Hjem
Det medisinske fakultet

Undervisning høsten 2020 ved Det medisinske fakultet

På denne siden vil vi samle informasjon om og retningslinjer for undervisning høsten 2020. Informasjonen er tiltenkt undervisere og administrativt ansatte ved fakultetet.

Merk at informasjonen kan endres på kort varsel, følg med på UiBs nettside med informasjon til studenter og ansatte: https://www.uib.no/korona 

Rammene for undervisning høsten 2020

Universitetet i Bergen har fastsatt følgende, overordnede prinsipp for undervisningsplanlegging høsten 2020, forankret i rektoratet:

  • Vi skal tilby så mye fysisk undervisning i høst som romkapasiteten og retningslinjene for smittevern tillater
  • Undervisning som ikke kan gjennomføres fysisk må gjøres digital
  • Den fysiske undervisningen må ta mål av seg til å understøtte den digitale og vice versa
  • Målet er at alle studenter skal ha fysisk undervisning, men nye studenter bør prioriteres i planleggingen
  • Det vil kunne planlegges for undervisning mellom kl. 8.00 og 20.00, men obligatorisk undervisning skal som hovedregel ikke legges mellom kl. 16.00 og kl. 20.00.
  • Det kan planlegges for undervisning for inntil 100 personer dersom retningslinjer for smittevern kan ivaretas, men undervisning i store grupper bør som hovedregel reduseres
  • Det kan være behov for å øke undervisningskapasiteten ved bruk av midlertidige tilsettinger som universitetslektorer og viderekomne studenter

Retningslinjer for for tilgang til campus finner dere her:

https://www.uib.no/hms-portalen/135821/tilgang-til-campus

Basert på krav om avstand mellom studenter er det laget en oppdatert oversikt over romkapasiteten i våre undervisningslokaler – denne oversikten finner dere nederst på denne siden. 

Både studieprogrammet og emnet har ansvar for å informere studentene om smittevernregler utover det som er de generelle nasjonale reglene.

Veileder for planlegging av undervisningsaktiviteter ved fakultetet høsten 2020, ROS-analyse

Fakultetet har fått fullmakt fra UiB til selv å tilrettelegge for, og å ta ansvar for, planlagte undervisningsaktiviteter for høstsemesteret og til å foreta egne smittevernfaglige vurderinger. Studenter på våre helsefaglige studieprogram er i mange undervisningssituasjoner å betrakte som helsepersonell, med de smittevernregler som gjelder for helsepersonell. Ved aktiviteter som foregår i helseforetak/helseinstitusjoner, vil det derfor være smittevernreglene her som blir bestemmende for studentene våre. Fakultetet legger opp til at vurderinger av smittefare ved planlagte undervisningsaktiviteter skal differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for utstyr/infrastruktur.

"Veiledning til vurdering av planlagte undervisningsaktiviteter høsten 2020 i forhold til potensiell smittefare covid-19" finner dere nederst på denne siden. 

Det er ikke en fast tidsfrist for innsending av ROS-analyse for undervisning på campus, dette vil variere med tidspunkt for undervisningen. En analyse skal være innsendt minimum en uke før oppstart av undervisningen. Mini-ROS analysene fungerer som dokumentasjon på at nødvendige vurderinger av smittevern er gjort, og fakultetet vil ikke gå inngående inn i de vurderingene som er gjort. Vi vil kun gi en kort tilbakemelding på om tiltakene godkjennes.

Emneansvarlig institutt har ansvar for å koordinere og gjøre innkjøp av nødvendig smittevernutstyr som anses som nødvendig i den undervisningen som skal gjennomføres (jfr.  mini-ROS analysene). Når det gjelder smitteverntiltak i felles undervisningslokaler, så er det fakultetet/Eiendomsavdelingen ved UiB som fasiliterer nødvendige tiltak.

Gjeldende smittevernregler for Helse Bergen skal også ivaretas i planlegging og gjennomføring av undervisning; COVID-19 smittevern for pasientnær praksis og klinisk undervisning i Helse Bergen
https://ek.helse-bergen.no/docs/pub/DOK64578.pdf

Digital undervisning høsten 2020

Den undervisningen som ikke kan gå på campus må tilbys digitalt. Her bør undervisere vurdere om det som ble laget våren 2020 kan brukes høsten 2020. 

Nyttige ressurser for digital undervisning finnes nederst på siden her. 

Det blir også tilbudt opplæring/kurs via Læringslaben og Enhet for læring høsten 2020, du finner mer informasjon om dette i lenkene nederst på siden.