Hjem
Det medisinske fakultet

Undervisning høsten 2020 og våren 2021 ved Det medisinske fakultet

På denne siden vil vi samle informasjon om og retningslinjer for undervisning høsten 2020 og våren 2021. Informasjonen er tiltenkt undervisere og administrativt ansatte ved fakultetet.

Merk at informasjonen kan endres på kort varsel, følg med på UiBs nettside med informasjon til studenter og ansatte: https://www.uib.no/korona 

  Digital undervisning

  Den undervisningen som ikke kan gå på campus må tilbys digitalt. 

  Pedagogiske anbefalinger, brukerveiledninger og oversikt over opplæringstilbud fra UiB læringslab finner du samlet på åpent Mitt UiB-emne:

  UiB læringslab har også laget en oversikt over hvilke digitale læringsverktøy som egner seg for ulike undervisningsformer, hva som er viktig å tenke på når det gjelder personvern og man kan du få opplæring og brukerstøtte

  Enhet for læring ved Det medisinske fakultet tilbyr i høst en seminarrekke med digital undervisning som tema: 

  Flere nyttige ressurser for digital undervisning finner du nederst på siden. 

  Fysisk undervisning

  Ferdighetstrening, praktiske kurs og klinisk undervisning i mindre grupper skal gå som planlagt ved alle studieprogram. Oppdatert info fra UiB finnes alltid på www.uib.no/korona

  Både studieprogrammet og emnet har ansvar for å informere studentene om smittevernregler utover det som er de generelle nasjonale reglene.

  Basert på krav om avstand mellom studenter er romkapasiteten oppdatert for alle våre undervisningslokaler i UiBs rombestillingsystem

  UiB har utarbeidet retningslinjer som gir føringer for studenter og ansatte med tilgang til campus. Vi anbefaler at alle ansatte gjennomfører e-læringskurs i smittevern før de kommer på campus. For studenter er e-læringskurset fremdeles obligatorisk.

  Gjeldende smittevernregler for Helse Bergen skal også ivaretas i planlegging og gjennomføring av undervisning: COVID-19 smittevern for pasientnær praksis og klinisk undervisning i Helse Bergen

  Smittevernvurdering av undervisningsaktiviteter 

  Studenter på våre helsefaglige studieprogram er i mange undervisningssituasjoner å betrakte som helsepersonell, med de smittevernregler som gjelder for helsepersonell. Ved aktiviteter som foregår i helseforetak/helseinstitusjoner, vil det derfor være smittevernreglene her som blir bestemmende for studentene våre. Fakultetet legger opp til at vurderinger av smittefare ved planlagte undervisningsaktiviteter skal differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for utstyr/infrastruktur.

  Fakultetet har fått fullmakt fra UiB til selv å tilrettelegge for, og å ta ansvar for, planlagte undervisningsaktiviteter for høstsemesteret og til å foreta egne smittevernfaglige vurderinger. Fakultetet har derfor utarbeidet en veileder for planlegging av undervisningsaktiviteter høsten 2020 og våren 2021 som innebærer at smittefare skal vurderes gjennom en mini risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Vurderingen av smittefare skal differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for utstyr/infrastruktur, se "Veiledning til vurdering av planlagte undervisningsaktiviteter høsten 2020 og våren 2021 i forhold til potensiell smittefare covid-19" for mer informasjon om hvordan smittevernfaglige vurderinger skal gjøres relatert til de enkelte kategoriene.

  Krav om innsending av ROS-analyse

  Med utgangspunkt i veilederen er det laget et skjema for ROS-analyser som kan brukes ved innsending av ROS-analysene. Skjemaet finner du under "Dokumenter" nederst på siden. 

  Det er ikke en fast tidsfrist for innsending av ROS-analyse for undervisning på campus, dette vil variere med tidspunkt for undervisningen. En analyse skal være innsendt minimum en uke før oppstart av undervisningen. Mini-ROS analysene fungerer som dokumentasjon på at nødvendige vurderinger av smittevern er gjort, og fakultetet vil ikke gå inngående inn i de vurderingene som er gjort. Vi vil kun gi en kort tilbakemelding på ROS-analysene. ROS-analysene sendes til: utdanning.med@uib.no  

  Emneansvarlig institutt har ansvar for å koordinere og gjøre innkjøp av nødvendig smittevernutstyr som anses som nødvendig i den undervisningen som skal gjennomføres (jfr.  mini-ROS analysene). Når det gjelder smitteverntiltak i felles undervisningslokaler, så er det fakultetet/Eiendomsavdelingen ved UiB som fasiliterer nødvendige tiltak.

  Rammene for undervisning

  Universitetet i Bergen har fastsatt følgende, overordnede prinsipp for undervisningsplanlegging høsten 2020, forankret i rektoratet:

  • Vi skal tilby så mye fysisk undervisning i høst som romkapasiteten og retningslinjene for smittevern tillater
  • Undervisning som ikke kan gjennomføres fysisk må gjøres digital
  • Den fysiske undervisningen må ta mål av seg til å understøtte den digitale og vice versa
  • Målet er at alle studenter skal ha fysisk undervisning, men nye studenter bør prioriteres i planleggingen
  • Det vil kunne planlegges for undervisning mellom kl. 8.00 og 20.00, men obligatorisk undervisning skal som hovedregel ikke legges mellom kl. 16.00 og kl. 20.00.
  • Det kan planlegges for undervisning for inntil 100 personer dersom retningslinjer for smittevern kan ivaretas, men undervisning i store grupper bør som hovedregel reduseres
  • Det kan være behov for å øke undervisningskapasiteten ved bruk av midlertidige tilsettinger som universitetslektorer og viderekomne studenter