - og innovasjonsmiljø

Kamal Mustafa «Tissue Engineering Research Group» er tildelt pris for årets forskningsgruppe 2019 – Institutt for klinisk odontologi

Begrunnelse:

Forskningsgruppen «Tissue Engineering Research Group», ledet av Kamal Mustafa ved Institutt for klinisk odontologi, er tildelt prisen for årets forsknings- og innovasjonsmiljø 2019. Gruppen utmerker seg innen fagområdet regenerativ medisin, og ivaretar hele verdikjeden fra grunnforskning til klinisk forskning, samt innovasjon rettet mot nye behandlingsformer. I 2019 har gruppen innhentet et imponerende antall eksterne prosjekter fra store finansieringskilder med høy konkurranse, og kan også vise til svært aktiv publisering. Gruppen arbeider tett med internasjonale samarbeidspartnere, og ledelsen i gruppen legger også godt til rette for at yngre forskere som er knyttet til miljøet integreres og tillates utvikle seg til selvstendige forskere.

Årets formidlingspris

Cecilie Svanes – Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Begrunnelse:

Årets formidlingspris tildeles professor Cecilie Svanes, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Med utgangspunkt i egen forskning har hun i løpet av 2019 formidlet nye funn vedrørende lungehelseproblemer forbundet med bruk av rengjøringsmidler, både i yrkessammenheng og i hjemmene, på en fremragende måte. Informasjonen har nådd et bredt publikum og påvirket både enkeltpersoner til å endre sine vaner og industrien til å endre sine produkter. Svanes har blant annet holdt presentasjoner for det britiske parlamentet, et europeiske stormøte i rengjøringsbransjen, samt at hun har vært intervjuet om temaet i nyhetene både i NRK og i TV2.

Årets publikasjon

Mazumder S, Taneja S, Dube B, Bhatia K, Ghosh R, Shekhar M, Sinha B, Bahl R, Martines J, Bhan MK, Sommerfelt H, Bhandari N. Effect of community-initiated kangaroo mother care on survival of infants with low birthweight: a randomised controlled trial. Lancet 2019; 394:1724-1736 – Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Begrunnelse:

Prisen for årets publikasjon er tildelt forskningsmiljøet rundt Halvor Sommerfelt, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, for artikkelen “Effect of community-initiated kangaroo mother care on survival of infants with low birthweight: a randomised controlled trial”. Artikkelen er publisert i Lancet, og er et samarbeidsprosjekt mellom miljøet ved IGS, samarbeidspartnere i India og Verdens helseorganisasjon. 

I denne studien har Halvor Sommerfelt og hans medarbeidere fulgt 8400 spedbarn i India som var for født med lav fødselsvekt, og undersøkt hvordan bruk av den såkalte Kangaroo Mother Care-metoden påvirket overlevelsen blant disse barna. De fant at sjansen for å overleve økte med hele 30 prosent den første levemåneden og med 25 prosent det første halvåret av barnets liv hvis barna ble båret i et kengurusjal. Dette er funn som vil få stor betydelse for folkehelsen, og studien er også banebrytende for utvikling av forskningsmetodologi i lavinntektsland.

Falch-priser:

Søren Falch Juniorpris

Begrunnelser:

Henriette Aksnes:

Henriette Aksnes har vært pådriver for ny translasjonell forskning ved UiB. Hun har de siste årene avslørt funksjoner til ukarakteriserte enzymer gjennom utvikling av komplekse metoder og modellsystemer. Disse enzymene setter merkelapper på ulike proteiner og kan dermed styre proteiners funksjon. Disse prosessene er ofte i ubalanse i ulike patologiske tilstander og grunnleggende kunnskap om disse mekanismene er nøkkelen til å forstå og kunne behandle sykdom. Aksnes oppdaget rollen til et enzymet NAA60 som i motsetning til alle andre NAT enzymer gjør jobben sin i tilknytning til cellens apparat for utskilling av proteiner (Golgi apparatet). Dette har nå stor betydning for å forstå mekanismene som ligger bak sykdomsbildet til pasienter med patogene varianter av genet som kodet for enzymet. Disse pasientene har motorisk svikt og nevropsykiatriske symptomer.

Nylig karta også Aksnes et enzym som ble kalt NAA80 og modifiserer ett av de vanligste proteinene i menneskeceller, aktin. Hun fant ut at NAA80 styrer cellens skjelett og fungerer som en bremse for cellebevegelighet. Hennes siste funn gjort sammen med sine studenter viser at mangel på dette enzymet gir ulike kreftceller en endret evne til å spre seg og feste seg til sine omgivelser.

Marte Bjørk: 

Marte Helene Bjørk er tildelt Falchs pris for yngre forskere for 2020. Begrunnelsen for tildelingen er hennes fremragende forskning innen fagfeltet nevrologi, og med særlig vekt på sykdommen epilepsi.

Bjørk er 39 år gammel. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus. Hun ble cand. Med ved NTNU i 2007 og tok phd-graden samme sted i 2011. Bjørk er spesialist i nevrologi. Hun leder forskningsgruppen Bergen Epilepsy Research Group.

Bjørks forskning har som mål å finne ut i hvilken grad epilepsi hos mor gir økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og fosterskade. Hun har kartlagt omfanget av slike komplikasjoner, samt identifisert risikofaktorer. Dette forskningsarbeidet har påvirket nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av unge kvinner med epilepsi. I forskningen har Bjørk utnyttet nasjonale helseregistre og helseundersøkelser. Hun har likeledes ledet et nordisk samarbeide, der man har klart å kombinere opplysninger fra helseregistre i alle fem land. Med en så stor befolkning får man muligheter til å vurdere også sjeldne komplikasjoner og mulige effekter av mindre brukte medikamenter mot epilepsi. Forskningsmetodene som Bjørk har utviklet i dette arbeidet, blir nå også benyttet for andre nevrologiske sykdommer. I pågående arbeider kobler Bjørk opplysninger fra helseregistrene med undersøkelse av gener, vitaminkonsentrasjoner og andre biomarkører. Bjørk er dessuten en aktiv forsker innen hodepine, med vekt på nye behandlinger og på nevrofysiologiske undersøkelser.  

Bjørk har publisert 33 artikler i ledende internasjonale tidsskrift. Hun veileder en rekke kandidater for phd. Bjørk har mottatt flere priser og utmerkelser for sin forskning.

Søren Falch Seniorpris

Nils Erik Gilhus – Klinisk institutt 1

Begrunnelse:

Nils Erik Gilhus har evnet å kombinere grunnleggende kunnskaper fra nevrofagene innen klinikk med basal og epidemiologisk forsking. På den måten har han kunnet kaste nytt lys over flere alvorlige nevrologiske sykdommer. Han har en sentral posisjon innen nevrofagene nasjonalt og internasjonalt. Gilhus har på en unik måte klart å kombinere egen forskning og forskningsledelse med virke innen forskningsadministrasjon, utdanning og klinisk medisin, og med lederroller lokalt, nasjonalt og internasjonalt